THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/QĐ-TTg

Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC XUT CP GO T NGUN D TR QUC GIA CHO CÁC ĐA PHƯƠNG DPTẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thướng binh và Xã hội tại các văn bản: số 5516/LĐTBXH-BTXH ngày 29 tháng 12 năm 2017, số 05/LĐTBXH-BTXH ngày 02 tháng 01 năm 2018, số 06/LĐTBXH-BTXH ngày 02 tháng 01 năm 2018, ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản: số 28/BTC-NSNN ngày 03 tháng 01 năm 2018, số 524/BTC-NSNN ngày 15 tháng 01 năm 2018, số 473/BTC-NSNN ngày 12 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. B Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 2.805,735 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cụ thể như sau:

- Tỉnh Nghệ An: 1.860,630 tấn gạo.

- Tỉnh Yên Bái: 414,135 tấn gạo.

- Tỉnh Lào Cai: 189,990 tấn gạo.

- Tỉnh Tuyên Quang: 340,980 tấn gạo.

Ủy ban nhân dân các tnh: Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: NN, KGVX, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc