TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 747/TXNK-TGHQV/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam.II, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Trả lời công văn số 03.03.2017/CV-HLV của Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam vướng mắc việc kê khai các khoản phụ phí hãng tàu vào trị giá hàng nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực về việc khai báo.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì các khoản điều chỉnh cộng phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu nếu đáp ứng đủ các điều kiện: (1) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; (2) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; (3) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên là khoản phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu.

Đề nghị Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam căn cứ vào hồ sơ thực tế nhập khẩu đối chiếu với các quy định nêu trên để khai báo và tính thuế theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


- Như trên;

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn