TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 695/TXNK-TGHQV/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhiêu Lộc. 4, Phường 5, Quận Gò vấp, TP Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 001-2017/NL-CT STQ ngày 24/02/2017 của Công ty TNHH Nhiêu Lộc đề nghị hướng dẫn hồ sơ giải trình chứng từ XNK để đáp ứng nhu cầu kiểm tra sau thông quan cho hàng thịt đông lạnh nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Trị giá Hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số54/2014/QH13ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 142 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về việc xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan thì trường hợp thông tin, hồ sơ, chứng từ, tài liệu và nội dung giải trình của người khai hải quan chứng minh được nội dung khai hải quan là đúng quy định pháp luật thì cơ quan hải quan chấp nhận nội dung khai báo của người khai hải quan.

Theo i nước xuất khẩu, Hợp đồng được xác nhận bởi phòng công chứng của nước xuất khẩu, Giấy khai thuế (mẫu EUR1), hoặc C/O có thể hiện giá, hoặc Hóa đơn được ký bởi cơ quan ký xác nhận C/O…

Trên cơ sở hồ sơ thực tế, đối chiếu với quy định nêu trên, cơ quan hải quan sẽ xem xét giải trình, kiểm tra các chứng từ tài liệu do Công ty cung cấp. Trường hợp đáp ứng quy định nêu trên và các giải trình, chứng từ, tài liệu cung cấp phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu, trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì cơ quan hải quan sẽ chấp nhận trị giá khai báo của doanh nghiệp.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Nhiêu Lộc biết và thực hiện./.

 


- Như trên;

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn