ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, PHÒNG CHỐNG VẬN CHUYỂN, MUA BÁN, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG CÁC LOẠI PHÁO, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ điện:

 

- Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Đđảm bảo phục vụ nhân dân đón Tết Đinh Dậu 2017 vui tươi, lành mạnh, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị s23/CT-UBND ngày 12/12/2016 ca Chủ tịch UBND Thành phố về Tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn Thành phố.

2. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không mua bán, tàng trữ, đốt pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; phối hợp với Công an Thành ph, các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định ca pháp luật. Chịu trách nhim trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu trên địa bàn để xảy ra tình trạng đốt pháo.

3. Giám đốc Công an Thành phố triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự; phân công cán bộ chủ chốt xung từng địa bàn cơ sở phường, xã, thị trấn thuộc các quận, huyện, thị xã để đôn đc, không để xy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm: cướp, cướp giật, trộm cắp, móc túi..., đảm bảo tuyệt đi an toàn cho nhân dân Thủ đô đón Tết vui tươi, lành mạnh;

Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải làm tốt công tác phân luồng, tổ chức giao thông thông thoáng; xử lý nhanh các đim ùn tc cục bộ, đặc biệt là ở các nơi tổ chức Lễ hội.

4. Cảnh sát phòng cháy và Chữa cháy kiểm tra chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn cháy nổ, tập trung vào các địa bàn đông dân cư, khu, cụm công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, bến tàu, bến xe..., ng trực, xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra các sự cố về cháy, n.

5. Giao Công an Thành phố đôn đốc, tổng hợp tình hình chung, thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND Thành ph kết quả thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- TTHĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- CPVP, các phòng, ban, trung tâm thuộc VP;
- Các báo, đài của Hà Nội;
- Lưu VT, NC (Trung).

CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Chung