BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1775/TCHQ-TXNKV/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 648/HQHCM-TXNK ngày 08/3/2017 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc phân loại mặt hàng “Xe ô tô tải chuyên dùng chở suất ăn trên máy bay”. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại công văn số 1743/TCHQ-TXNK ngày 21/02/2014 của Tổng cục Hải quan thì:

2. Theo mô tả hàng hóa thực tế của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, mặt hàng có cấu tạo gồm: buồng lái kín, trên buồng lái có 03 chỗ ngồi, tay lái thuận, phía sau là thùng chở hàng kín, có thiết bị nâng hạ thùng chở hàng bằng cơ cấu thủy lực, khối lượng toàn bộ theo kế là 15,000kg.

3. Theo Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu số 16KOT/290961 ngày 26/12/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp cho mặt hàng tại tờ khai hải quan số 101179366411 ngày 15/12/2016, loại phương tiện là xe ô tô tải chở suất ăn hàng không, có trang thiết bị chuyên dùng là hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng hạ thùng hàng chở suất ăn hàng không nhẫn hiệu CTV CHO, model DA0506466.

Mặt hàng khai báo là xe “Xe ô tô tải chuyên dùng chở suất ăn trên máy bay”, có các chức năng vận chuyển, bảo quản và nâng suất ăn hàng không lên máy bay, phù hợp với hướng dẫn tại công văn số 1743/TCHQ-TXNK nêu trên, thuộc nhóm 87.04.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:- Như trên;

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG