BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hi quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số số 27/10/2017 ngày 27/10/2017, công văn bổ sung thông tin số 06-01-18/IMI-XNK ngày 6/1/2018 và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH Integral Materials, mã số thuế: 5700685975; Thông báo kết quả phân tích số 1437/TB-KĐHQ ngày 29/11/2017 của Cục Kiểm định Hải quan.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu;

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã s do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Sản phẩm làm từ Titan (Muôi titan)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm làm từ Titan (muôi titan), dùng trong công nghiệp, sử dụng để múc kim loại đất hiếm dạng lỏng, từ trong lò nung đổ vào khuôn đúc (kích thước phi 150mmx25/20mmx800mm)

Ký, mã hiệu, chủng loại: Ti

Nhà sản xuất: Baoji hi tech zone three and special metal material factory

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo: Sản phẩm làm từ Titan

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Sử dụng cho công nhân cầm tay thao tác, để múc kim loại đất hiếm dạng lỏng trong lò nung đổ vào khuôn đúc

- Công dụng theo thiết kế: Dùng để múc kim loại đất hiếm, dạng lỏng từ trong lò nung điện phân, đổ vào khuôn đúc

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Muôi titan

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm làm từ Titan, dạng muôi tròn, cán dài dùng trong công nghiệp, sử dụng để múc kim loại đất hiếm dạng lỏng, từ trong lò nung đổ vào khuôn đúc (kích thước phi 150mm x 25/20mm x 800mm)

Ký, mã hiệu, chủng loại: Ti

Nhà sản xuất: Baoji hi tech zone three and special metal material factory

thuộc nhóm 81.08 “Titan và các sản phẩm làm từ titan, kể cả phế liệu và mảnh vn; mã số 8108.90.00 - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Integral Materials biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Integral Materials; (Lô G2-1, KCN Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh)
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã s trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tchức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã s.