VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2529/VPCP-ĐMDN
V/v đề nghị không thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất trực thuộc Đài THVN

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam.

Về đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam (các công văn: số 1541/THVN-TDPS ngày 21 tháng 10 năm 2016 và số 122/THVN-TDPS ngày 09 tháng 02 năm 2017) và ý kiến các Bộ: Thông tin và Truyền thông (các công văn: số 4119/BTTTT-CTS ngày 22 tháng 11 năm 2016 và số 582/BTTTT-CTS ngày 24 tháng 02 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9912/BKHĐT-LĐVX ngày 28 tháng 11 năm 2016), Tư pháp (công văn số 4166/BTP-PLDSKT ngày 23 tháng 11 năm 2016), Tài chính (công văn số 16888/BTC-TCDN ngày 28 tháng 11 năm 2016) đề nghị Thủ tướng Chính phủ không thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Chưa thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng theo đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam.

2. Đài Truyền hình Việt Nam:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung như đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 582/BTTTT-CTS ngày 24 tháng 02 năm 2017 (sao gửi kèm theo).

- Xây dựng phương án thí điểm thu phí dịch vụ phát sóng truyền hình số mặt đất và các dịch vụ giá trị gia tăng để làm cơ sở xây dựng lộ trình thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng theo quy định tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


- Như trên;ương Đình Huệ;

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà