N PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2544/VPCP-V.I
V/v tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ t

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ.

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 479/BC-TTCP ngày 02 tháng 3 năm 2017 về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các cục, vụ,

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện./.

 


- Như trên;ê Mạnh Hà, Vụ TH, Tổng GĐ Cổng TTĐT;.I (3). PT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà