BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 961/LĐTBXH-PC
V/v nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 14/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 407/BTTTT-THH về việc nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam(văn bản kèm theo). Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chỉ số dịch vụ trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ yêu cầu:

1. Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ rà soát, cung cấp các tài liệu, thông tin có nội dung liên quan nêu tại điểm iii mục b phần 1 của Công văn số 407/BTTTT-THH lên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình (nếu có), đồng thời phối hợp với Trung tâm thông tin để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ (đặc biệt lưu ý đẩy mạnh việc cung cấp thông tin bằng tiếng Anh).

Việc cung cấp, đăng tải thông tin phải được thực hiện ngay và cập nhật liên tục để đáp ứng mốc thời gian phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc năm 2018 là trước ngày 30/4/2017 và năm 2020

2. Về xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4:

- Các đơn vị đã xây dựng trong năm 2016 cần duy trì việc cung cấp và thực hiện hiệu quả. Các đơn vị đăng ký triển khai xây dựng trong năm 2017 cần bố trí nguồn lực, khẩn trương tiến hành để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

- Vụ Pháp chế và Trung tâm Thông tin phối hợp với các đơn vị rà soát, xây dựng, trình Bộ ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 1947/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016.

3. Chậm nhất ngày 20/4/2017, các đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung nêu trên gửi Trung tâm Thông tin để tổng hợp, xây dựng báo cáo của Bộ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


- Như trên;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp