BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 267/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết s01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính Phủ
;
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KH-TC2.

BỘ TRƯỞNGNguyễn Thị Kim Tiến

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Ban h
ành kèm theo Quyết định s267/QĐ-BYT ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ Y tế xây dựng Chương trình hành động với các nội dung chủ yếu sau:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu:

1. Mục tiêu chung:

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chsố sức khỏe cơ bản của người dân. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vng chc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Phấn đấu đạt và vượt 02 chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao là: (i) số giường bệnh trên một vạn dân: 25,5 giường; (ii) Tỷ lệ dân số tham gia bảo him y tế: 82,2%.

- Phấn đấu đạt và vượt 15 chỉ tiêu về y tế cơ bản tại Phụ lục kèm theo.

II. Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

1. Công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế

a) Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì về lĩnh vực y tế, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chủ trì về lĩnh vực dân số, phi hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Ban cán sự Đảng dự thảo Đề án Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và cht lượng dân s.

b) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục xây dựng các dự án Luật: Phòng, chống tác hại ca lạm dụng rượu, bia; Luật vMáu và tế bào gốc; Luật dân số; Luật chuyển đi giới tính; Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật khám, cha bệnh; phi hợp sửa Luật bảo him.

- Hoàn thành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật dược.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương ban hành có liên quan đến công tác y tế.

- Xây dựng và triển khai tốt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành y tế năm 2017; xuất bản Bản tin Thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật vy tế năm 2017 bảo đảm tiến độ theo kế hoạch và cht lượng.

- Tiếp tục triển khai Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đy mạnh công tác htrợ pháp lý doanh nghiệp.

c) Thanh tra Bộ ch trì, phi hợp với các đơn vị liên quan:

- Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch Thanh tra năm 2017, tập trung vào: thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; hóa chất chế phm diệt côn trùng và đồ gia dụng; kinh doanh, sử dụng các sản phm dinh dưng dùng cho trẻ nh; thanh tra toàn diện một số đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong xã hội hóa công tác y tế; quản lý nhà nước về nh vực dược; công tác đấu thu thuc, giá thuc và sử dụng thuốc; việc thực hiện chế độ thu, chi tài chính và phòng chng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chng lãng phí.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động, chđạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tchức các đoàn thanh tra, kim tra liên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất đối với các cơ sở y tế tư nhân. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp qung cáo khám bệnh, cha bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng công tác hệ thống thanh tra y tế, cộng tác viên thanh tra y tế và mạng lưới cán bộ làm công tác thanh tra ca thủ trưởng, thanh tra nhân dân tại các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức các lớp đào tạo, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn nghiệp vụ thanh tra về các lĩnh vực: khám cha bệnh, dược, trang thiết bị y tế, y tế dự phòng, bảo hiểm y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, thanh tra của thủ trưng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo trong ngành y tế.

d) Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan:

- Trình ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, Tng cục, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV. Thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế theo Nghị quyết s112/NQ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ.

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương kiện toàn hệ thống tổ chức y tế địa phương theo Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ và Thông tư số 59/2015/TT-BYT của Bộ Y tế đi với tuyến tỉnh; Thông tư 37/2016/TT-BYT của Bộ Y tế đi với tuyến huyện; Nghị định 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 33/2015/TT-BYT của Bộ Y tế đối với tuyến xã. Ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Trung tâm kim soát bệnh tật tuyến tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

- Hoàn thiện các văn bản về quản lý viên chức chuyên ngành y tế, đặc biệt là các văn bản quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Xây dựng và ban hành Thông tư quy định nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chc danh nghề nghiệp đối với viên chức để tổ chức thi và xét thăng hạng đối với viên chức ngành y tế.

- Chỉ đạo việc xây dựng vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Phn đu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có slượng, cơ cu hợp lý đủ trình độ năng lực thi hành công vụ. Thực hiện quy hoạch cán bộ theo hướng dn tại Quyết định 1730/QĐ-BYT ngày 08/5/2015 về việc ban hành hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

e) Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Quản lý khám cha bệnh, Sở Y tế các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo, triển khai Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Từng địa phương, đơn vị kiện toàn Ban Chỉ đạo, bổ sung, thay thế các thành viên chuyn đi công tác, nghỉ hưu; ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch, tchức triển khai thực hiện.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới phong cách, thái độ phục vụ gn với cải cách hành chính trong KCB Tiếp tục tổ chức ký cam kết thực hiện đối với nhng đơn vị chưa triển khai ký cam kết; Tchức tập huấn kỹ năng, giao tiếp ứng xử; Thành lập, kiện toàn, tổ chức hoạt động phòng (bộ phận) thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện; Phối hợp chặt chẽ với Hội Thầy thuc trViệt Nam tại các địa phương để thành lập mới, củng cố tchức hoạt động của đội tình nguyện, tiếp sức người bệnh; Duy trì, củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả đường dây nóng, hòm thư góp ý; Từng đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai trang phục y tế theo quy định của Thông tư s45/2015/TT-BYT; Nghiên cứu, xây dựng chương trình nội dung tập huấn knăng giao tiếp,ứng xử đưa vào giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đng và Trung cấp y tế.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát: Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện về Tiêu chí chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện; Tiếp tục kiện toàn các Đoàn kim tra và tchức kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các đơn vị; tchức xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, động viên khen thưởng kịp thời các trường hợp điển hình, tiên tiến.

- Tăng cường công tác truyền thông trong và ngoài bệnh viện về các quy định của bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách về khám cha bệnh, quy trình thủ tục khám chữa bệnh, nội quy bệnh viện, nghĩa vụ và trách nhiệm của người bệnh,... đtăng cường sự hợp tác của người bệnh trong sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Phát đng các phong trào thi đua về quy tc ứng xử, đồng bộ với thực hiện cụ thể Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị vhọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch H Chí Minh.

2. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, tăng cường quản lý môi trường y tế

a) Cục Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Triển khai công tác phòng chng dịch chủ động, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không đdịch lớn xy ra, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyn nhim tại các cửa khẩu quc tế, không để dịch bệnh xâm nhập.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông truyền thông nguy cơ, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và truyn thông nâng cao sức khỏe tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thay đi hành vi trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe của người dân và cộng đng.

- Từng bước kiểm soát các bệnh không lây nhiễm: kiểm soát các yếu tố nguy cơ, hạn chế sự gia tăng tỷ lệ người tiền bệnh, mắc bệnh, tàn tật và tử vong sớm tại cộng đồng do bệnh không lây nhiễm; củng cố, nâng cao năng lực hệ thng y tế dự phòng và tăng cường năng lực giám sát bệnh không lây nhim.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học thông qua các giải pháp nâng cao năng lực mạng lưới, đẩy mạnh truyền thông và tăng cường công tác giám sát điều kiện vệ sinh trường học và hỗ trợ kthuật các tuyến và các trường để triển khai công tác y tế trường học.

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về tiêm chủng, xét nghiệm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và an toàn sinh học trong xét nghiệm, đảm bảo duy trì tỷ lệ tiêm chủng và không ngừng nâng cao cht lượng tiêm chủng.

b) Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Xây dựng bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật: Thông tư hướng dn hoạt động an toàn vệ sinh lao động trong ngành y tế; các Thông tư hướng dn thực hiện quy chuẩn vệ sinh lao động; hướng dẫn thực hiện tháng hành động quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và xây dựng danh mục các ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Thông tư ban hành danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế hạn chế sử dụng và cm sử dụng tại Việt Nam; quy chuẩn kthuật quốc gia về khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng hệ thng xử lý chất thải cho các cơ sở y tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 1 . Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đi việc thực hiện quản lý và xử lý cht thải y tế trong và ngoài các cơ sở y tế.

- Phòng ngừa, phát hiện và xlý hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên ngành môi trường y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế để giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định ca pháp luật.

- Tổ chức, hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực: bo vệ môi trường trong các cơ sy tế, an toàn vệ sinh lao động, phòng chng tai nạn thương tích, giám sát chất lượng nước, vệ sinh môi trường cộng đồng, quản lý hóa chất, chế phm diệt côn trùng diệt khun dùng trong gia dụng và y tế.

- Tăng cường công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng ca công tác bảo vệ môi trường, môi trường cơ sở y tế.

c) Cục Phòng, chng HIV/AIDS chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng ở mức dưới 0,3%; giảm sngười nhiễm mới HIV.

- Duy trì hoạt động của mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng và nghiên cứu triển khai hoạt động dưới nhiều mô hình hoạt động khác nhau; phân phát bơm kim tiêm, bao cao su miễn phí, đặc biệt ưu tiên các địa bàn min núi, vùng sâu, vùng xa, và mrộng chương trình tiếp thị xã hội.

- Mở rộng các điểm cấp phát thuốc tại xã/phường để tăng tỷ lệ tiếp cận và giảm tỷ lệ bỏ trị; mở rộng điều trị methadone trong trại giam và các cơ sở cai nghiện. Tăng cường tính sẵn có các dịch vụ xét nghiệm sàng lọc HIV trong tt cả các cơ s y tế; mrộng xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng. Mrộng mạng lưới phòng xét nghiệm khng định HIV dương tính cho các khu vực xa trung tâm thành phca tnh. Mở rộng xét nghiệm đo tải lượng HIV thường quy cho bệnh nhân đang điều trị ARV thay thế dần cho việc xét nghiệm thường quy CD4.

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin giáo dục truyền thông và truyền thông thay đổi hành vi thông qua các kênh truyn thông khác nhau đặc biệt qua mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đng.

- Triển khai và củng cchất lượng giám sát trọng điểm HIV tại 30 tnh/thành phố; giám sát trọng điểm STI tại 10 tnh/thành phố. Tiến hành đánh giá nhanh tình hình dịch HIV/AIDS tại các tnh trọng điểm về HIV/AIDS. Thực hiện ước tính dự báo kích thước quần thể nguy cơ cao tại 63 tỉnh/thành phố làm cơ sở cho việc lập kế hoạch và triển khai các can thiệp

- Kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS nhm đảm bảo bệnh nhân HIV/AIDS được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh HIV thông qua bảo him y tế. Tăng cường phi hợp với chương trình Lao quốc gia triển khai các hoạt động phi hp Lao/HIV nhm giảm tác động của lao trên người nhiễm HIV và nhim HIV trên bệnh nhân Lao.

3. Đy mạnh công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phm

Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Giám sát và xử lý ngộ độc thực phẩm các bệnh truyền qua thực phm; Giám sát phòng ngừa và cảnh báo nguy cơ thực phẩm mất an toàn; Giám sát chủ động mi nguy ô nhiễm thực phẩm và kiểm nghiệm mẫu thực phm trong thanh tra, hậu kim.

- Thực hiện có hiệu quả hoạt động giáo dục truyền thông phòng chống ngộ độc thực phẩm, thực hiện việc từng địa phương, tng gia đình, từng cơ sở dịch vụ ăn ung và cộng đồng cam kết và có biện pháp cụ thể, thích hp không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người. Tiếp tục chú trọng phòng chng ngộ độc thực phm do độc ttự nhiên, nhất là ngộ độc do nấm độc.

- Nâng cao năng lực thanh tra, tổng kết việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác thanh tra, hậu kiểm theo định kỳ, sự kiện, chủ đhoặc đột xut bảo đảm tính đng bộ và hiệu quả.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo đảm ATTP cho các nhóm đi tượng. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ địa phương vchuyên môn nghiệp vụ quản lý và kiểm soát ATTP. Duy trì Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh công tác phối hp liên ngành về an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo Chỉ thị s13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tăng cường phi hợp, thông tin truyn thông với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội về an toàn thực phm.

4. Tăng cường mạng lưới y tế sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Quản lý khám cha bệnh, Cục Y tế dự phòng và các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới:

- Phân loại các trạm y tế xã theo Quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một sdự án ODA để đầu tư cho y tế cơ sở. Các tỉnh, thành phố cần ưu tiên ngân sách, huy động các ngun lực khác đ đu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, đào tạo nhân lực cho y tế cơ sở, trong đó ưu tiên các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, để đạt tiêu chí quốc gia y tế xã theo các nhóm trạm quy định tại Quyết định 4667/QĐ-BYT của BộY tế.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phban hành hoặc ban hành theo thm quyền các chính sách để đi mới cơ chế quản lý, sử dụng qu bo him y tế và thực hiện ngay việc quản lý sức khỏe đến từng người dân, quản lý các bệnh mn tính và chăm sóc sức khỏe người cao tui tại trạm y tế xã.

- Chđạo các trạm y tế xã phải đẩy mạnh các hoạt động để thực hiện đầy đchức năng, nhiệm vụ của trạm y tế đã được quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BYT ca Bộ Y tế; tiếp tục mrộng mô hình bác sỹ gia đình.

- Đẩy mạnh việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo liên tục, đào tạo qua thực hành, hướng dẫn chuyên môn cho y tế cơ sở. Thực hiện chế độ luân phiên hai chiu phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

5. Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng

a) Cục Quản lý khám cha bệnh chủ trì, phi hợp với các đơn vị, địa phương:

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, cha bệnh, tập trung giảm quá ti bệnh viện tuyến trên, mrộng và phát trin mạng lưới bệnh viện vệ tinh: bổ sung thêm các bệnh viện tuyến cuối có trình độ kthuật cao, đủ năng lực làm bệnh viện hạt nhân và mở rộng các bệnh viện vệ tinh.

- Tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đẩy mạnh việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đi với người hành nghề tại cơ sở khám, cha bệnh; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo, tập huấn; tư vn khám cha bệnh từ xa (Telemedicine), đặc biệt đối với các huyện đảo.

- Thực hiện tốt Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký KCB BHYT và chuyển tuyến KCB BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là người có thẻ BHYT. Khuyến khích phát triển dịch vụ, kthuật y tế, đặc biệt là tuyến dưới tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng ở nơi gần nht. Phát trin mô hình quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản... tại cộng đồng, thực hiện mô hình bác sỹ gia đình, CSSK người cao tui tại cộng đồng.

- Thực hiện việc đa dạng hóa các loại hình khám cha bệnh; phát triển cả y tế phổ cập và một số lĩnh vực y học chất lượng cao, chuyên sâu phù hợp với điều kiện và khnăng của Việt Nam, cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao đđáp ứng yêu cu khám cha bệnh ngày càng cao của nhân dân.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh các cấp và hệ thống đánh giá phản hồi của người dân; ban hành các quy trình chuyên môn. Mở rộng các tiêu chí phụ của 83 tiêu chí đánh giá cht lượng bệnh viện, xây dựng và triển khai mô hình đánh giá, chấm điểm độc lập. Phấn đấu có ít nht một cơ sở y tế công lập đăng ký để thực hiện chuẩn cht lượng y tế quốc tế JCI.

- Tiến hành thường xuyên, liên tục việc cải cách thủ tục hành chính trong khám cha bệnh theo Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế.

- Tăng cường thực hiện Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 27/02/2016 của Thủ tướng chính phvề phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý cht lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 -2025, bảo đảm tiến độ chậm nht đến năm 2018 liên thông kết quả xét nghiệm đi với các phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và tương đương.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý hành nghề y dược tư nhân: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghKCB tư nhân; Các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất để kiểm tra. Phối hp chặt chẽ với Bộ Thông tin - truyền thông kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép. Thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, cha bệnh tư nhân theo đúng quy định.

b) Cục Y dược học cổ truyền chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đán của Thủ tướng Chính phủ gồm: Quyết định s2166/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 về việc Phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổ truyền toàn quc giai đoạn 2014 - 2025;

- Hoàn thiện hệ thng quản lý nhà nước về Y dược cổ truyền từ trung ương đến địa phương, phấn đấu 100% Sở Y tế có bộ phận chuyên trách v YDCT; Phát trin mạng lưới và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đào tạo nhân lực y dược ctruyền từ trung ương đến địa phương;

- Đẩy mạnh việc khám, chữa bệnh bng Y học cổ truyền và kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại so với tổng sngười bệnh được khám, cha bệnh. Đến năm 2017: tuyến trung ương đạt 10%; tuyến tỉnh đạt 15%; tuyến huyện đạt 20% và tuyến xã đạt 35%; Đáp ứng đủ dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu thiết yếu và chủ yếu đạt chất lượng theo quy định cho các cơ sở khám, chữa bệnh bng Y dược ctruyền.

- Tăng cường phi hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan và cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra chất lượng dược liệu trên thị trường và giám sát các hoạt động chuyên môn của các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở sản xut dược liệu và thuốc đông y.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn của các cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu và sản xuất dược liệu, thuốc đông y. Triển khai hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vdược liệu tại một số tỉnh, thành ph.

5. Dân số, kế hoạch hóa gia đình

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Tiếp tục duy trì vng chắc mức sinh thấp hợp lý, tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm sinh vùng nông thôn, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và duy trì mức sinh thấp hợp lý các vùng min có mức sinh thp. Kim soát dân scác vùng biển, đảo và ven biển.

- Chủ động kiểm soát và giải quyết các nguyên nhân sâu xa làm mất cân bng giới tính khi sinh, xử lý nghiêm các hành vi lựa chọn giới tính khi sinh;

- Triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp về truyền thông giáo dục, chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng dân số trước, sơ sinh (mở rộng sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân) nhm nâng cao sức khỏe, giảm bệnh, tật, và tử vong ở trẻ em, nhất là bệnh, tật và tử vong có liên quan đến yếu tố di truyền.

- Bảo đảm hậu cần và cung cấp đầy đủ và có chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; đy mạnh các hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai nhm tăng tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

- Triển khai có hiệu quả Đ án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; mrộng và đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tui.

- Quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 119-KL/TW ngày 04/01/2016 về việc tiếp tục thực hiện Nghquyết s47-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, trong đó có định hướng chuyn trọng tâm chính sách dân stừ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển để giải quyết toàn diện các vấn đề dân scả về quy mô, cơ cấu, phân bổ và nâng cao cht lượng dân sđể xây dựng Nghị quyết về y tế và dân số trình ban hành năm 2017.

6. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em chủ trì, phi hợp với các đơn vị, địa phương:

- Tiếp tục xây dựng/hoàn thiện/hướng dn thực hiện các văn bn qui phạm pháp luật, quy trình, tài liệu hướng dn chuyên môn kthuật, đề án về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

- Đào tạo người đỡ đẻ có k năng; kíp hồi sức nội khoa trong sản khoa cho các bệnh viện; kíp phu thuật sản khoa cho bệnh viện huyện, htrợ đbệnh viện huyện thuộc các vùng khó khăn thực hiện được cấp cứu sản khoa toàn diện (m ly thai và truyền máu)

- Củng cố và vận hành có hiệu quả đơn nguyên sơ sinh tại các bệnh viện huyện đđiều kiện và có nhu cu. Chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi: nuôi con bng sữa mẹ và nuôi dưng trẻ nh; lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh.

- Thực hiện các can thiệp đặc thù đáp ứng nhu cu CSSKSS của vị thành niên, thanh niên trẻ, người lao động ở các khu công nghiệp, người di cư; mô hình liên kết giữa các Câu lạc bộ SKSS/Góc thân thiện với các điểm cung cp dịch vụ kthuật lâm sàng.

- Thực hiện liên kết các dịch vụ CSSKSS, HIV, dự phòng lây truyền HIV, giang mai, viêm gan B từ mẹ sang con. Triển khai Kế hoạch hành động vdự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung. Chăm sóc sức khỏe sinh sản nam giới và tui mãn kinh.

- Cải tiến nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông, ưu tiên truyền thông nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc, min núi, vùng sâu, vùng xa.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ triển khai thực hiện, đặc biệt là các cơ sở y tế tư nhân khám chữa bệnh sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình cả vnội dung chuyên môn lẫn phạm vi hành ngh.

7. Kết hp quân dân y và y tế bin đảo

Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Tăng cường công tác kết hợp quân dân y trong củng cy tế cơ s; tổ chức khám cha bệnh chính sách cho đồng bào dân tộc vùng khó khăn và khu vực trọng điểm về quốc phòng an ninh và bảo đảm y tế trong các tình hung khn cp.

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm y tế khu vực phòng th; kiện toàn xây dựng lực lượng y tế dự bị động viên và lực lượng huy động ngành y tế thực hiện Quyết định 137/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 129/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.

- Triển khai nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ và công tác phòng chống khủng bố trong ngành y tế.

- Triển khai các mục tiêu của Đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020 (Đề án 317).

8. Nhân lực, khoa học và công nghệ

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong liên quan đến đặc thù đào tạo nhân lực y tế. Tập trung xây dựng và hoàn thiện mô hình đi mới toàn diện đào tạo bác sỹ đa khoa, điều dưỡng và dược theo hướng hội nhập khu vực và thế giới, theo Quyết định số 1981/QĐ-TTg của Thtướng phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam .

- Tăng cường quản lý chất lượng đào tạo thông qua giám sát thường xuyên, kiểm định chất lượng đào tạo, xây dựng tiêu chun đánh giá cht lượng đào tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về nhân lực y tế. Tăng cường phi kết hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác chỉ đạo và quản lý cht lượng đào tạo ngun nhân lực y tế.

- Xây dựng Hướng dẫn thực hành đối với người đề nghị cấp chứng chhành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các lĩnh vực y học cơ bản, y học kthuật cao, y học lâm sàng, y tế cộng đồng, quản lý y tế.

9. Thông tin y tế

Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển hệ thng thông tin y tế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030. Ban hành Thông tư quy định bệnh án điện tử. Xây dựng chỉ số, hệ thống thu thập các vấn đề ưu tiên như mục tiêu phát trin bn vng, bệnh không lây, vệ sinh an toàn thực phẩm... Cải thiện cht lượng sliệu, xây dựng cơ sở dliệu thng kê tại các cp và tăng cường ph biến thông tin thng kê. Xây dựng cơ sở dữ liệu vhệ thng tổ chức ngành y tế, tích hợp bản đồ địa lý GIS. Xây dựng hệ thống giám sát, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thng thông tin ngành y tế.

- Nâng cấp hệ thống thông tin tích hợp phục vụ công tác điều hành, quản lý nhà nước nnh y tế, hệ thng thông tin quản lý cán bộ đảng viên; xây dựng hệ thng hội nghị truyền hình giao ban trực tuyến cho Bộ Y tế, hệ thống shóa, quản lý tài liệu lưu trữ, hệ thng thông tin quản lý đào tạo cán bộ ngành y tế.

- Xây dựng hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến của Bộ Y tế, hệ thống ch ký schuyên ngành của Bộ Y tế phục vụ công tác quản lý và chuyên môn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Xây dựng, triển khai dự án công nghệ thông tin Telemedicine cho 09 bệnh viện hạt nhân trực thuộc Bộ Y tế; khảo sát đề xuất 01 dự án công nghệ thông tin Telemedicine trong phát triển y tế biển đảo. Khảo sát, đề xuất phương án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB và thanh toán BHYT (cập nhật bộ danh mục dùng chung, trích chuyn dữ liệu giữa cơ sở KCB và cơ quan BHXH,…)

- Nâng cao hiệu quả, tính chủ động của công tác truyền thông cung cấp thông tin, giáo dục sức khỏe để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ và thu hút sự vào cuộc của các cấp ủy, đảng, chính quyền, các cơ quan truyền thông, dư luận và mi người dân.

10. Dưc, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng

a) Quản lý Dược

Cục Quản lý dược chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Bảo đảm cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc với giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đhướng dn thực hiện Luật Dược sửa đổi năm 2016, các văn bản cn thiết với bi cảnh hội nhập ASEAN, các hiệp định thương mại song phương và đa phương.

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định s68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai Đán “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”. Tăng cường phát trin công nghiệp dược trong nước, chú trọng xây dựng và thực hiện các dự án đu tư trong lĩnh vực công nghệ sản xuất thuốc, vc - xin, nghiên cứu BA/BE, sản xut nguyên liệu và bao bì dược. Tiếp tục đầu tư, tăng cường củng cvà duy trì chức năng NRA sau khi được Tổ chức Y tế thế giới cấp giấy chứng nhận.

- Nâng cao năng lực hệ thng kiểm nghiệm, kiểm định thuốc, vc xin, sinh phẩm y tế. Sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm kim nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tuyến tỉnh. Nâng cao năng lực các đơn vị nghiên cứu BE, lộ trình mở rộng danh mục hoạt chất phải đánh giá BE.

- Tăng cường các biện pháp phát hiện và thu hồi thuốc kém chất lượng, phòng chng thuốc giả, xử lý nghiêm khc các trường hợp vi phạm chất lượng thuốc. Thanh, kiểm tra thực hiện quy định của pháp luật, quy chế chuyên môn dưc, tập trung công tác kiểm soát sản xuất, xuất nhập khẩu, mua bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ.

- Triển khai các hoạt động sdụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả. Tiếp tục cng c, đầu tư phát triển Trung tâm thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuc Quốc gia (tại Hà Nội) và Trung tâm khu vực ở TP. Hồ Chí Minh.

- Xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, hiệu quả để giảm chi phí trung gian và bảo đảm cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phm y tế đ v slượng, an toàn vchất lượng.

b) Trang thiết bị và công trình y tế

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế chtrì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Tăng cường sản xuất TTB y tế trong nước, trước mắt là các TTB y tế thông dụng, đồng thời từng bước đy mạnh sản xuất TTB y tế công nghệ cao, đu tư các dây chuyền công nghệ tiên tiến cho sản xuất trang thiết bị y tế.

- Tiến hành đánh giá hiện trạng và nhu cầu TTB y tế tại cơ sở y tế các tuyến; rà soát, cập nhật danh mục TTB y tế thiết yếu cho các cơ sy tế. Xây dựng cơ sở dliệu về TTB y tế để giúp các cơ sy tế trong việc mua sm TTB y tế phù hợp.

- Xây dựng và phát triển lĩnh vực “Đánh giá công nghệ y tế” để xác định những giải pháp công nghệ và trang thiết bị phù hợp cho các cơ sở y tế, đm bảo đu tư một cách tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời đáp ứng tt nhu cu CSSK của nhân dân.

- Tăng cường công tác bảo quản, bảo dưng và sa cha TTB y tế. Các địa phương cần thành lập Đội bảo dưỡng và sửa cha thiết bị y tế đtăng cường hiệu quả đầu tư TTB y tế và chất lượng dịch vụ y tế. Các đơn vị phải phân bổ kinh phí cho việc bảo dưỡng, duy tu, sa chữa TTB và cơ sở y tế. Trích lập qukhấu hao tài sản từ nguồn thu phí để tái đầu tư TTB y tế khi có nhu cầu cần thiết.

- Tăng cường năng lực mạng lưới kiểm chuẩn và kiểm định TTB y tế; xây dựng một số trung tâm đo lường kiểm chuẩn TTB y tế cho ba miền.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, hoàn thành và đưa vào sử dụng 05 bệnh viện trung ương và tuyến cuối đặt tại TP Hồ Chí Minh, dự án cơ sở 2 của một số bệnh viện trung ương, các bệnh viện đa khoa tỉnh sử dụng ngun trái phiếu Chính phủ để tăng thêm scơ sở y tế, giường bệnh, tập trung cho các chuyên khoa quá tải như tim mạch, ung bướu, chn thương, sản nhi, hô hp, thn kinh....

11. Tài chính y tế

a) Huy động, sử dụng và đổi mi cơ chế tài chính

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phi hợp với các đơn vị, địa phương:

- Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho y tế, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế, vay vn tín dụng ưu đãi của một sngân hàng cho các bệnh viện, nhà đu tư để đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, nâng cao năng lực và cht lượng khám, chữa bệnh.

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình hợp tác công tư (PPP) trong lĩnh vực y tế và tổ chức Hội nghị kêu gọi các nhà đầu tư đthực hiện một sdự án PPP, xã hội hóa ngay từ đầu năm 2017. Sửa đổi, bổ sung các quy định vxã hội hóa, liên doanh, liên kết trong bệnh viện công cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Kêu gọi WB, ADB và các nhà tài trợ song phương (Nhật Bản, Hàn Quc, Áo, Bỉ, Pháp, Đức,...) tiếp tục hỗ trợ đầu tư cho ngành y tế các dự án v đu tư cho y tế cơ sở; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế; đầu tư hệ thống kim nghiệm thuốc, an toàn vệ sinh thực phẩm; Sản xuất vắc xin 4 trong 1; đầu tư xây dựng bệnh viện, đầu tư mua sm trang thiết bị y tế, đặc biệt các trang thiết bị kthuật cao như tim mạch, ung bướu cho các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh.

- Đầu tư có trọng điểm, ưu tiên phân bổ NSNN chi đầu tư cho YTCS, các bệnh viện ở vùng khó khăn, các trung tâm YTDP, các cơ sở kiểm nghiệm vùng, các viện nghiên cứu y học; ưu tiên phân bNSNN chi thường xuyên cho YTDP, các chương trình mục tiêu, các bệnh viện phong, tâm thn, các bệnh viện ở vùng khó khăn. Tiếp tục triển khai tốt chính sách BHYT và các chính sách khác v htrợ KCB cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số vùng kinh tế - xã hội khó khăn và các đối tượng dễ bị tn thương.

- Tiếp tục thực hiện mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT bao gồm cả tin lương tại 27 tỉnh, thành phố còn lại, cho các đối tượng chưa tham gia BHYT trong năm 2017; thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế (gồm cả tin lương và phụ cp) đối với nhóm đối tượng không thuộc quỹ bảo hiểm y tế chi trả, phi hợp với Bộ Tài chính có công văn hướng dn các địa phương đăng ký thời điểm thực hiện điều chỉnh giá để đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát năm 2017 và hoàn thành việc điều chnh giá cho 63 tỉnh, thành phố trong năm; Ban hành mức giá bao gm cả chi phí quản lý để thực hiện từ năm 2018 theo đúng lộ trình quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP Đẩy mạnh thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

- Xây dựng và ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do QuBHYT chi trả trong năm 2017, gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên bng chứng về chi phí- hiệu quả và nhu cầu CSSK của người dân; xây dựng quy định thanh toán chi phí khám cha bệnh BHYT theo định suất mới. Nhân rộng mô hình thí điểm phương thức chi trả theo định suất, trọn gói theo trường hợp bệnh một cách phù hợp; đi mới việc tiếp nhận các nguồn ODA từ theo dự án sang hỗ trợ chương trình, ngân sách.

b) Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân

Vụ Bảo hiểm y tế chủ trì, phi hợp với các đơn vị, địa phương:

- Tiếp tục hoàn thiện văn bản hướng dn và triển khai thi hành Luật sửa đi, bsung một sđiều của Luật BHYT, bao gm: (1) Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều ca Luật Bảo hiểm y tế (thay thế Nghị định s105/2014/NĐ-CP); (2) Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch s41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dn thực hiện bảo hiểm y tế; (3) Thông tư quy định việc trích chuyn dliệu điện tphục vụ quản lý và thanh toán bảo hiểm y tế; (4) Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; (5) Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định s517/QĐ-BYT ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Bộ Y tế Ban hành mu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ skhám bệnh, chữa bệnh.

- Triển khai các giải pháp để mrộng đối tượng, đặc biệt là nhóm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tăng tỷ lệ bao phBHYT theo Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020. Trin khai BHYT theo hộ gia đình lộ trình.

- Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, cha bệnh BHYT, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, cha bệnh BHYT, cải tiến quy trình thanh toán khám bệnh, cha bệnh BHYT, quản lý và sử dụng quBHYT có hiệu qu, có giải pháp ngăn chặn và xử lý tình trạng lạm dụng và trục lợi qubảo him y tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, cha bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, cha bệnh BHYT.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về nghĩa vụ và quyền lợi khi mua BHYT, phổ biến, hướng dn và tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật vBHYT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT, thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật v BHYT.

12. Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kim soát lạm phát, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Triển khai có hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Phí và lệ phí,... các Nghị định của Chính phhướng dn thi hành các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước. Trin khai dự toán NSNN năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2017 ngay từ nhng ngày đu năm.

- Tổ chức điều hành dự toán ngân sách năm 2017 chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách, bảo đảm sử dụng các ngun kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả, đúng chế độ. Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải được thực hiện theo dự toán. Quản lý chặt việc ứng trước và chuyn ngun chi thường xuyên. Chthực hiện chuyển nguồn đối với một skhoản chi còn nhiệm vụ và thực sự cn thiết theo đúng quy định ca pháp luật.

- Triệt để tiết kiệm ngân sách nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách nhà nước, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội tho, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lhội, mua sắm ô tô và trang thiết bị đt tiền. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trừ trường hợp đặc biệt được Thtướng Chính phủ quyết định. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương.

- Xây dựng, thẩm định, phê duyệt các dự án vay vốn ODA phải tuân thchặt chẽ các quy định về quản lý nợ công, nợ Chính ph, nợ nước ngoài, bảo đm hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát trin ngành.

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quc gia năm 2017; Nghị quyết s35/NQ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phvề htrợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo 389 của Bộ để tăng cường quản lý, bo đm phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước. Hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bán cổ phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai đấu thầu mua thuốc chữa bệnh theo chủ trương của Chính phủ, thực hiện tốt việc đấu thầu tập trung và đàm phán giá thuốc cấp quốc gia đgiảm giá thuốc, giảm chi phí cho người dân.

13. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nht người dân và doanh nghiệp

a) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương:

- Xây dựng và hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của ngành y tế năm 2017.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ và cải cách dịch vụ công để tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đi với sự phục vụ của các cơ quan hành chính thuộc Bộ. Nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ.

- Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá và xác định chỉ số cải cách hành chính của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế.

- Triển khai mở rộng các bệnh viện thí điểm Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”.

b) Cục Quản lý Dược, Cục An toàn thực phẩm, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, các Vụ, Cục có liên quan đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

14. Về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chng lãng phí, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, li sng và nhng biểu hiện: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hoàn thiện th chế không đkẽ hở cho tham nhũng; tăng cường phân cp, phân quyn gn với kim soát quyn lực giữa các cấp và trong nội bộ.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với việc kê khai và kim soát việc kê khai tài sản, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chng lãng phí trong các ngành, các cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện tốt cơ chế giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức quần chúng đối với việc xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của các cơ quan thông tn, báo chí cùng toàn xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

b) Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, t cáo:

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết s39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo bảo đảm an ninh, trật tự.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tcáo, việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung t cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị t cáo có hiệu lực pháp luật.

- Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tcáo đông người, phức tạp, kéo dài; chú trọng công tác tuyên truyn, ph biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo ở cơ sở.

15. Tăng cưng hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại

Vụ Hợp tác quốc tế ch trì, phi hợp với các đơn vị, địa phương:

- Tăng cường hợp tác, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế. Nghiên cứu các giải pháp để chủ động đối phó với tác động bất lợi của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quc tế

- Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế song phương, đa phương, các tổ chức chính ph, phi chính phủ, các tchức ngân hàng, tài chính nhằm vận động sự htrợ vtài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các nước, các tchức quc tế.

- Phi hợp các nước có chung đường biên giới trong phòng, chng các bệnh dịch như HIV/AIDS, st rét và các bệnh dịch nguy him, mới nổi khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Y tế chđạo chung việc thực hiện Chương trình hành động của Bộ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thtướng Chính phủ về các nhiệm vụ ca Bộ được Chính phủ giao, bảo đảm thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình hành động.

Các Thứ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm chđạo các nội dung công việc theo lĩnh vực được Bộ trưng phân công phụ trách.

2. Trên cơ s nhng nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu trong Chương trình hành động này và Phụ lục kèm theo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Thtrưởng các đơn vị thuộc Bộ:

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 03/02/2017 đ tng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

- Tập trung chđạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong Chương trình đra, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Y tế vviệc trin khai Chương trình hành động này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường phi hợp triển khai thực hiện gia các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ ngành liên quan, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đthực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

- Thường xuyên kiểm tra, giá sát tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình công tác đã đề ra, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mc cần tháo gỡ, đề xuất kiến nghị gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 15 hàng tháng và tháng cuối quý đgửi Bộ Kế hoạch và Đu tư trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao và đề xuất các giải pháp chỉ đạo điều hành của Bộ Y tế năm tiếp theo, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 15/11/2017 đ tng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/11/2017 đbáo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 12 năm 2017.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Trên cơ sở nội dung công việc được giao của các đơn vị trong Bộ, phối hợp với Văn phòng Bộ tiến hành theo dõi, đôn đc các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình hành động này; tng hợp báo cáo kiến nghị lãnh đạo Bộ các biện pháp cần thiết nhằm bảo đm Chương trình được thực hiện hiệu qu.

4. Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương phi hợp với các đơn vị liên quan tchức quán triệt, ph biến Chương trình hành động này, tăng cường thông tin, truyn thông vận động đcộng đồng hiểu, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện. Căn cứ tình hình thực hiện Chương trình hành động này của các đơn vị làm tiêu chí đánh giá thi đua năm 2017.

 

PHỤ LỤC

CÁC CHỈ TIÊU Y TẾ CƠ BẢN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 267/QĐ-BYT ngày 23/01/2017 c
a Bộ trưng Bộ Y tế)

TT

Chsố

Đơn v

Chỉ tiêu 2017

Đơn vị chủ trì

1

S bác sĩ trên 10.000 dân

Người

8,4

Vu Tchức cán b

2

Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trn có bác sĩ làm việc

%

84

Vụ Tchức cán bộ

3

Sgiường bệnh trên 10.000 dân (không bao gồm giường của TYT)

Giường

25,5

Cục Qun lý Khám, cha bệnh

4

Tlệ trẻ em dưới 1 tui được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin

%

>90

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Tr em

5

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quc gia vy tế

%

68

Vụ Kế hoạch-Tài chính

6

Tỷ lệ dân stham gia BHYT

%

82,2

Vụ Bo him y tế

7

Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh

Tui

73,7

Tng cục Dân s - KHHGĐ

8

Tỷ số tvong mẹ trên 100.000 trẻ đsống

Bà mẹ

52,0 năm 2020

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Do không thu thập và công bđược hàng năm nên ch có chtiêu giai đoạn 5 năm)

9

Tỷ suất tvong trẻ em dưới 1 tuổi

14,5

Vụ Sức khe Bà mẹ - Trẻ em

10

Tỷ suất t vong trem dưới 5 tui

21,6

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Tr em

11

Dân số trung bình

Triệu người

93,7

Tng cục Dân s - KHHGĐ

12

Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai/100 bé gái)

trẻ

113,7

Tổng cục Dân số - KHHGĐ

13

Tlệ trem dưới 5 tui bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi)

%

13,1

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Tr em

14

Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng

%

<0,3

Cục Phòng, chng HIV/AIDS

15

Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh

%

69

Cục Quản lý môi trường y tế

 1 Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 05/11/2011, s170/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 ca Thtướng Chính ph