TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 345/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THẨM PHÁN VÀ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Đthống nhất thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức hội nghị, phù hợp với đặc thù tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Phó Chánh án TANDTC;
- Chánh án TAQS trung ương;
-
Cng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao;
- Lưu: Vụ TCCB (TH).

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THẨM PHÁN VÀ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số345/QĐ-TANDTC ngày 1 tháng 3 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền và quy trình tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân (sau đây gọi tắt là Lcông bố).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán trong Tòa án nhân dân.

2. Người được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân.

3. Lãnh đạo đơn vị và cán bộ, công chức được giao trách nhiệm tổ chức buổi Lễ công bố.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức Lễ công bố

1. Việc tổ chức Lễ công bố để bắt đầu nhận nhiệm vụ, công tác mới đối với người được bổ nhiệm. Thhiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và của Tòa án nhân dân đối với cán bộ, công chức có quá trình tu dưỡng, phấn đấu và thành tích trong hoạt động công vụ. Lễ công bố được thực hiện một lần.

2. Buổi Lễ công bố phải được thực hiện theo đúng chương trình, nội dung trong kế hoạch đã được duyệt; bảo đảm tính trang nghiêm, phù hợp với tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân; đối tượng khách mời phải phù hợp với mục đích buổi lễ.

3. Bảo đảm tiết kiệm, không hình thức, phô trương, tốn kém, lãng phí về thời gian và các chi phí khác có liên quan.

4. Không được lợi dụng việc tổ chức buổi lễ để tuyên truyền cho các mục đích khác ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị hoặc gây mất trật tự an ninh xã hội và các hoạt động công cộng khác.

Điều 4. Thẩm quyền tổ chức Lễ công bố

1. Thẩm quyền tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì, tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

2. Thẩm quyền tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân các cấp:

a) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân tối cao.

b) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp cao.

c) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

d) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao do Thủ trưởng đơn vị chủ trì, tổ chức tại đơn vị.

đ) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý của Tòa án nhân dân cấp cao (trừ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án) do Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp cao.

e) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Tòa án nhân dân cấp tỉnh (trừ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án) do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

g) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp huyện.

3. Thẩm quyền tổ chức Lễ công bố quyết định bnhiệm Thẩm phán:

a) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp tại Tòa án nhân dân cp cao do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp cao.

b) Lcông bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

c) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ủy quyền cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

d) Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp tại Tòa án nhân dân cấp huyện, được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ủy quyền cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chủ trì, tổ chức tại Tòa án nhân dân cấp huyện.

Điều 5. Thời gian tổ chức Lễ công bố

1. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm, các cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 phải tổ chức xong Lễ công bố.

2. Đối với việc tổ chức Lễ công bố được quy định tại điểm b, điểm c Khoản 2 và điểm a, điểm b Khoản 3 Điều 4 thực hiện theo lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 6. Chương trình Lễ công bố

1. Chào c(cử hành Quốc ca theo quy định).

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự.

3. Công bố quyết định bổ nhiệm.

4. Trao quyết định (mời lãnh đạo trao quyết định);

5. Lãnh đạo phát biểu giao nhiệm vụ.

6. Người được bổ nhiệm phát biểu ý kiến

Đối với Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán: Người được bổ nhiệm Thẩm phán hoặc đại diện (trong trường hợp công bố nhiều người) phát biểu nhận nhiệm vụ.

Nội dung: Ngoài các nội dung cơ bản cần có, Bài phát biểu nhận nhiệm vụ của Thẩm phán phải có một số nội dung sau đây:

1. Tuyệt đi trung thành với Tquc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. Tuân thủ pháp luật, công tâm, bản lĩnh thực thi công lý, bảo vệ lẽ phải;

3. Tu dưỡng, rèn luyện phm chất thanh liêm và giữ gìn danh dự của người Thẩm phán;

4. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

5. Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

7. Chụp ảnh lưu niệm.

8. Bế mạc buổi lễ và chào cờ.

Điều 7. Trang phục của đại biểu tham dự buổi Lễ công bố

1. Các đại biểu công tác trong Tòa án nhân dân sử dụng trang phục của Tòa án nhân dân theo quy định.

2. Các Thẩm phán được trao quyết định bổ nhiệm sử dụng trang phục của Thẩm phán theo quy định (áo choàng).

Điều 8. Các văn bản, tài liệu ban hành kèm theo Quy định

Ban hành kèm theo Quy định này Phụ lục về trang trí buổi Lễ công bố.

Chương II

QUY TRÌNH TỔ CHỨC BUỔI LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Điều 9. Quy trình tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ của Tòa án nhân dân tối cao

1. Bước 1: Báo cáo kế hoạch chức buổi Lễ công bố

Căn cứ quyết định bổ nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, thời gian dự kiến tổ chức buổi Lễ công bố và báo cáo xin ý kiến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi có ý kiến đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mới tiến hành các bước tiếp theo.

2. Bước 2: Chuẩn bị buổi Lễ công bố

a) Mời đại biểu:

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao phát hành giấy mời đại biểu tham dự buổi Lễ công bố.

Thành phần:

- Đại biểu: lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao; Trưởng các đoàn thcủa Tòa án nhân dân tối cao.

- Khách mời: đại diện lãnh đạo cơ quan, ban, ngành ở Trung ương có liên quan, phối hợp công tác; các cơ quan thông tin đại chúng... Lưu ý: Giấy mời được gửi đến các khách mời tham dự trước ngày tổ chức buổi lễ ít nhất là 3 ngày làm việc.

b) Trang trí buổi Lễ công bố:

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo công tác chuẩn bị hội trường, lễ đài, bục phát biểu, loa, đài, thiết bị âm thanh và các điều kiện khác cho buổi Lễ công bố.

3. Bước 3: Tổ chức buổi Lễ công bố (do Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao điều hành)

a) Chào c;

b) Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự.

c) Công bố và trao quyết định bổ nhiệm:

- Mời người được bổ nhiệm lên lễ đài;

- Công bố quyết định;

d) Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ:

- Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trao quyết định;

- Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát biểu giao nhiệm vụ.

đ) Người được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ;

e) Chụp ảnh lưu niệm.

g) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao tuyên bố bế mạc buổi lễ và chào cờ.

Điều 10. Quy trình tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

1. Bước 1: Báo cáo kế hoạch chức buổi Lễ công bố

Căn cứ quyết định bổ nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, thời gian dự kiến tổ chức buổi Lễ công bố và gửi đến Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao đbáo cáo xin ý kiến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi có ý kiến đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mới tiến hành các bước tiếp theo.

2. Bước 2: Chuẩn bị buổi Lễ công bố

a) Mời đại biểu: Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao phát hành giấy mời đại biểu tham dự buổi Lễ công bố.

Thành phần:

- Đại biểu: lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao; Trưởng các đoàn thcủa Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các Tòa chuyên trách, Văn phòng, Phòng Giám đốc kiểm tra của Tòa án nhân dân cấp cao; Thẩm phán cao cấp; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong khu vực.

- Khách mời: đại diện lãnh đạo cơ quan, ban, ngành ở Trung ương có liên quan, phối hợp công tác; các cơ quan thông tin đại chúng... Lưu ý. Giấy mời được gửi đến các khách mời tham dự trước ngày tổ chức buổi lễ ít nhất là 3 ngày làm việc.

b) Trang trí buổi Lễ công bố:

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao chỉ đạo Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao tiến hành chuẩn bị hội trường, lễ đài, bục phát biểu, loa, đài, thiết bị âm thanh và các điều kiện khác cho buổi Lễ công bố.

3. Bước 3: Tổ chức buổi Lễ công bố

a) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao điều hành:

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự.

b) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao điều hành việc công bố và trao quyết định bổ nhiệm:

- Mời ngưi được bổ nhiệm lên lễ đài;

- Công bố quyết định;

- Trao quyết định (mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao);

- Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát biểu giao nhiệm vụ.

c) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao điều hành:

- Người được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ;

- Chụp ảnh lưu niệm.

d) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao tuyên bố bế mạc buổi lễ và chào cờ.

Điều 11. Quy trình tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh

1. Bước 1: Báo cáo kế hoạch chức buổi Lễ công bố

Căn cứ quyết định bổ nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, thời gian dự kiến tổ chức buổi Lễ công bố và gửi đến Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao để báo cáo xin ý kiến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi có ý kiến đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mi tiến hành các bước tiếp theo.

2. Bước 2: Chuẩn bị buổi Lễ công bố

a) Mời đại biểu: Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phát hành giấy mời đại biểu tham dự buổi Lễ công bố.

Thành phần:

- Đại biểu: Đại diện lãnh đạo Tòa chuyên trách, Văn phòng, các Phòng chức năng, Trưởng các đoàn thể của Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Thẩm phán trung cấp; Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh.

- Khách mời: đại diện lãnh đạo cấp ủy, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân, Mặt trận Tquốc của tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh, thành phố có liên quan, phối hợp công tác; các cơ quan thông tin đại chúng... Lưu ý: Giấy mời được gửi đến các khách mời tham dự trước ngày tổ chức buổi lễ ít nhất là 3 ngày làm việc.

b) Trang trí buổi Lễ công bố:

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Phòng tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiến hành chuẩn bị hội trường, lễ đài, bục phát biểu, loa, đài, thiết bị âm thanh và các điều kiện khác cho buổi Lễ công bố.

3. Bước 3: Tổ chức buổi Lễ công bố

a) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh điều hành:

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự.

b) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao điều hành việc công bvà trao quyết định bổ nhiệm:

- Mời người được bnhiệm lên lễ đài;

- Công bố quyết định;

- Trao quyết định (mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao);

- Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát biểu giao nhiệm vụ.

c) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh điều hành:

- Mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phát biểu ý kiến.

- Người được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ;

- Chụp ảnh lưu niệm.

d) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh tuyên bố bế mạc buổi lễ và chào cờ.

Điều 12. Quy trình tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Bước 1: Báo cáo kế hoạch chức buổi Lễ công bố

Căn cứ quyết định bổ nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch, chương trình, thời gian dự kiến tổ chức buổi Lễ công bố và báo cáo xin ý kiến Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Sau khi có ý kiến đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân cấp tỉnh phi hp với Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ công bố.

2. Bưc 2: Chuẩn bị buổi Lễ công bố

a) Mời đại biểu: Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện phát hành giấy mời đại biểu tham dự buổi Lễ công bố.

Thành phần:

- Đại biểu: Toàn thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân cấp huyện.

- Khách mời: đại diện lãnh đạo cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cùng cấp; đại diện lãnh đạo cơ quan, phòng, ban ở cấp huyện có liên quan, phối hợp công tác; các quan thông tin đại chúng... Lưu ý: Giấy mời được gửi đến các khách mời tham dự trước ngày tổ chức buổi lễ ít nhất là 3 ngày làm việc.

b) Trang trí buổi Lễ công bố:

Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện chỉ đạo Văn phòng Tòa án nhân dân cấp huyện tiến hành chuẩn bị hội trường, lễ đài, bục phát biểu, loa, đài, thiết bị âm thanh và các điều kiện khác cho buổi Lễ công bố.

3. Bước 3: Tổ chức buổi Lễ công bố

a) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện điều hành:

- Chào c;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự.

b) Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân cấp tỉnh điều hành việc công bố và trao quyết định bổ nhiệm:

- Mời người được bổ nhiệm lên lễ đài;

- Công bố quyết định;

- Trao quyết định (mời lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh);

- Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

c) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện điều hành:

- Mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyn địa phương phát biểu ý kiến.

- Người được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ;

- Chụp ảnh lưu niệm.

d) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện tuyên bố bế mạc buổi lễ và chào cờ.

Điều 13. Quy trình tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp

1. Bước 1: Báo cáo kế hoạch chức buổi Lễ công bố

Căn cứ quyết định bổ nhiệm Thẩm phán của Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, thời gian dự kiến tổ chức buổi Lễ công bố và gửi đến Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao để báo cáo xin ý kiến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi có ý kiến đồng ý của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mới tiến hành các bước tiếp theo.

2. Bước 2: Chuẩn bị buổi Lễ công bố

a) Mời đại biểu: Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phát hành giấy mời đại biểu tham dự buổi Lễ công bố (như đối với phần bổ nhiệm chức vụ).

b) Trang trí buổi Lễ công bố: Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Phòng tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng tiến hành chuẩn bị hội trường, lễ đài, bục phát biểu, loa, đài, thiết bị âm thanh và các điều kiện khác cho buổi Lễ công bố.

3. Bước 3: Tổ chức buổi Lễ công bố

a) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao/Tòa án nhân dân cấp tỉnh điều hành:

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và thành phần tham dự.

b) Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao điều hành việc công bố và trao quyết định bổ nhiệm:

- Mời người được bổ nhiệm lên lễ đài;

- Công bố quyết định;

- Trao quyết định (mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao);

- Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát biểu giao nhiệm vụ.

c) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao/Tòa án nhân dân cấp tỉnh điều hành:

- Người được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ;

- Chụp ảnh lưu niệm.

d) Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao/Tòa án nhân dân cấp tỉnh tuyên bố bế mạc buổi lễ và chào cờ.

Điều 14. Quy trình tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp và bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý khác trong Tòa án nhân dân

1. Quy trình tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp được thực hiện như quy định tại Điều 13 của Quy định này.

2. Quy trình tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý khác được thực hiện tương tự như các quy định về tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Quy định này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quán triệt đến toàn thcán bộ, công chức thuộc thẩm quyn quản lý và tổ chức trin khai thực hiện đúng Quy định này.

2. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương nghiên cứu áp dụng theo Quy định này và phù hợp với quy trình cán bộ trong Quân đội.

3. Giao Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao theo dõi, đôn đốc và báo cáo về tình hình thực hiện Quy định này.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy định

1. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát hiện những vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh về Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao để tng hợp, kịp thời đề xuất với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét.

2. Việc sửa đi, bsung Quy định này do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định./.

 

PHỤ LỤC

TRANG TRÍ BUỔI LỄ CÔNG BỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-TANDTC ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

1. Mu số 1: Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp vụ của Tòa án nhân dân tối cao

LÔ GÔ CỦA TÒA ÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

LỄ CÔNG BỐ

QUYẾT ĐỊNH BNHIỆM CHỨC VỤ VỤ TRƯỞNG

 

Hà Nội, ngày.... tháng ....năm...

Nếu Lễ công bố có thêm Phó Vụ trưởng thì bổ sung: “QUYT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ VỤ TRƯỞNG, PHÓ VỤ TRƯỞNG”.

2. Mu số 2: Bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

LÔ GÔ CỦA TÒA ÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

LỄ CÔNG BỐ

QUYẾT ĐỊNH BNHIỆM CHỨC VỤ CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI…….

 

……….., ngày.... tháng ....năm...

Nếu Lễ công bố có thêm Phó Chánh án thì bổ sung: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI…….

3. Mu số 3: Bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh

LÔ GÔ CỦA TÒA ÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

LỄ CÔNG BỐ

QUYẾT ĐỊNH BNHIỆM CHỨC VỤ CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH A

 

……….., ngày.... tháng ....năm...

Nếu Lễ công bố có thêm Phó Chánh án thì bổ sung: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH A”.

4. Mu số 4: Bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện

LÔ GÔ CỦA TÒA ÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH A

 

LỄ CÔNG BỐ

QUYẾT ĐỊNH BNHIỆM CHỨC VỤ CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH A

 

……….., ngày.... tháng ....năm...

Nếu Lễ công bố có thêm Phó Chánh án thì bổ sung: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH A”.

5. Mu số 5: Bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp

LÔ GÔ CỦA TÒA ÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

LỄ CÔNG BỐ

QUYẾT ĐỊNH BNHIỆM THẨM PHÁN CAO CẤP

 

……….., ngày.... tháng ....năm...

6. Mu số 6: Bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp

LÔ GÔ CỦA TÒA ÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH A

 

LỄ CÔNG BỐ

QUYẾT ĐỊNH BNHIỆM THẨM PHÁN TRUNG CẤP, THẨM PHÁN SƠ CẤP

 

……….., ngày.... tháng ....năm...