ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2018/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2009/QĐ-UBND NGÀY 22/10/2009 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH CÁC ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIA CÔNG CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU TRÊN ĐA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 26/12/2015;

Căn cứ Luật Đu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch s13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Công Thương tại Tờ trình số 47/TTr-SCT ngày 09/01/2018; Báo cáo thẩm định số 02/BC-STP ngày 04/01/2018 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND tỉnh ban hành các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và môi trường đối với các cơ sở gia công chế biến hạt điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Lý do: Không phù hợp với Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP, phòng: TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm