TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 528/GSQL-GQ5
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nitto Việt Nam
(Nhà xưởng RBF-E/F, khu RBF, số 108 đường Hữu Nghị, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số CVHQ-20170301 ngày 6/3/2017 của Công ty TNHH Nitto Việt Nam (DNCX) về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; hướng dẫn tại điểm c khoản 4 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu, phụ tùng, linh kiện (theo Giấy phép kinh doanh số 4306104252-KD ngày 15/12/2016, sửa đổi bổ sung ngày 8/2/2017 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp) thì được gửi kho ngoại quan sau đó bán cho các doanh nghiệp trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất, gia công.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 4 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty TNHH Nitto Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ5 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha