BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3365/BTC-TCHQV/v triển khai thực hiện Nghị định số 167/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Triển khai thực hiện Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế, trong thời gian hoàn thiện hệ thống xử lý dữ liệu điện tử để tiếp nhận, xử lý, theo dõi, quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, bán tại cửa hàng miễn thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với các thủ tục được quy định tại Nghị định số 167/2016/NĐ-CP nêu trên có quy định thực hiện thủ tục trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử và thực hiện thủ tục thủ công hoặc hệ thống xử lý dữ liệu điện tử gặp sự cố thì thực hiện thủ tục thủ công.

2. Đối với các thủ tục được quy định tại Nghị định số 167/2016/NĐ-CP không có quy định thực hiện thủ tục thủ công, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành, phố và Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tạm thời chưa thực hiện quy định về cập nhật, phản hồi, truyền dữ liệu, xác nhận, thông báo trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan, hải quan. Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai các thông tin về hàng hóa, hành khách trên phần mềm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế và thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Nghị định số 167/2016/NĐ-CP.

3. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế có trách nhiệm thông báo nội dung trên đến doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế và phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 167/2016/NĐ-CP nêu trên. Trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn giải quyết.

4. Công văn này có hiệu lực cho đến khi Bộ Tài chính có thông báo hệ thống xử lý dữ liệu điện tử liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế chính thức được triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và triển khai thực hiện./.

 


- Như trên;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai