BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Quỹ Phát triển đất tỉnh Hưng Yên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 29/KHNV-QPTĐngày 03/02/2017 của Quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên đề nghị hướng dẫn một số điểm quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD , lãi vay trong thời gian xây dựng thuộc chi phí khác trong tổng mức đầu tư của Dự án. Chi phí ứng vốn từ quỹ phát triển đất đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực đất đấu giá tương tự lãi vay trong thời gian xây dựng và được tính vào trong tổng mức đầu tư của dự án, bao gồm cả dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh