CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 25/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Về việc lấy ngày 27 tháng 3 làm "Ngày Thể thao Việt Nam"

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ đề nghị của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Lấy ngày 27 tháng 3 hàng năm làm "Ngày Thể thao Việt Nam".

"Ngày Thể thao Việt Nam" được tổ chức hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân vào phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động văn hoá thể thao lành mạnh.

Điều 2. - Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch xây dựng quy chế hoạt động cho "Ngày Thể thao Việt Nam" để các hoạt động đạt hiệu quả thiết thực.

Điều 3. - Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh