THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỤ CHÁY PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE BUÝT THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI TẠI TỈNH QUẢNG NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

 

- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Ngày 02 tháng 02 năm 2017, tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ cháy phân xưởng sản xuất, lắp ráp xe buýt thuộc Công ty cổ phần ô tô Trường Hải đã làm hư hỏng nhiều thiết bị, linh kiện ô tô, gây thiệt hại lớn về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cu:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Công an:

1. Chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất; đng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, không để xảy ra sự cố cháy, nổ tương tự. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016, số 50/CĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT; các Vụ: TH, CN, QHĐP;
- Lưu: VT, NC (3b).NQH.

KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNG
Trươ
ng Hòa Bình