THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỤ CHÁY TẠI KHU DÂN CƯ TRÊN ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG PHÚ HÒA, THÀNH PHỐ THỦ DẦU I, TỈNH BÌNH DƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Vào sáng ngày 26 tháng 02 năm 2017, xảy ra vụ cháy tại khu dân cư trên đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu I, tỉnh Bình Dương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 04 người trong một gia đình bị thiệt mạng. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình hộ dân bị thiệt hại, khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Th tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, Tr
lý TTg, các Vụ: TH, CN, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (3b).NQH.

KT. THỦ NG
PHÓ THỦ TƯỚNGTrương Hòa Bình