VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 148/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 66 CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

Ngày 23 tháng 02 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 66 của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội.

Sau khi nghe đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng và dự thảo các Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017, Kế hoạch Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến năm 2017, ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết luận như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016

1. Trong năm 2016, công tác thi đua, khen thưởng trong cả nước đã đi vào thực chất, hiệu quả hơn, bám sát và góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với những trọng tâm chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương được kiện toàn, hoạt động nghiêm túc và hiệu quả. Hoạt động của các cụm, khối thi đua được đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động, sáng tạo tích cực triển khai và phát động các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình của ngành, địa phương và cơ quan mình, Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, bước đầu đã có sự chuyển biến theo hướng tăng khen thưởng đột xuất, tăng cường phát hiện, khen thưởng người lao động trực tiếp; chủ động, kịp thời phát hiện và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích, có đóng góp cho xã hội.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm và chú trọng hơn. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần giới thiệu, tuyên truyền, động viên, cổ vũ các phong trào thi đua, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo thêm động lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2016 còn một số hạn chế, cần khắc phục. Phong trào thi đua tuy được phát động nhiều, nhưng hiệu quả một số phong trào chưa cao, còn nặng tính hình thức, chưa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đối tượng khen thưởng là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp chưa nhiều, cá biệt vẫn có những tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng thành tích chưa thật sự tiêu biểu.

II. VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2017, trong bối cảnh đất nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trật tự xã hội, với tinh thần

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng. Hệ thống cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò trong việc tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong cả nước.

2. Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua để công tác này đi vào hiệu quả thực chất. Công tác thi đua, khen thưởng cần góp phần tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh, tiến bộ; chú trọng các lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thành tích trong giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của xã hội, cộng đồng, ngành, lĩnh vực, những sáng kiến tốt, phục vụ tận tâm người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tốt, mô hình, cách làm hay để biểu dương, nhân rộng, trong đó lưu ý:

- Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cấp cơ sở.

- Chú ý khen thưởng, vinh danh nhà khoa học nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát triển khoa học công nghệ; lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

- Quan tâm khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp cho cộng đồng, giải quyết nhiều việc làm, nhằm khuyến khích phong trào khởi nghiệp.

Việc khen thưởng, tôn vinh cần bảo đảm khách quan, chính xác và có tham vấn đánh giá của cộng đồng, xã hội.

3. Công tác thi đua, khen thưởng phải gắn với nâng cao đạo đức, thái độ trách nhiệm thực thi công vụ; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng.

Đối với hệ thống cơ quan nhà nước, các phong trào thi đua phải gắn với xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

4. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sớm tiến hành việc tổng kết thi hành Luật thi đua, khen thưởng để đề xuất xây dựng Luật mới phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy hoàn thiện phát triển con người, xây dựng xã hội văn minh tiến bộ hơn và phát triển đất nước toàn diện, bền vững.

5. Các cơ quan truyền thông báo chí, nhất là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân dân... giành thời lượng, khung giờ, trang tin thuận lợi, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng các địa phương chủ động phát hiện, giới thiệu cho các cơ quan truyền thông thông tin về tấm gương người tốt, việc tốt để đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

6. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ, yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm việc phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và tồn đọng khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến.

7. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoàn thiện Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 và Kế hoạch Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến 2017 để sớm triển khai thực hiện.

8. Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, đề nghị các thành viên Hội đồng đề cao trách nhiệm, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công góp phần vào thắng lợi chung trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


- Thủ tướng Chính phủ;

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM