BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC NHẬP KHẨU THÉP DÂY CÓ MÃ HS 7227.90.00 ĐỂ SẢN XUẤT VẬT LIỆU HÀN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 150/2003/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBCông Thương;

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài;

Căn cứ Quyết định số 3312/QĐ-BCT ngày11 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhóm thẩm định hồ miễn trừ áp dụng thuế tự vệ đối với các công ty nhập khẩu thép dây để sản xuất vật liệu hàn;

Xét đề nghị của Cục Quản lý cnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 2968/QĐ- BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương đối với sản phẩm thép dây có mã HS 7227.90.00 cho Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức đsản xuất vật liệu hàn với khối lượng là 6,900 tấn (Sáu ngàn chín trăm tấn) trong năm 2017.

Điều 2. Cho phép Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT đối với các lô hàng nhập khẩu trong năm 2017.

Điều 3. Trình tự, thủ tục hoàn trả thuế tự vệ nộp thừa thực hiện theo quy định hin hành.

Điều 4. Công ty có nhu cầu tăng lượng nhập khẩu để sản xuất vật liệu hàn so với lượng đã được phê duyệt theo Quyết định này có quyền nộp hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương tăng lượng nhập khẩu được miễn trừ.

Điều 5. Bộ Công Thương có quyền thanh tra Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức về việc được hưởng miễn trừ. Trường hợp Bộ Công Thương kết luận công ty sử dụng hàng hóa được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ sai mục đích khai báo, Bộ Công Thương có văn bản gửi cơ quan Hải quan để truy thu tiền thuế tự vệ đã được miễn trừ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và hết hạn hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Điều 7. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Thủ trưởng các đơn vị và Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính;
- Tng cục Hải quan;
- Các Cục/Vụ: CNNg, KHCN, XNK;
- Lưu: VT, QLCT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 434/QĐ-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điều kiện để được hưởng miễn trừ

Để được hưởng miễn trừ thuế tự vệ theo Quyết định nêu trên, công ty được hưởng miễn trừ thực hiện theo các bước sau:

- Công ty sản xuất được hưởng miễn trừ chỉ được cấp 01 Quyết định miễn trừ của Bộ Công Thương.

- Công ty cung cấp Quyết định miễn trừ của Bộ Công Thương kèm theo các hồ sơ cần thiết theo yêu cu của cơ quan Hải quan để cơ quan Hải quan cấp giấy phép theo dõi trừ lùi cho công ty được hưng miễn trừ.

- Đối với trường hợp công ty được hưởng miễn trừ trực tiếp nhập khẩu hoặc thông qua ủy thác nhập khẩu, khi thực hiện nhập khẩu hàng hóa, để được hưởng miễn trừ Công ty cung cấp Quyết định miễn trừ của Bộ Công Thương kèm theo các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Hải quan để cơ quan Hải quan cấp Phiếu theo dõi trừ lùi cho công ty được hưởng miễn trừ. Thủ tục theo dõi trừ lùi thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan.