BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 955/LĐTBXH-VPQGGN
V/v triển khai dự toán ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.....................

Trên cơ sở kế hoạch giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 (

1. Đối với nội dung “Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo” (Tiểu Dự án 1 thuộc Dự án 1 của Chương trình):

Theo Quyết định số 2309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong tổng nguồn vốn giao, bao gồm cả vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho 07 huyện theo Quyết định số 615/QĐ-TTgngày 25/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 615/QĐ-TTg , thời gian hỗ trợ cho 07 huyện chỉ đến năm 2015 (thực tế kéo dài đến năm 2016 do năm đầu thực hiện chưa được phân bổ vốn), do đó để đảm bảo nguồn lực trung hạn thực hiện Chương trình được phê duyệt tại Quyết định số1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các tỉnh:

2. Đối với nội dung “Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo”

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 125/LĐTBXH- VPQGGN ngày 13/01/2016 về việc hướng dẫn phân bổ vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, trong đó đề nghị các tỉnh không phân bổ kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã lên thị trấn, phường và các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo danh sách các xã được phê duyệt tại Quyết định số 539/QĐ-TTgngày 01/4/2013; nguồn vốn phân bổ năm 2016 và 2017 tạm thời dựa trên cơ sở danh sách 310 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của giai đoạn 2013-2015 tại Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013

Để đảm bảo nguồn lực đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đúng đối tượng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương phân bổ vốn cho năm 2016 và 2017 như sau:

- Năm 2016, phân bổ kinh phí cho các xã theo danh sách tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013- 2015 (không hỗ trợ đầu tư cho các xã đã trở thành phường, thị trấn và đạt tiêu chí xã nông thôn mới tính đến hết ngày 31/12/2015).

- Năm 2017, phân bổ kinh phí cho 291 xã theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

- Sử dụng kinh phí chưa phân bổ năm 2016 và 2017 của các xã đã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (lên phường, thị trấn, đạt tiêu chí nông thôn mới) để hỗ trợ đầu tư cho các xã mới được phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐ- TTg ngày 25/01/2017 trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp kinh phí còn dư so với định mức đầu tư thì hoàn trả lại ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

- Riêng đối với các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng và Cà Mau, trên cơ sở phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020, sẽ cân đối cấp bù vốn của năm 2016, 2017 vào năm tiếp theo cho các xã mới được phê duyệt trong giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo - Ngõ số 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận cầu Giấy, Hà Nội, ĐT: 043.7478677) để giải quyết và hướng dẫn kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Trọng Đàm