THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH CHÙA CÔN SƠN THUỘC QUẦN THỂ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CÔN SƠN - KIẾP BẠC, THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều Luật đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017; báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Báo cáo số 14/BC-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn thuộc quần thể Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

2. Cơ quan chủ đầu tư: Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương.

3. Mục tiêu đu tư: Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục công trình trong khu di tích chùa Côn Sơn nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Quy mô đầu tư: Đầu tư tu bổ, tôn tạo, nâng cấp và xây mới một số hạng mục công trình, trên cơ sở hồ sơ khoa học và kết quả khai quật khảo chọc, gồm:

- Tu bổ, tôn tạo Giếng ngọc; xây dựng mới sân giếng và đường nối từ sân giếng lên lầu thờ Đức Phật Quán Thế âm B tát.

- Tu b, tôn tạo, xây dựng mới một số hạng mục và cải tạo nội thất lầu thờ Đức Phật Quán thế âm Bồ tát; sân vọng cảnh và sân xung quanh lầu; diện tích khoảng 266m2.

- Cải tạo, tu bổ, xây dựng mới đường lên tháp T(tả - hữu), sân vườn tường kè khu di tích; tu bổ, tôn tạo Tả, Hữu tiền hành lang và Tam quan nội.

- Đầu tư hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước và chống mối cho các công trình trong khu di tích.

5. Loại, cấp công trình và nhóm dự án

a) Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng (di tích văn hóa), cấp đặc biệt.

b) Nhóm dự án: Nhóm A.

6. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư dự kiến

a) Tổng mức đầu tư dự kiến: 36.532.470.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

b) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác; trong đó:

- Vốn từ nguồn quỹ két công đức nộp vào ngân sách tỉnh Hải Dương: 32.897.223.000 đồng.

- Vốn xã hội hóa từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân: 3.653.247.000 đồng.

7. Địa điểm đầu tư: Di tích chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm:

a) Tiếp thu đầy đủ ý kiến trong Báo cáo thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 14/BC-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2017; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật di sản văn hóa và pháp luật liên quan.

b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật di sản văn hóa, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; cân đối đủ các nguồn vốn để Dự án hoàn thành theo đúng tiến độ, bảo đảm mục tiêu đầu tư.

2. Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: VHTTDL, KHĐT, TC, XD;
- Ủy ban nhân dân tnh Hải Dương;
- BQL Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam