BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM “.VN” ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ, công bố trên Website Trung tâm Internet Việt Nam tại địa chỉ http://www.vnnic.vn .

Điều 2. Giao Trung tâm Internet Việt Nam thực hiện việc giữ chỗ, bảo vệ các tên miền trong danh sách đã được phê duyệt kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-Tỉnhủy, HĐND,UBND, Tòaán, Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
- Website Trung tâm Internet Việt Nam tại địa chỉ http://www.vnnic.vn ;
- Lưu: VT, VNNIC (5b).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN