THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 392/TTg-CN
V/v đầu tư tuyến cao tốc từ Ninh Bình đến Nam Định

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định - Ninh Bình (các văn bản số 196/TTr-UBND áng 12 năm 2016 và số 86/UBND-VP5 ngày 21 tháng 02 năm 2017), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 880/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 08 tháng 02 năm 2017), Tài chính (văn bản số 1274/BTC-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017), Giao thông vận tải (văn bản số 1120/BGTVT-ĐTCT ngày 06 tháng 02 năm 2017) về việc xây dựng đường cao tốc qua địa phận tỉnh Ninh Bình và Nam Định theo hình thức PPP, Thủ t

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai đoạn Ninh Bình đến Nam Định thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh theo hình thức PPP trong giai đoạn 2017 - 2021 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Ninh Bình và ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và Ninh Bình phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, thực hiện đánh giá đầy đủ về sự cần thiết, nhu cầu giao thông và khả năng cân đối nguồn lực, trên cơ sở đó thống nhất về quy mô phân kỳ đầu tư, bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các Bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai đầu tư tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2136/TTg-KTN ngày 28 tháng 11 năm 2016./.

 


- Như trên;ình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng