THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI NĂM 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản: số 10620/TTr-BNN-TT ngày 22 tháng 12 năm 2017, số 9017/TTr-BNN-TT ngày 25 tháng 10 năm 2017, số 10735/BNN-TT ngày 27 tháng 12 năm 2017, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 72/BTC-TCDT ngày 03 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 2.665 tấn hạt giống lúa, 225 tấn hạt giống ngô và 7 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai năm 2017 như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên (không bao gồm 30 tấn hạt giống ngô cho thành phố Đà Nng).

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện việc hỗ trợ hạt giống cây trồng trên địa bàn thành phố.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và phân bổ số hạt giống cây trồng nêu trên cho các tỉnh theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ
.
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ