THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42a/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN

V/V KHẮC PHỤC TAI NẠN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY FOODTECH JSC CHI NHÁNH PHÚ YÊN (KHU CÔNG NGHIỆP HÒA HIỆP, HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦđiện:

 

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

 

Đkịp thời khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại Công ty Foodtech JSC chi nhánh Phú Yên (Khu công nghiệp Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) ngày 12 tháng 01 năm 2017 làm 5 người chết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. y ban nhân dân tỉnh Phú Yên khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm vượt qua đau thương, mất mát, n định cuộc sng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân, trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn, nếu phát hiện có sai phạm thì xử lý theo quy định pháp luật. Kim tra, rà soát các cơ sở sản xuất trên địa bàn tuân thủ các quy đnh an toàn lao động, tăng cường thanh tra, kiểm tra đm bảo không để xảy ra vụ việc tương tự.

2. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khắc phục nhanh hậu quả vụ tai nạn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ: NNPTNT, CT, CA;
- VTV, VOV, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: KGVX, TH, QHĐP, CN, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- L
ưu: VT, NN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam