BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CỤM TRƯỞNG, CỤM PHÓ CÁC CỤM THI ĐUA KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ - BTTTT ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng danh hiệu thi đua hàng năm Khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 như sau:

1. Cụm thi đua số 1:

1.1. Cụm trưởng: Vụ Quản lý doanh nghiệp

1.2. Cụm phó: Vụ Tổ chức cán bộ

2.Cụm thi đua số 2:

2.1. Cụm trưởng: Thanh tra Bộ

2.2. Cụm phó: Vụ Công nghệ thông tin

3. Cụm thi đua số 3:

3.1. Cụm trưởng: Cục An toàn thông tin

3.2. Cụm phó: Cục Tần số vô tuyến điện

4. Cụm thi đua số 4:

4.1. Cụm trưởng: Vụ Thông tin cơ sở

4.2. Cụm phó: Cục Thông tin đối ngoại

5. Cụm thi đua số 5:

5.1. Cụm trưởng: Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông

5.2. Cụm phó: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

6. Cụm thi đua số 6:

6.1. Cụm trưởng: Báo VietnamNet

6.2. Cụm phó: Trung tâm thông tin

7. Cụm thi đua số 7:

7.1. Cụm trưởng: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

7.2. Cụm phó: Trường Cao đẳng Công nghiệp In

Điều 2. Cụm trưởng, Cụm phócó trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 6, Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng hàng năm Khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 467/QĐ - BTTTT ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Websitte Bộ;
- Lưu: VT, TĐKT.

BỘ TRƯỞNGTrương Minh Tuấn