BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1711/TCHQ-GSQL
V/v ủy thác tạm nhập khẩu xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Một thành viên InvestPro.
(Đ/c: Tòa nhà Hồng Hà, tầng 10 số 25 phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu inh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời văn bản đề ngày 17/01/2017 của Công ty Luật TNHH Một thành viên InvestPro về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 155, 156, 157 và Điều 158 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 thì đối tượng ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam được ủy thác cho bên nhận ủy thác để thực hiện việc tạm nhập khẩu xe ô tô.

2. Bên nhận ủy thác phải đảm bảo điều kiện được làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô theo quy định của pháp luật hiện hành; sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, bên nhận ủy thác có trách nhiệm chuyển cho đối tượng ưu đãi, miễn trừ hồ sơ nhập khẩu xe để đối tượng ưu đãi, miễn trừ thực hiện đăng ký lưu hành xe theo quy định.

3. Về chính sách thuế: Khi thực hiện tạm nhập khẩu ủy thác xe ô tô miễn thuế cho đối tượng ưu đãi, miễn trừ, bên nhận ủy thác phải đảm bảo hồ sơ miễn thuế theo quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CPngày 01/9/2016 của Chính phủ, ngoài ra, bổ sung thêm Hợp đồng ủy thác quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và giấy tạm nhập khẩu xe do Cơ quan Hải quan cấp cho đối tượng ưu đãi, miễn trừ theo quy định tại Thông tư số19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính.

Thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP dẫn trên.

4. Về hồ sơ cấp giấy tạm nhập khẩu và hồ sơ để thực hiện thủ tục nhập khẩu: các chứng từ liên quan đến hàng hóa đứng tên đơn vị nhận ủy thác.

5. Về thủ tục cấp giấy nhập khẩu: Đối tượng ưu đãi miễn trừ thực hiện thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty Luật TNHH Một thành viên InvestPro được biết./.

 


- Như trên;đ/c: 112 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, HN; để p/h);ết, t/h);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình