BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2939/BTC-CSTV/v chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tái xuất cho dự án ODA không hoàn lại tại Lào

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

Trả lời công văn số 09/VĐC ngày 10/01/2017 của Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế, Bộ Tài chính có ý như sau:

1. Về chính sách thuế:

Dự án xây

- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ; Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 , hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu để thực hiện hợp đồng

2. Về thủ tục hải quan:

Về hồ sơ hải quan, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2015/TT-BTCvà ngoài các chứng từ nêu tại khoản 1, 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC , người khai hải quan nộp, xuất trình thêm các chứng từ sau:

- Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án ODA của cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA trong đó có ghi rõ hình thức cung cấp ODA là ODA viện trợ không hoàn lại: 01 bản chụp.

- Văn bản xác nhận của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam về danh mục số lượng, chủng loại hàng sẽ nhận của Liên doanh Công ty Cổ phần XNK khoáng sản và Công ty TNHH Thiết bị Khoa học kỹ thuật An Dương về việc

3. Trường hợp Liên doanh Công ty Cổ phần XNK khoáng sản và Công ty TNHH Thiết bị Khoa học kỹ thuật An Dương nhập khẩu hàng hóa để thực hiện dự án mà đã nộp thuế, khi hàng hóa được tái xuất sang Lào được thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2016/TT-BTC ngày 25/02/2015 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có ý kiến để Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


- Như trên;

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hằng