BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 183 /QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ và nội dung đề nghị của Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia đối với đề tài “ Nghiên cứu chế tạo cảm biến Raman ứng dụng xác định dư lượng thuốc kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩmđể tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2017.

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng Các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước :

- Thông báo danh mục nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định các để tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt thuyết minh và Tổ thẩm định nội dung và kinh phí các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng Các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Công Tạc

 

DANH MỤC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP QUỐC GIA BẮT ĐẦU THỰC HIỆN NĂM 2017
(kèm theo Quyết định số 183 /QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 02 năm 2017).

Số TT

Tên đề tài/dự án

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả*

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

 

Nghiên cứu chế tạo cảm biến Raman ứng dụng xác định dư lượng thuốc kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

 

1/ Chế tạo được các cấu trúc nano kim loại tăng cường tín hiệu phổ tán xạ Raman (SERS) đạt yêu cầu, dùng làm cảm biến xác định dư lượng một số loại thuốc kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

2/ Tích hợp các cảm biến Raman chế tạo được trên các máy đo hiện hành để phân tích nhanh tại hiện trường dư lượng một số loại thuốc kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

 

 

A. Sản phẩm dạng I :

-10 cảm biến Raman (SERS) đạt độ nhạy và tích hợp được trên máy đo Raman tại hiện trường, đáp ứng yêu cầu phân tích dư lượng thuốc kháng sinh trong thực phẩm.

-10 cảm biến Raman (SERS) đạt độ nhạy và tích hợp được trên máy đo Raman tại hiện trường, đáp ứng yêu cầu phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

- 01 hệ thiết bị đo đạc phân tích dư lượng kháng sinh tại hiện trường sử dụng cảm biến Raman được chế tạo để xác định trong hải sản tôm dư lượng thuốc kháng sinh (Tetracycline ngưỡng đến 0,1 ppm hoặc Amoxicillin ngưỡng đến 0,05 ppm) theo thông tư số 08/VBHN-BNNPTNT (25/2/2014).

- 01 hệ thiết bị đo đạc phân tích thuốc bảo vệ thực vật tại hiện trường sử dụng cảm biến Raman được chế tạo để xác định trong rau quả dư lượng 02 loại thuốc bảo vệ thực vật Carbendazim và Methyl Parathion (hoặc Parathion, Difenoconazole) với ngưỡng đến 0,1 - 5 ppm tuân theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

B. Sản phẩm dạng II:

- Quy trình chế tạo cảm biến Raman (SERS) có độ nhay đạt yêu cầu cho phân tích dư lượng thuốc kháng sinh/thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm dựa trên cấu trúc nano vàng (Au) với hệ số tăng cường thực nghiệm > 103.

- Quy trình chế tạo cảm biến Raman (SERS) có độ nhay đạt yêu cầu cho phân tích dư lượng thuốc kháng sinh/thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm dựa trên cấu trúc nano bạc (Ag) với hệ số tăng cường thực nghiệm > 103.

- Quy trình phân tích xác định dư lượng thuốc kháng sinh (Tetracycline hoặc Amoxicillin) trong hải sản tôm với ngưỡng đến 0,1 ppm.

- Quy trình phân tích xác định dư lượng 02 loại thuốc bảo vệ thực vật Carbendazim và Methyl Parathion (hoặc Parathion, Difenoconazole) trong rau quả với ngưỡng đến 0,1- 5 ppm.

- Báo cáo kiểm định sản phẩm dạng 1 của cơ quan đánh giá độc lập.

- Báo cáo đánh giá thử nghiệm sản phẩm/thiết bị của cơ quan ứng dụng.

C. Sản phẩm dạng III:

- 03 bài báo quốc tế trong hệ thống tạp chí ISI (SCI, SCI-E). 02 bài báo trong tạp chí khoa học quốc gia,; 02 báo cáo trên hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế.

- 01 giải pháp hữu ích cho sản phẩm nghiên cứu, chế tạo được.

- Đào tạo 03 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ.

Tuyển chọn