BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2447/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1178/QĐ-BTTTT NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHUYỂN MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GIỮ NGUYÊN SỐ THUÊ BAO TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam được sa đổi, bổ sung theo Quyết định số 846/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

4. Ltrình thực hiện:

Thời gian cung cấp chính thức dịch vụ: trong năm 2018.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 846/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trư
ng;
- Cổng Thông tin điện t
Bộ TT&TT;
- Sở TT&TT các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các doanh nghiệp: viễn thông; cung cấp dịch vụ nội dun
g thông tin trên mạng viễn thông di động mặt đất;
- Các cơ quan, tổ chức quản lý, vận hành, khai thác mạn
g viễn thông dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh;
- Lưu: VT, CVT (108b).

BỘ TRƯỞNG
Tr
ương Minh Tun