BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trư
ng;
- Cổng thông tin điện t
Bộ TTTT (để p/h);
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL (Bộ Tư ph
áp);
- Lưu: VT, PC, PQV (12).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 45/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Đtriển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP)và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (Thông tư số 14/2014/TT-BTP) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018 (Nghị quyết số 01/NQ-CP); nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông bo đảm trình tự, thủ tục, tiến độ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; thng nht với hệ thng pháp luật và phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn xã hội;

b) Tiến hành khảo sát thực tiễn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông và kiến nghị các cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa;

c) Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để bảo đảm về nguồn nhân lực, kinh phí, các hình thức tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật và các điều kiện khác nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Tổ chức, hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông bo đảm tiết kiệm, phù hợp với thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

2. Yêu cầu

a) Công tác tổ chức, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải thường xuyên, bảo đảm tính công khai, minh bạch và khách quan;

b) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông có trọng tâm, trọng điểm đbảo đảm phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Bộ và theo yêu cầu của thực tiễn;

c) Bảo đảm sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được triển khai trên tất cả các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý (theo đúng các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP). Trong năm 2018, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm sau đây:

1. Theo dõi việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết s01/NQ-CP của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Theo dõi tình hình xây dựng, phổ biến, tập huấn và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phát triển, thúc đẩy khi nghiệp và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực thông tin và truyền thông; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để công nghệ thông tin và hạ tầng thông tin thực sự là hạ tầng của hạ tầng; cải cách hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tổ chức, thực hiện các quy định liên quan đến thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông, đặc biệt trong việc tổ chức trin khai việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Về các lĩnh vực trọng tâm

1.1. Theo dõi việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Thời gian thực hiện: Từ 15/01 đến 10/11/2018 (các cơ quan đơn vị thuộc Bộ hoàn thành và gửi báo cáo về Vụ Pháp chế tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ và đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/11/2018),

1.2. Tình hình xây dựng, phổ biến, tập huấn và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực thông tin và truyền thông; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để công nghệ thông tin và hạ tầng thông tin thực sự là hạ tầng của hạ tầng; cải cách hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Công nghệ thông tin, Cục Viễn thông, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Thời gian thực hiện: Từ 15/01 đến 10/10/2018.

1.3. Tình hình thi hành pháp luật về tổ chức, thực hiện các quy định liên quan đến thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông, đặc biệt trong việc tổ chức triển khai việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Thời gian thực hiện: Từ 15/01 đến 10/11/2018.

2. Về các nhiệm vụ khác

2.1. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành (tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thng nhất, đng bộ của văn bản quy định chi tiết với văn bản được quy định chi tiết; tính khả thi của văn bản);

b) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho thi hành pháp luật);

c) Tình hình tuân thủ pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thm quyền; tính chính xác, thng nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân).

2.2. Nghiên cứu, hoàn thiện các hướng dẫn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thời gian: Cả năm 2018.

2.3. Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Hoạt động thường xuyên:

- Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo các nội dung quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ;

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Hoạt động kiểm tra, đánh giá:

- Trong năm 2018, tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông trọng điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hình thức theo dõi: Thành lập Đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật cấp Bộ và phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương 1 ;

- Cơ quan chtrì: Vụ Pháp chế;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Thời gian: Quý II, Quý III năm 2018.

2.4. Xây dựng báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thời gian: Tháng 4 và tháng 11 năm 2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện:

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện Kế hoạch này;

b) Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được theo dõi trọng tâm chủ động xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm được quy định tại Kế hoạch này và thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xây dựng báo cáo gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp theo quy định;

c) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này và thực hiện chế độ báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định và báo cáo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP trước ngày 10/11/2018;

d) Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông tại địa phương.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện các nội dung trên được chi từ nguồn kinh phí của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí phù hợp khác;

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán, bố trí kinh phí triển khai các hoạt động được giao tại Kế hoạch này;

b) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình để triển khai các hoạt động tại mục 2.3 và mục 2.4 phần III của Kế hoạch này./.

 1 Dkiến:

+ 02 Đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật tại các địa phương (các tỉnh miền Bắc: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu; các tỉnh miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình hoặc các tỉnh miền Nam: Long An, Đng Tháp, An Giang), tùy theo điều kiện, yêu cầu thực tiễn;

+ 02 Đoàn khảo sát, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Cục Viễn thông và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.