THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định 1689/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo cáo của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quy định tại Điều 1 của Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2010 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với những nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mục tiêu

Bổ sung chức năng giáo dục, đào tạo tại Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và làm cơ sở để thực hiện việc đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc.

2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch, gồm:

a) Điều chỉnh, bổ sung chức năng Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp: Là khu phức hợp các dịch vụ du lịch tổng hợp, thể thao có quy mô lớn, kết hợp với hoạt động giáo dục, đào tạo nhằm khai thác có hiệu quả không gian cảnh quan tự nhiên, tăng tính hấp dẫn của dự án, thu hút đầu tư phát triển.

b) Ranh giới quy hoạch: Điều chỉnh, bổ sung diện tích Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp với tổng diện tích là 138,89 ha, trong đó, diện tích cơ sở giáo dục, đào tạo là 13,5 ha.

c) Định hướng không gian kiến trúc cảnh quan: Việc đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phải tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, phù hợp với quy định về không gian, cảnh quan kiến trúc tng thể Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2010; hạn chế tối đa việc san lấp làm thay đổi địa hình, đồng thời trồng cây tạo cảnh quan thiên nhiên hiện có; tạo không gian liên kết giữa cơ sở đào tạo, giáo dục với không gian chung các khu chức năng và tổng thể Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 2.Các nội dung khác liên quan đến Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Thtướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các cơ quan liên quan cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ bản vẽ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và tổ chức công bố, công khai theo quy định; đồng thời chỉ đạo tổ chức lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất Học viện Dân tộc theo đúng các quy định pháp luật trước khi đầu tư xây dựng Học viện dân tộc, bảo đảm tuân thủ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính,
- Ủy ban Dân tộc;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- BQL Làng V
ăn hóa - Du lịch các dân tộc VN.
- VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, NN, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGTrịnh Đình Dũng