BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 508/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TKBTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh, mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 01/MSHHA ngày 12/12/2017 của Công ty TNHH SX TM XNK Logistics H-A mã số thuế: 0312931533 cung cấp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã s do tổ chức, cá nhân cung cp:

Tên thương mại: Chất nhũ hóa Palsgaard SSL 3429

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sodium Stearoyl-2-lactylate là Ester của axit lactyc dùng để phá hủy axit béo trong dầu cọ

Ký, mã hiệu, chủng loại: Dạng bột, màu trắng

Nhà sản xuất: Palsgaard A/S

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

Sodium Stearoyl-2-lactylate, dùng để phá hủy axit béo trong dầu cọ.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Chất nhũ hóa Palsgaard SSL 3429

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sodium Stearoyl-2-lactylate, dùng để phá hủy axit béo trong dầu cọ

Ký, mã hiệu, chủng loại: Dạng bột, màu trắng

Nhà sản xuất: Palsgaard A/S

thuộc nhóm 29.18 “Axit carboxylic có thêm chức oxy và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sunphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên”, phân nhóm "- Axit carboxylic có chức rượu nhưng không có chức oxy khác, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:”, mã số 2918.11.00 “- - Axit lactic, muối và este của nó” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SX TM XNK Logistics H-A biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Công ty TNHH SX TM XNK Logistics H-A
(Đ/c: P. 01 tầng trệt Tòa nhà Flora, s 59 đường số 19, P. Bình Anc, Q.2, TP. Hồ Chí Minh;
- Website Hải quan
- Lưu: VT, TXNK-Hường (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã s trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã s.