THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỤ CHÁY HÀNG CHỤC CĂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA VÀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khảnh Hòa;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vừa qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ việc tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy, cháy nổ và đêm ngày 17 tháng 01 năm 2017 xảy ra vụ cháy khoảng 70 căn nhà ở khu dân cư thuộc tổ 6, Hà Ra, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ yêu cu:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại, bố trí chỗ ở, n định đời sống, sinh hoạt cho người dân, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán; đồng thời, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

2. Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; số 2239/CĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2016 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2016 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chng cháy n; thực hiện nghiêm quy định về không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép; xử lý nghiêm vi phạm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ: CA, QP
, GTVT;
- Ủy ban ATGTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, QHĐP, TKBT;
- Lưu: VT, NC (3b).NQH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình