ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện điểm e, khoản 7 Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 03/TTr-SNN-VP ngày 08/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 23 Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nông thôn do UBND tỉnh Bình Phước ban hành (Có danh mục kèm theo).

Lý do: Không còn phù hợp với Điều 4 và Khoản 2 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2018.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục KTVB (B
Tư pháp);
- TTTU; TTHĐND; UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp
;
- LĐVP, Ph
òng: KT, NC;
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT,(Nqppl 03).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Stt

Số, ký hiệu

Thời gian ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

01

09/1997/CT-UB

07/3/1997

Về việc triển khai tiêm phòng định kỳ cho gia súc

02

10/1997/CT-UB

07/3/1997

Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật

03

31/1997/CT-UB

18/6/1997

Về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách để quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và tổ chức truy quét lâm tặc trên địa bàn tỉnh

04

57/1997/CT-UB

26/12/1997

Về việc quản lý nguồn lợi thủy sản

05

09/1998/CT-UB

04/5/1998

Về việc tăng cường phòng chống bệnh dại

06

25/1998/CT-UB

14/9/1998

Về việc Cấm lưu thông sử dụng số thuc bảo vệ thực vật trên rau, cây ăn trái, cây dược liệu

07

08/1999/CT-UB

10/4/1999

Về việc kiểm tra hoạt động săn bắt, vận chuyển và xóa bỏ các tụ điểm mua bán, kinh doanh các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh

08

12/1999/CT-UB

24/4/1999

Về việc Kiểm tra truy quét và xử lý các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, di dân tự do tại các lâm phần trên địa bàn tỉnh

09

22/1999/CT-UB

10/7/1999

Về việc tổ chức thực hiện biện pháp ngăn chặn chặt phá cây cao su

10

28/1999/CT-UB

31/8/1999

Về việc thực hiện các quy định về điều kiện và kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở chế biến kiểm dịch sản phẩm động vật

11

38/1999/CT-UB

30/11/1999

Về việc tăng cường phối hợp, hỗ trợ lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng và kiểm tra, kiểm soát lâm sản

12

09/2003/CT-UB

19/5/2003

Về việc tăng cường kiểm tra, truy quét và xử lý các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn tỉnh

13

10/2003/CT-UB

27/5/2003

Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2003

14

11/2003/CT-UB

17/6/2003

Về việc thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng

15

04/2004/CT-UB

04/02/2004

Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm lây lan trên địa bàn tỉnh

16

18/2005/CT-UBND

16/10/2005

Về việc tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng nông sản

17

14/2006/CT-UBND

12/7/2006

Về việc tăng cường thực hiện kê khai sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

18

06/2008/CT-UBND

07/4/2008

Về việc tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường trong Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19

07/2008/CT-UBND

10/4/2008

Về việc thực hiện một số biện pháp tăng cường quản lý, bảo vệ rừng đất lâm nghiệp

20

11/2009/CT-UBND

20/7/2009

Về trách nhiệm của chủ rừng và địa phương đối với công tác quản lý, bảo vệ đất lâm nghiệp

21

12/2011/CT-UBND

06/9/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

22

06/2012/CT-UBND

18/4/2012

Về việc tổ chức phát động phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020

23

08/2012/CT-UBND

16/5/2012

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với giống cây trồng trên địa bàn tỉnh