THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

 

- Ủy ban nhân dân thành ph Đà Nng;
-
Ủy ban nhân dân tỉnh Qung Nam;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, hiện nay Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nng - Qung Ngãi (Dự án) do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư đang triển khai có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ do chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng và Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bng của Dự án, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 15 tháng 3 năm 2017, đồng thời có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm, cản trthi công đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.

Một số vị trí còn vướng, chưa bàn giao mặt bằng như sau:

1. Thành phố Đà Nng: Tại nút giao Túy Loan còn 68 bộ chưa di chuyển,

2. Tnh Quảng Nam:

- Địa bàn huyện Thăng Bình: Gói thầu số 6 còn vướng 6 hộ tại xã Bình Quý và Bình Chánh.

- Địa bàn huyện Phú Ninh; Gói thầu số 7 vướng 6 hộ tại xã Tam Thái.

- Địa bàn thành phố Tam Kỳ: Gỏi thầu A 1 còn vướng 2 hộ thuộc tuyến chính và 7 hộ thuộc phần đất trạm dịch vụ.

- Địa bàn huyện Núi Thành: Gói thầu A1 còn vướng 2 hộ tại xã Tam Xuân 1 và 3 hộ tại xã Tam Xuân 2; Gói thầu A2 còn vướng 4 hộ tại xã Tam Mỹ Tây, 2 hộ tại xã Tam Mỹ Đông và 1 mỏ đá tại xã Tam Nghĩa.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp chặt chỗ với chính quyền các địa phương trong công tác giải phóng mặt bng và tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Th
tướng;
- T
ng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam;
- VPCP; BTCN, các PCN, các Vụ
: V.I, QHDP, KTTH, TKBT, TH, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu VT, CN (3).
13

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGTrịnh Đình Dũng