THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 50/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Viện thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 50/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Điều 3. Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, quan có liên quan và các thành viên Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, TC, YT, NN&PTNT;
- Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Tập đoàn Viễn thông quân đội;
- Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, PL, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3).XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC
(Kèm theo Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, y viên Hội đồng;

4. Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Hội đồng;

5. Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội, Ủy viên Hội đồng;

6. Ông Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vắc xin và Sinh phẩm số 1, Ủy viên Hội đồng;

7. GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

8. GS.TS Nguyễn Quang Liêm, Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

9. GS.TS Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp;

10. GS.TS Trương Nam Hải, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

11. Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.