BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2017/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÔNG TÁC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH DẢI VEN BIỂN TỶ LỆ 1:100.000; LẬP CÁC BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO ĐÁY BIỂN, BẢN ĐỒ THỦY THẠCH - ĐỘNG LỰC DẢI VEN BIỂN TỶ LỆ 1:25.000 VÀ CÔNG TÁC KHOAN MÁY TRÊN BIỂN

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác khoan máy trên biển.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác khoan máy trên biển.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, KHTC, PC, ĐCKS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

CHO CÔNG TÁC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH DẢI VEN BIỂN TỶ LỆ 1:100.000; LẬP CÁC BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO ĐÁY BIỂN, BẢN ĐỒ THỦY THẠCH - ĐỘNG LỰC DẢI VEN BIỂN TỶ LỆ 1:25.000 VÀ CÔNG TÁC KHOAN MÁY TRÊN BIỂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

1.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ cấu trúc địa chất, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 gồm 07 hạng mục công việc sau:

a) Lập bản đồ địa chất công trình phần đất ven biển tỷ lệ 1:100.000.

b) Lập bản đồ địa chất công trình phần biển ven bờ tỷ lệ 1:100.000.

c) Lập bản đồ địa chất công trình phần đất ven biển tỷ lệ 1:25.000.

d) Lập bản đồ địa chất công trình phần biển ven bờ tỷ lệ 1:25.000.

đ) Lập bản đồ cấu trúc địa chất dải ven biển tỷ lệ 1:25.000.

e) Lập bản đồ địa mạo đáy biển phần biển ven bờ tỷ lệ 1:25.000.

g) Lập bản đồ thủy thạch - động lực phần biển ven bờ tỷ lệ 1:25.000.

1.2. Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác khoan máy trên biển áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư số 37/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo.

2. Đối tượng áp dụng

Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác điều tra và lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ cấu trúc địa chất, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000.

3. Cơ sở xây dựng và chỉnh lý định mức kinh tế - kỹ thuật

3.1. Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012.

3.2. Nghị định số 204/2004/NĐ-CPngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

3.3. Nghị định số 76/2009/NĐ-CPngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

3.4. Nghị định số 17/2013/NĐ-CPngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

3.5. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

3.6. Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 25/11/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

3.7. Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước.

3.8. Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức nghành điều tra tài nguyên môi trường.

3.9. Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng.

3.10. Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

3.11. Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

3.12. Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

3.13. Quyết định số 3182/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành chế độ tính hao mòn tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định vô hình trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.14. Quyết định số 384/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt khối lượng và dự toán Dự án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam”.

3.15. Quyết định số 3112/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật về công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000; lập các bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch - động lực dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 và công tác khoan máy dải ven biển.

3.16. Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng trong thi công dự án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam”.

3.17. Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc, bảo hộ lao động cho người sản xuất.

3.18. Kết quả khảo sát thực tế, số liệu thống kê thực hiện định mức từ năm 2015 đến năm 2017.

4. Quy định viết tắt

Các cụm từ viết tắt liên quan đến định mức được quy định tại Bảng 01.

Bảng 01

TT

Nội dung viết tắt

Viết tắt

TT

Nội dung viết tắt

Viết tắt

1

Số thứ tự

TT

14

Báo cáo kết quả

BCKQ

2

Đơn vị tính

ĐVT

15

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II bậc 3

ĐTV.II3

3

Bảo hộ lao động

BHLĐ

16

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 7

ĐTV.III7

4

Địa chất - khoáng sản

ĐCKS

17

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 6

ĐTV.III6

5

Địa chất công trình

ĐCCT

18

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 5

ĐTV.III5

6

Địa chất thuỷ văn

ĐCTV

19

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 4

ĐTV.III4

7

Thủy thạch - động lực

TTĐL

20

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 3

ĐTV.III3

8

Địa chất

ĐC

21

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV bậc 6

ĐTV.IV6

9

Địa hình

ĐH

22

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV bậc 5

ĐTV.IV5

10

Địa mạo

ĐM

23

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV bậc 2

ĐTV.IV2

11

Địa vật lý

ĐVL

24

Công nhân bậc 4 (nhóm 2)

CN4(N2)

12

Cấu trúc địa chất

CTĐC

25

Lái xe bậc 4 (nhóm 1)

LX4 (B12N1)

13

Hội đồng nghiệm thu

HĐNT

 

 

 

5. Hệ số điều chỉnh chung do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội.

a) Hệ số phân loại mức độ đã điều tra địa chất và địa chất công trình trong

đo vẽ bản đồ địa chất công trình phần đất ven biển

Bảng 02

Phân loại

Mức độ đã điều tra ĐC và ĐCCT

Hệ số

I

Vùng chưa có bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000

1,00

II

Vùng đã có bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000, chưa có bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1:200.000

0,75

III

Vùng đã có bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 và đã có bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1:200.000

0,55

IV

Vùng đã có bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 và đã có bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1:50.000

0,40

b) Hệ số mức độ phức tạp địa chất công trình phần đất ven biển

Bảng 03

Mức độ phức tạp ĐCCT

Hệ số

Đơn giản

0,82

Trung bình

1,00

Phức tạp

1,18

c) Hệ số mức độ khó khăn đi lại phần đất ven biển

Bảng 04

Mức độ khó khăn đi lại phần đất ven biển

Hệ số

Tốt

0,80

Trung bình

1,00

Kém

1,20

d) Hệ số mức độ phức tạp cấu trúc địa chất dải ven biển

Bảng 05

Mức độ phức tạp CTĐC dải ven biển

Hệ số

Đơn giản

0,90

Trung bình

1,00

Phức tạp

1,10

đ) Hệ số mức độ khó khăn về diều kiện thi công trên biển

Bảng 06

Mức độ khó khăn

Hệ số

Dễ

0,93

Trung bình

1,00

Khó khăn

1,11

6. Các quy định khác

6.1. Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể).

Định mức lao động kỹ thuật: là lao động được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ theo chuyên ngành về tài nguyên và môi trường và các ngành nghề khác liên quan, gồm: Điều tra viên tài nguyên môi trường, công nhân kỹ thuật, lái xe.

6.1.1. Nội dung công việc bao gồm các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện bước công việc.

6.1.2. Phân loại khó khăn: các yếu tố cơ bản gây ảnh hưởng đến việc thực hiện bước công việc. Các mức độ ảnh hưởng đến việc thực hiện (hao phí thời gian) chỉ chênh nhau từ 10% đến 20% (cá biệt không quá 30% của các loại, hạng, nhóm liền kề).

6.1.3. Định biên: xác định số lượng và cấp bậc lao động kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

6.1.4. Định mức: mức thời gian lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm; đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm.

Thời gian làm việc trong 01 ngày công (ca) tính bằng 08 giờ cho những công việc bình thường; 06 giờ cho những công việc ở phần biển ven bờ. Thời gian làm việc theo chế độ Luật lao động quy định.

6.2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị, sử dụng dụng cụ và vật liệu.

6.2.1. Định mức sử dụng máy móc thiết bị: Đơn vị tính là ca/đơn vị sản phẩm.

- Xác định danh mục máy móc thiết bị, phần mềm cần thiết để sản xuất theo từng nội dung công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm. Đối với những máy móc thiết bị có sử dụng điện hoặc sử dụng nhiên liệu cần được xác định công xuất tiêu hao của từng loại máy móc thiết bị;

- Xác định số ca người lao động trực tiếp sử dụng máy móc thiết bị, phần mềm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm;

- Thời hạn sử dụng máy móc thiết bị: theo quy định hiện hành của nhà nước;

- Đơn vị sản phẩm tính mức tương ứng với đơn vị sản phẩm phần định mức lao động và định mức vật liệu, dụng cụ.

6.2.2. Định mức sử dụng dụng cụ: Đơn vị tính là ca/đơn vị sản phẩm.

- Xác định danh mục dụng cụ cần thiết để sản xuất theo từng nội dung công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm, đối với những công cụ, dụng cụ có sử dụng điện hoặc nhiên liệu cần được xác định công suất tiêu hao;

- Xác định thời hạn sử dụng dụng cụ là thời gian dụng cụ được sử dụng vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ. Xác định thời hạn sử dụng bằng phương pháp thống kê, kinh nghiệm. Đơn vị tính của thời hạn sử dụng dụng cụ là tháng;

- Xác định số ca dụng cụ được người lao động trực tiếp sử dụng để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm trong điều kiện bình thường, bao gồm cả tiêu hao năng lượng, nhiên liệu trong quá trình sử dụng dụng cụ phù hợp với công suất tiêu hao của dụng cụ;

- Đơn vị sản phẩm tính mức tương ứng với đơn vị sản phẩm phần định mức lao động và định mức vật liệu;

- Mức sử dụng cho các dụng cụ có giá trị thấp chưa được quy định trong các bảng định mức dụng cụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng tương ứng.

6.2.3. Định mức sử dụng vật liệu: Đơn vị tính là số lượng vật liệu/đơn vị sản phẩm.

- Xác định danh mục vật liệu cần thiết để sản xuất theo từng nội dung công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm;

- Xác định số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm;

- Xác định mức tiêu hao điện năng, tiêu hao nhiên liệu trong thời gian sử dụng máy móc thiết bị, sử dụng dụng cụ để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm phù hợp với công suất tiêu hao của máy móc thiết bị và dụng cụ;

- Mức tiêu hao cho các vật liệu có giá trị thấp chưa được quy định trong các bảng định mức vật liệu được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng tương ứng.

7. Trong quá trình áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời.

Phần II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Chương I

LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH DẢI VEN BIỂN TỶ LỆ 1:100.000

Mục 1. LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH PHẦN ĐẤT VEN BIỂN TỶ LỆ 1:100.000

I. Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

1.1.1. Chuẩn bị diện tích nghiên cứu.

1.1.2. Thu thập tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; các tài liệu về ĐH, viễn thám, CTĐC, ĐCCT, ĐCTV có liên quan trên diện tích nghiên cứu.

a) Tài liệu trong ngành tài nguyên và môi trường.

b) Tài liệu do các tỉnh thực hiện.

c) Tài liệu do các bộ ngành khác thực hiện (xây dựng, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học công nghệ).

1.1.3. Phân tích, xử lý và tổng hợp tài liệu đã thu thập phục vụ cho công tác thi công.

a) Tài liệu ảnh viễn thám, đo vẽ bản đồ về ĐCKS, CTĐC, ĐM.

b) Tài liệu đo vẽ bản đồ ĐCTV, ĐCCT.

c) Tài liệu khảo sát ĐCCT của các dự án: xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê biển, cầu, cảng.

d) Tài liệu nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ.

đ) Tài liệu về công tác quy hoạch sử dụng lãnh thổ, lãnh hải.

1.1.4. Lập đề cương kèm theo sơ đồ thiết kế thi công, trình thẩm định đề cương.

1.1.5. Kiểm tra, hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị khảo sát.

1.1.6. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu làm việc của các tổ, đội khảo sát.

1.1.7. Tổ chức phổ biến an toàn lao động cho tất cả cán bộ kỹ thuật, người lao động tham gia khảo sát thực địa.

1.1.8. Xác định cơ sở lập dự toán và lập dự toán chi tiết, trình phê duyệt.

1.1.9. Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục hành chính, kế hoạch khảo sát thực địa theo đề cương đã được phê duyệt.

1.2. Phân loại khó khăn

- Mức độ đã điều tra ĐC và ĐCCT quy định tại Bảng 02 mục 5 Phần I Thông tư này;

- Mức độ phức tạp ĐCCT được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

1.3. Định biên

Định biên lao động công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công cho diện tích 100 km2 được quy định tại Bảng 07.

Bảng 07

Nội dung công việc

ĐTV.II3

ĐTV.III6

ĐTV.III4

ĐTV.IV5

Nhóm

Văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

1

3

3

2

9

1.4. Định mức:công nhóm/100km2

Mức thời gian tính theo công nhóm/100km2 được quy định tại Bảng 08.

Bảng 08

Mức độ đã điều tra ĐC và ĐCCT

Mức độ phức tạp ĐCCT

Mức

I

Đơn giản

2,47

Trung bình

3,01

Phức tạp

3,55

II

Đơn giản

1,85

Trung bình

2,26

Phức tạp

2,62

III

Đơn giản

1,36

Trung bình

1,66

Phức tạp

1,95

IV

Đơn giản

0,99

Trung bình

1,20

Phức tạp

1,42

2. Định mức thiết bị: ca/100km2

Mức sử dụng thiết bị được quy định tại Bảng 09 tính cho vùng có mức độ điều tra ĐC và ĐCCT loại I và mức độ phức tạp ĐCCT trung bình. Đối với các điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 02 và Bảng 03 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 09

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức

1

Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2kw

cái

8

2

6,02

2

Máy photocopy - 0,99kw

cái

8

1

3,01

3

Máy in A0 - 1kw

cái

5

1

3,01

4

Máy Scanner A0 - 1,2kw

cái

8

1

3,01

5

Máy chiếu - 0,5kw

cái

5

1

3,01

6

Máy vi tính - 0,4kw

cái

5

6

18,06

7

Máy in laser 0,4 kw

cái

5

1

3,01

8

Máy scanner A4-0,05kw

cái

8

1

3,01

9

Máy in màu Jet 4-500-0,5 kw

cái

5

1

3,01

3. Định mức dụng cụ: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại Bảng 10 tính cho vùng có mức độ điều tra ĐC và ĐCCT loại I và mức độ phức tạp ĐCCT trung bình. Đối với các điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 02 và Bảng 03 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 10

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức

1

Bàn dập ghim loại nhỏ

cái

36

1

3,01

2

Bàn dập ghim loại lớn

cái

36

1

3,01

3

Bàn làm việc

cái

96

2

6,02

4

Bàn máy vi tính

cái

96

6

18,06

5

Bút chì kim

cái

12

9

27,09

6

Chuột máy tính

cái

12

6

18,06

7

Compa 12 bộ phận

bộ

24

1

3,01

8

Dao rọc giấy

cái

12

1

3,01

9

Đèn neon - 0,04kw

cái

36

6

18,06

10

Đồng hồ treo tường

cái

60

1

3,01

11

Ghế tựa

cái

96

9

27,09

12

Ghế xoay

cái

96

6

18,06

13

Hộp đựng tài liệu A4

cái

36

1

3,01

14

Kéo cắt giấy

cái

24

1

3,01

15

Máy hút ẩm - 2kw

cái

60

1

3,01

16

Máy hút bụi - 1,5 kw

cái

60

1

3,01

17

Ổ cắm lioa

cái

12

6

18,06

18

Ổ cứng di động

cái

24

1

3,01

19

Quạt thông gió - 0,04kw

cái

60

1

3,01

20

Quạt trần - 0,1 kw

cái

60

2

6,02

21

Thước đo độ

cái

36

2

6,02

22

Thước nhựa 0,5m

cái

24

2

6,02

23

Thước tỷ lệ 3 cạnh

cái

24

2

6,02

24

Thước vẽ đường cong

cái

24

2

6,02

25

Tủ đựng tài liệu

cái

96

1

3,01

Các dụng cụ giá trị thấp

%

 

 

5,00

4. Định mức vật liệu: tính cho 100km2

Mức sử dụng vật liệu được quy định tại Bảng 11 tính chung cho các vùng có các mức độ điều tra ĐC và ĐCCT, các mức độ phức tạp ĐCCT.

Bảng 11

TT

Tên vật liệu

ĐVT

Mức

1

Bản đồ địa hình số (1/10.000)

mảnh

0,566

2

Băng dính khổ 5 cm

cuộn

0,113

3

Bìa đóng sách

tờ

0,283

4

Bút bi

cái

0,283

5

Bút chì 24 màu

hộp

0,012

6

Ruột chì kim

hộp

0,283

7

Bút đánh dấu

cái

0,057

8

Bút xoá

cái

0,057

9

Cặp tài liệu

cái

0,170

10

Hồ dán

lọ

0,057

11

Giấy A4

ram

0,113

12

Giấy A0

tờ

1,043

13

Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

tờ

0,226

14

Giấy kẻ ngang

thếp

0,226

15

Mực in laser

hộp

0,017

16

Mực photocopy

hộp

0,002

17

Mực in phun màu A4

hộp

0,009

18

Mực in màu A0

hộp

0,002

19

Túi nhựa đựng tài liệu Clear

cái

0,170

20

Sổ 15 x 20 cm

quyển

0,170

21

Điện năng

kwh

130,492

Các vật liệu giá trị thấp

%

8,000

II. Công tác khảo sát thực địa

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

1.1.1. Đăng ký nhà nước, liên hệ công tác địa phương, đảm bảo an ninh nơi thực hiện nhiệm vụ.

1.1.2. Lộ trình điều tra để quan sát ĐCTV, ĐCCT, CTĐC, ĐM, ĐC với nội dung theo Qui định kỹ thuật và dự án điều tra đã được phê duyệt.

1.1.3. Nghiên cứu tính chất cơ lý của đất đá, địa động lực, ĐCTV, ĐC, khoáng sản vật liệu xây dựng để lập bản đồ ĐCCT.

1.1.4. Đo vẽ các mặt cắt ĐC - ĐCCT.

1.1.5. Đo đạc, ghi chép, nghiên cứu ĐCCT tại hố móng, moong khai thác, công trình khai đào.

1.1.6. Quan sát và xác định độ nứt nẻ, mô tả tính chất cơ lý của đất đá.

1.1.7. Hoàn chỉnh các tài liệu thu thập ngoài thực địa; tổng kết khối lượng thực hiện, lập kế hoạch công tác cho đợt khảo sát tiếp theo.

1.1.8. Tổng hợp tài liệu, thiết kế các công trình khoan, trình phê duyệt thiết kế khoan.

1.1.9. Xác định vị trí đặt công trình khoan, khai đào, tuyến đo ĐVL, quan trắc theo thiết kế đề án.

1.1.10. Đóng gói mẫu, lập danh sách và yêu cầu gia công, phân tích mẫu.

1.1.11. Lộ trình kiểm tra, liên kết ĐCCT trong và ngoài diện tích đo vẽ.

1.1.12. Kiểm tra công tác thực địa.

1.1.13. Di chuyển nội vùng công tác.

1.1.14. Vận chuyển mẫu về địa điểm tập kết tạm thời, từ đơn vị thực hiện đến cơ sở phân tích.

* Điều kiện thực hiện

Nội vùng công tác được quy định thực hiện công việc trong một tỉnh.

* Những công việc chưa có trong định mức

- Vận chuyển mẫu từ nơi tập kết tạm thời về đơn vị;

- Thuê rà mìn, đền bù hoa màu (được tính toán trực tiếp);

- Thuê thuyền khảo sát.

1.2. Phân loại khó khăn

- Mức độ đã điều tra ĐC và ĐCCT quy định tại Bảng 02 mục 5 Phần I Thông tư này;

- Mức độ phức tạp ĐCCT được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

- Mức độ khó khăn đi lại phần đất ven biển quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

1.3. Định biên

Định biên lao động công tác khảo sát thực địa cho diện tích 100 km2 được quy định tại Bảng 12.

Bảng 12

Nội dung công việc

ĐTV.II3

ĐTV.III6

ĐTV.III4

ĐTV.IV5

CN4(N2)

LX4(B12N1)

Nhóm

Khảo sát thực địa

1

2

2

2

1

1

9

1.4. Định mức:công nhóm/100km2

Mức thời gian tính theo công nhóm/100km2 được quy định tại Bảng 13.

Bảng 13

Mức độ đã điều tra ĐC và ĐCCT

Mức độ phức tạp ĐCCT

Khó khăn đi lại phần đất ven biển

Tốt

Trung bình

Kém

I

Đơn giản

14,78

17,38

19,99

Trung bình

18,47

21,73

24,99

Phức tạp

22,16

26,08

29,99

II

Đơn giản

11,08

13,04

14,99

Trung bình

13,85

16,30

18,74

Phức tạp

16,62

19,56

22,49

III

Đơn giản

8,13

9,56

11,00

Trung bình

10,16

11,95

13,74

Phức tạp

12,19

14,34

16,49

IV

Đơn giản

5,91

6,95

8,00

Trung bình

7,39

8,69

10,00

Phức tạp

8,87

10,43

11,99

2. Định mức thiết bị: ca/100km2

Mức sử dụng thiết bị được quy định tại Bảng 14 tính cho vùng có mức độ điều tra ĐC và ĐCCT loại I, mức độ phức tạp ĐCCT trung bình và mức độ khó khăn đi lại trung bình. Đối với vùng điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại các Bảng 02, Bảng 03 và Bảng 04 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 14

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức

1

Định vị vệ tinh (GPS) cầm tay

cái

10

1

21,73

2

Máy tính xách tay - 0,4kw

cái

5

4

86,92

3

Máy in laser 0,4 kw

cái

5

1

21,73

4

Ô tô 2 cầu, 7 chỗ

cái

15

1

21,73

3. Định mức dụng cụ: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại Bảng 15 tính cho vùng có mức độ điều tra ĐC và ĐCCT loại I, mức độ phức tạp ĐCCT trung bình và mức độ khó khăn đi lại trung bình. Đối với vùng điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại các Bảng 02, Bảng 03 và Bảng 04 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 15

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức

1

Ampe kế 20A

cái

48

1

21,73

2

Áp kế

cái

48

1

21,73

3

Ba lô

cái

24

1

21,73

4

Bàn làm việc

cái

96

2

43,46

5

Bi đông nhựa

cái

36

2

43,46

6

Búa địa chất

cái

24

2

43,46

7

Bút chì kim

cái

12

7

152,11

8

Compa 12 bộ phận

bộ

24

1

21,73

9

Cưa gỗ

cái

24

1

21,73

10

Cuốc chim

cái

24

1

21,73

11

Chuột máy tính

cái

12

4

86,92

12

Dao rọc giấy

cái

12

1

21,73

13

Dao rựa

cái

12

1

21,73

14

Đèn xạc điện

cái

12

2

43,46

15

Địa bàn địa chất

cái

36

1

21,73

16

Găng tay BHLĐ

đôi

3

8

173,84

17

Giầy BHLĐ

đôi

6

8

173,84

18

Hòm tôn đựng dụng cụ

cái

60

1

21,73

19

Hòm tôn đựng tài liệu

cái

60

1

21,73

20

Hộp đựng mẫu

cái

24

1

21,73

21

Khóa hòm

cái

36

3

65,19

22

Kính BHLĐ

cái

12

8

173,84

23

Kính lập thể

cái

60

1

21,73

24

Kính lúp 20 x

cái

60

1

21,73

25

Máy ảnh kỹ thuật số

cái

60

1

21,73

26

Máy đo thông số môi trường nước

cái

60

1

21,73

27

Máy tính bỏ túi

cái

60

1

21,73

28

Máy đo độ mặn

cái

60

1

21,73

29

Mũ BHLĐ

cái

12

8

173,84

30

Nhiệt kế

cái

12

1

21,73

31

Ổ cắm lioa

cái

12

4

86,92

32

Ổ cứng di động

cái

24

1

21,73

33

Ống đựng bản vẽ

ống

36

1

21,73

34

Phù kế muối

cái

24

1

21,73

35

Quạt cây - 0,06kw

cái

60

3

65,19

36

Quần áo BHLĐ

bộ

12

8

173,84

37

Quần áo mưa

bộ

12

8

173,84

38

Tất chống vắt

đôi

6

8

173,84

39

Thuổng

cái

24

1

21,73

40

Thước cuộn thép

cái

24

1

21,73

41

Thước cuộn dây 20m

bộ

24

1

21,73

42

Thước đo độ

cái

36

1

21,73

43

Thước gấp nhôm

cái

24

1

21,73

44

Thước tỷ lệ 3 cạnh

cái

24

1

21,73

45

Thước vẽ đường cong

cái

24

1

39,50

46

Ủng BHLĐ

đôi

12

8

173,84

47

Vải bạt 2 x 3 m

tấm

36

8

173,84

48

Xắc cốt đựng tài liệu

cái

24

1

21,73

49

Xẻng

cái

24

1

21,73

Các dụng cụ giá trị thấp

%

 

 

5,00

4. Định mức vật liệu: tính cho 100km2

Mức sử dụng vật liệu được quy định tại Bảng 16 tính chung cho các vùng có các mức độ điều tra ĐC và ĐCCT, các mức độ phức tạp ĐCCT và các mức độ khó khăn đi lại phần đất ven biển.

Bảng 16

TT

Tên vật liệu

ĐVT

Mức

1

Băng dính khổ 5 cm

cuộn

1,000

2

Bao ni lông đựng mẫu

kg

0,160

3

Bút bi

cái

2,520

4

Bút chì 24 màu

hộp

0,030

5

Bao tải đựng mẫu

cái

4,000

6

Can lấy mẫu loại 1 lít

cái

3,140

7

Can lấy mẫu loại 2 lít

cái

3,140

8

Can lấy mẫu loại 3 lít

cái

3,140

9

Cặp tài liệu

cái

1,890

10

Hồ dán

lọ

0,310

11

Dây buộc mẫu

kg

0,130

12

Dung dịch chuẩn máy đo độ mặn

lít

0,500

13

Giấy A4

ram

0,190

14

Giấy A0

tờ

1,410

15

Giấy đo độ pH

hộp

0,630

16

Giấy gói mẫu

tờ

9,430

17

Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

tờ

0,500

18

Giấy kẻ ngang

thếp

1,260

19

Hộp ghim dập

hộp

0,060

20

Hộp ghim kẹp

hộp

0,060

21

Mực in laser

hộp

0,029

22

Mực in phun màu A4

hộp

0,016

23

Mực photocopy

hộp

0,003

24

Nhật ký

quyển

3,000

25

Paraphin

kg

0,630

26

Pin cho máy đo độ mặn

quả

4,000

27

Pin dùng cho GPS

đôi

40,000

28

Ruột chì kim

hộp

1,000

29

Sổ 15 x 20 cm

quyển

0,310

30

Sổ eteket (500 tờ)

quyển

0,130

31

Xăng A92

lít

106,650

32

Điện năng

kwh

163,822

Các vật liệu giá trị thấp

%

8,000

III. Công tác văn phòng sau thực địa

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

1.1.1. Hoàn chỉnh các tài liệu thực địa (nhật ký, bản vẽ, sơ đồ).

1.1.2. Lập bản đồ tài liệu thực tế ĐCCT của diện tích đo vẽ.

1.1.3. Lựa chọn mẫu phân tích bổ sung, mẫu kiểm tra; sắp xếp mẫu lưu vào kho.

1.1.4. Tổng hợp các tài liệu thu thập.

1.1.5. Đi lấy kết quả phân tích mẫu ở các cơ sở phân tích thí nghiệm.

1.1.6. Xử lý, tổng hợp các tài liệu khảo sát thực địa, kết quả phân tích mẫu.

1.1.7. Phân chia, mô tả, khoanh định các bề mặt ĐH, các biểu hiện hoạt động kiến tạo, các biểu hiện xói lở - bi tụ - biến động đường bờ và đáy biển.

1.1.8. Xác định các bề mặt địa hình có khả năng chứa khoáng sản, đặc biệt là vật liệu xây dựng, phục vụ xây dựng công trình; các bề mặt ĐH, đối tượng ĐC có ảnh hưởng đến điều kiện ĐCCT.

1.1.9. Tính toán kết quả phân tích mẫu đo vẽ, các thông số về ĐCTV, ĐC ở các điểm khảo sát.

1.1.10. Chỉnh lý các tài liệu điều tra ĐCCT thu thập ngoài thực địa.

1.1.11. Xử lý tổng hợp kết quả thu thập từ các công trình khoan, khai đào, thí nghiệm hiện trường và trong phòng.

1.1.12. Tổng hợp các kết quả điều tra ĐC, ĐM, ĐVL, tài liệu khoan, công trình, ảnh viễn thám để phân chia, khoanh định và xác định thành phần, tính chất cơ lý của các phân vị ĐCCT trên diện tích điều tra.

1.1.13. Nhận định sơ bộ về các khu vực có điều kiện ĐCCT kém ổn định, khu vực có biểu hiện tai biến địa chất để định hướng công tác điều tra tiếp theo.

1.1.14. Thành lập bản đồ ĐCCT, bản đồ CTĐC, phân vùng ĐCCT và báo cáo kèm theo trên diện tích điều tra.

1.1.15. Hoàn thiện các tài liệu nguyên thủy, sổ ghi chép, bản vẽ, biểu bảng tổng hợp, theo quy định để chuyển giao sang bước lập báo cáo kết thúc đề án.

1.1.16. Ứng dụng tin học xử lý số liệu, thành lập các loại bản đồ theo quy định.

1.1.17. Viết báo cáo kết quả thi công, đánh máy, in, photo tài liệu và bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu.

1.2. Phân loại khó khăn

- Mức độ đã điều tra ĐC và ĐCCT quy định tại Bảng 02 mục 5 Phần I Thông tư này;

- Mức độ phức tạp ĐCCT được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

1.3. Định biên

Định biên lao động công tác văn phòng sau thực địa cho diện tích 100 km2 được quy định tại Bảng 17.

Bảng 17

Nội dung công việc

ĐTV.II3

ĐTV.III6

ĐTV.III4

ĐTV.IV5

Nhóm

Văn phòng sau thực địa

1

4

4

2

11

1.4. Định mức:công nhóm/100km2

Mức thời gian tính theo công nhóm/100km2 được quy định tại Bảng 18.

Bảng 18

Mức độ đã điều tra ĐC và ĐCCT

Mức độ phức tạp ĐCCT

Mức

I

Đơn giản

8,39

Trung bình

10,23

Phức tạp

12,07

II

Đơn giản

6,29

Trung bình

7,67

Phức tạp

9,05

III

Đơn giản

4,61

Trung bình

5,63

Phức tạp

6,64

IV

Đơn giản

3,36

Trung bình

4,09

Phức tạp

4,83

2. Định mức thiết bị: ca/100km2

Mức sử dụng thiết bị được quy định tại Bảng 19 tính cho vùng có mức độ điều tra ĐC và ĐCCT loại I và mức độ phức tạp ĐCCT trung bình. Đối với các điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 02 và Bảng 03 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 19

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức

1

Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2kw

cái

8

2

20,46

2

Máy photocopy - 0,99kw

cái

8

1

10,23

3

Máy in A0 - 1kw

cái

5

1

10,23

4

Máy Scanner A0 - 1,2kw

cái

8

1

10,23

5

Máy chiếu - 0,5kw

cái

5

1

10,23

6

Máy vi tính - 0,4kw

cái

5

8

81,84

7

Máy in laser 0,4 kw

cái

5

1

10,23

8

Máy scanner A4-0,05kw

cái

8

1

10,23

9

Máy in màu Jet 4-500-0,5 kw

cái

5

1

10,23

3. Định mức dụng cụ: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại Bảng 20 tính cho vùng có mức độ điều tra ĐC và ĐCCT loại I và mức độ phức tạp ĐCCT trung bình. Đối với các điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 02 và Bảng 03 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 20

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức

1

Bàn dập ghim loại nhỏ

cái

36

1

10,23

2

Bàn dập ghim loại lớn

cái

36

1

10,23

3

Bàn làm việc

cái

96

2

20,46

4

Bàn máy vi tính

cái

96

8

81,84

5

Bút chì kim

cái

12

11

112,53

6

Chuột máy tính

cái

12

8

81,84

7

Compa 12 bộ phận

bộ

24

1

10,23

8

Dao rọc giấy

cái

12

1

10,23

9

Đèn neon - 0,04kw

cái

36

6

61,38

10

Đồng hồ treo tường

cái

60

1

10,23

11

Ghế tựa

cái

96

11

112,53

12

Ghế xoay

cái

96

8

81,84

13

Hộp đựng tài liệu A4

cái

36

1

10,23

14

Kéo cắt giấy

cái

24

1

10,23

15

Máy hút ẩm - 2kw

cái

60

1

10,23

16

Máy hút bụi - 1,5 kw

cái

60

1

10,23

17

Ổ cắm lioa

cái

12

8

81,84

18

Ổ cứng di động

cái

24

1

10,23

19

Quạt thông gió - 0,04kw

cái

60

1

10,23

20

Quạt trần - 0,1 kw

cái

60

2

20,46

21

Thước đo độ

cái

36

2

20,46

22

Thước nhựa 0,5m

cái

24

2

20,46

23

Thước tỷ lệ 3 cạnh

cái

24

2

20,46

24

Thước vẽ đường cong

cái

24

2

20,46

25

Tủ đựng tài liệu

cái

96

1

10,23

Các dụng cụ giá trị thấp

%

 

 

5,00

4. Định mức vật liệu: tính cho 100km2

Mức sử dụng vật liệu được quy định tại Bảng 21 tính chung cho các vùng có các mức độ điều tra ĐC và ĐCCT, các mức độ phức tạp ĐCCT.

Bảng 21

TT

Tên vật liệu

ĐVT

Mức

1

Băng dính khổ 5 cm

cuộn

0,452

2

Bìa đóng sách

tờ

1,131

3

Bút bi

cái

1,131

4

Bút chì 24 màu

hộp

0,048

5

Ruột chì kim

hộp

1,131

6

Bút đánh dấu

cái

0,226

7

Bút xoá

cái

0,226

8

Cặp tài liệu

cái

0,679

9

Hồ dán

lọ

0,226

10

Giấy A4

ram

0,452

11

Giấy A0

tờ

3,887

12

Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

tờ

0,905

13

Giấy kẻ ngang

thếp

0,905

14

Mực in laser

hộp

0,068

15

Mực photocopy

hộp

0,006

16

Mực in phun màu A4

hộp

0,037

17

Mực in màu A0

hộp

0,006

18

Túi nhựa đựng tài liệu Clear

cái

0,679

19

Sổ 15 x 20 cm

quyển

0,679

20

Điện năng

kwh

468,614

Các vật liệu giá trị thấp

%

8,000

Mục 2. LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH PHẦN BIỂN VEN BỜ TỶ LỆ 1:100.0000

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

1.1.1. Thu thập tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; các tài liệu về ĐH, ĐM, viễn thám, ĐC, ĐCTV-ĐCCT, thủy thạch - động lực có liên quan trên diện tích nghiên cứu.

1.1.2. Xử lý, phân tích tài liệu có trước, chọn lựa khu vực đo liên kết tài liệu giữa phần đất ven biển và phần biển ven bờ.

1.1.3. Thiết kế tuyến thi công các cụm tuyến địa chấn nông độ phân giải cao tại các khu vực liên kết, thiết kế khoan lỗ khoan máy trên biển, trình phê duyệt thiết kế khoan máy.

1.1.4. Tổng hợp, xử lý tài liệu về ĐC, ĐCTV-ĐCCT, ĐM, viễn thám, ĐVL, tài liệu khoan đã thực hiện trong các dự án, đề án trước đây trong diện tích vùng nghiên cứu.

1.1.5. Biên tập, tổng hợp diện phân bố, thành phần, đặc điểm, chiều dày của các tầng trầm tích.

1.1.6. Biên tập, tổng hợp diện phân bố, thành phần thạch học của thành tạo trước Đệ tứ theo thành phần thạch học và tuổi.

1.1.7. Tổng hợp nội dung trầm tích Đệ tứ theo tuổi và nguồn gốc, diện phân bố, thành phần thạch học, chiều dày, liên hệ các dạng địa mạo với đặc điểm trầm tích đáy.

1.1.8. Biên tập, tổng hợp diện phân bố, quy mô của các loại khoáng sản.

1.1.9. Biên tập, tổng hợp về thành phần, bề dày của các phức hệ thạch học của các tầng trầm tích.

1.1.10. Biên tập, tổng hợp diện phân bố loại đất yếu như bùn, than bùn hóa, đất loại sét trạng thái chảy, túi khí nông phải xác định các tính chất đặc biệt của đất gây khó khăn, phức tạp cho xây dựng công trình và sự biến đổi của đất theo không gian.

1.1.11. Biên tập, tổng hợp các đứt gãy đang hoạt động, phạm vi hoạt động và đặc điểm hoạt động của đứt gãy.

1.1.12. Xử lý tài liệu khoan biển tại vùng liên kết, lập cột địa tầng lỗ khoan tổng hợp, xử lý kết quả phân tích mẫu để phân chia cột địa tầng lỗ khoan theo tuổi và nguồn gốc.

1.1.13. Giải đoán tài liệu đo địa chấn nông độ phân giải cao tại các tuyến đo liên kết.

1.1.14. Liên kết tài liệu đo địa chấn qua các lỗ khoan, chỉnh lý các ranh giới trường sóng để lập mặt cắt ĐCCT, ĐVL.

1.1.15. Tiến hành liên kết tài liệu địa chấn, khoan máy ở phần biển ven bờ với tài liệu đo sâu điện trở, địa chấn khúc xạ, khoan phần đất ven biển.

1.1.16. Thành lập bản đồ ĐCCT, CTĐC, phân vùng ĐCCT và báo cáo kèm theo trên cơ sở tổng hợp tài liệu ĐC, ĐM, ĐCTV-ĐCCT, ĐVL, khoan và kết quả phân tích.

1.1.17. Ứng dụng tin học xử lý số liệu, thành lập các loại bản đồ theo quy định.

1.1.18. Viết báo cáo kết quả thi công, đánh máy, in, photo tài liệu và bảo vệ trước HĐNT.

1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ phức tạp ĐCCT được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

1.3. Định biên

Định biên lao động công việc lập bản đồ ĐCCT phần biển ven bờ tỷ lệ 1:100.000 cho diện tích 100 km2 được quy định tại Bảng 22.

Bảng 22

Nội dung công việc

ĐTV.II3

ĐTV.III6

ĐTV.III4

ĐTV.IV5

Nhóm

Tổng hợp lập bản đồ ĐCCT phần biển ven bờ

1

4

4

2

11

1.4. Định mức: công nhóm/100km2

Mức thời gian tính theo công nhóm/100km2 được quy định tại Bảng 23.

Bảng 23

Nội dung công việc

Mức độ phức tạp ĐCCT

Mức

Tổng hợp lập bản đồ ĐCCT phần biển ven bờ

Đơn giản

3,99

Trung bình

4,87

Phức tạp

5,57

2. Định mức thiết bị: ca/100km2

Mức sử dụng thiết bị được quy định tại Bảng 24 tính cho vùng có mức độ phức tạp ĐCCT trung bình. Đối với vùng điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 03 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 24

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức

1

Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2kw

cái

8

2

9,74

2

Máy photocopy - 0,99kw

cái

8

1

4,87

3

Máy in A0 - 1kw

cái

5

1

4,87

4

Máy Scanner A0 - 1,2kw

cái

8

1

4,87

5

Máy chiếu - 0,5kw

cái

5

1

4,87

6

Máy vi tính - 0,4kw

cái

5

7

34,09

7

Máy in laser 0,4 kw

cái

5

1

4,87

8

Máy scanner A4-0,05kw

cái

8

1

4,87

9

Máy in màu Jet 4-500-0,5 kw

cái

5

1

4,87

3. Định mức dụng cụ: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại Bảng 25 tính cho vùng có mức độ phức tạp ĐCCT trung bình. Đối với vùng điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 03 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 25

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức

1

Bàn dập ghim loại nhỏ

cái

36

1

4,87

2

Bàn dập ghim loại lớn

cái

36

1

4,87

3

Bàn máy vi tính

cái

96

7

34,09

4

Bàn làm việc

cái

96

2

9,74

5

Bút chì kim

cái

12

11

53,57

6

Bút kẻ thẳng kép

cái

24

2

9,74

7

Chuột máy tính

cái

12

7

34,09

8

Compa 12 bộ phận

bộ

24

1

4,87

9

Dao rọc giấy

cái

12

1

4,87

10

Đèn neon - 0,04kw

bộ

36

6

29,22

11

Đồng hồ treo tường

cái

60

1

4,87

12

Ghế tựa

cái

96

11

53,57

13

Ghế xoay

cái

96

7

34,09

14

Kéo cắt giấy

cái

24

1

4,87

15

Máy hút ẩm - 2kw

cái

60

1

4,87

16

Máy hút bụi - 1,5 kw

cái

60

1

4,87

17

Ống đựng bản vẽ

cái

36

1

4,87

18

Ổ cắm lioa

cái

12

7

34,09

19

Ổ cứng di động

cái

24

1

4,87

20

Quạt thông gió - 0,04kw

cái

60

1

4,87

21

Quạt trần - 0,1 kw

cái

60

1

4,87

22

Thước đo độ

cái

36

1

4,87

23

Thước nhựa 0,5m

cái

24

2

9,74

24

Thước tỷ lệ 3 cạnh

cái

24

2

9,74

25

Thước vẽ đường cong

cái

24

2

9,74

26

Tủ đựng tài liệu

cái

96

1

4,87

Các dụng cụ giá trị thấp

%

 

 

5,00

4. Định mức vật liệu: tính cho 100km2

Mức sử dụng vật liệu được quy định tại Bảng 26 tính chung cho các mức độ phức tạp ĐCCT.

Bảng 26

TT

Tên vật liệu

ĐVT

Mức

1

Bản đồ địa hình số (1/10.000)

mảnh

0,566

2

Băng dính khổ 5 cm

cuộn

0,021

3

Bìa đóng sách

tờ

0,602

4

Bút bi

cái

1,131

5

Bút chì 24 màu

hộp

0,024

6

Bút đánh dấu

cái

0,140

7

Bút xoá

cái

0,140

8

Giấy A4

ram

0,226

9

Giấy A0

m

1,698

10

Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

tờ

0,063

11

Giấy kẻ ngang

thếp

0,049

12

Hồ dán

lọ

0,007

13

Hộp ghim kẹp

hộp

0,007

14

Mực in màu A0

hộp

0,006

15

Mực in laser

hộp

0,034

16

Mực in phun màu A4

hộp

0,003

17

Mực photocopy

hộp

0,019

18

Ruột chì kim

hộp

1,131

19

Sổ 15 x 20 cm

quyển

0,098

20

Túi nhựa đựng tài liệu Clear

cái

0,098

21

Điện năng

kwh

222,049

Các vật liệu giá trị thấp

%

8,000

Chương II

LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH DẢI VEN BIỂN TỶ LỆ 1:25.000

Mục 1. LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH PHẦN ĐẤT VEN BIỂN TỶ LỆ 1:25.000

I. Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

1.1.1. Chuẩn bị diện tích nghiên cứu.

1.1.2. Thu thập bổ sung, tổng hợp, phân tích các tài liệu đã điều tra thành lập bản đồ ĐCCT phần đất ven biển tỷ lệ 1:100.000 và các tài liệu về ĐH, ĐM, ĐC, ĐCCT, ĐCTV có liên quan trên diện tích nghiên cứu.

1.1.3. Lập đề cương kèm theo sơ đồ thiết kế thi công, trình thẩm định đề cương.

1.1.4. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu làm việc của các tổ, đội khảo sát.

1.1.5. Kiểm tra, hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị khảo sát.

1.1.6. Tổ chức phổ biến an toàn lao động cho tất cả cán bộ kỹ thuật, người lao động tham gia khảo sát thực địa.

1.1.7. Xác định cơ sở lập dự toán và lập dự toán chi tiết, trình phê duyệt.

1.1.8. Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục hành chính, kế hoạch khảo sát thực địa theo đề cương đã được phê duyệt.

1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ phức tạp ĐCCT được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

1.3. Định biên

Định biên lao động công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công cho diện tích 100 km2 được quy định tại Bảng 27.

Bảng 27

Nội dung công việc

ĐTV.II3

ĐTV.III6

ĐTV.III4

ĐTV.IV5

Nhóm

Văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

1

3

3

2

9

1.4. Định mức: công nhóm/100km2

Mức thời gian tính theo công nhóm/100km2 được quy định tại Bảng 28.

Bảng 28

Mức độ phức tạp ĐCCT

Mức

Đơn giản

13,30

Trung bình

16,22

Phức tạp

19,14

2. Định mức thiết bị: ca/100km2

Mức sử dụng thiết bị được quy định tại Bảng 29 tính cho vùng mức độ phức tạp ĐCCT trung bình. Đối với các điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số Bảng 03 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 29

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức

1

Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2kw

cái

8

2

32,44

2

Máy photocopy - 0,99kw

cái

8

1

16,22

3

Máy in A0 - 1kw

cái

5

1

16,22

4

Máy Scanner A0 - 1,2kw

cái

8

1

16,22

5

Máy chiếu - 0,5kw

cái

5

1

16,22

6

Máy vi tính - 0,4kw

cái

5

6

97,32

7

Máy in laser 0,4 kw

cái

5

1

16,22

8

Máy scanner A4-0,05kw

cái

8

1

16,22

9

Máy in màu Jet 4-500-0,5 kw

cái

5

1

16,22

3. Định mức dụng cụ: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại Bảng 30 tính cho vùng có mức độ phức tạp ĐCCT trung bình. Đối với các điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 03 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 30

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức

1

Bàn dập ghim loại nhỏ

cái

36

1

16,22

2

Bàn dập ghim loại lớn

cái

36

1

16,22

3

Bàn làm việc

cái

96

2

32,44

4

Bàn máy vi tính

cái

96

6

97,32

5

Bút chì kim

cái

12

9

145,98

6

Chuột máy tính

cái

12

6

97,32

7

Compa 12 bộ phận

bộ

24

1

16,22

8

Dao rọc giấy

cái

12

1

16,22

9

Đèn neon - 0,04kw

cái

36

6

97,32

10

Đồng hồ treo tường

cái

60

1

16,22

11

Ghế tựa

cái

96

9

145,98

12

Ghế xoay

cái

96

6

97,32

13

Hộp đựng tài liệu A4

cái

36

1

16,22

14

Kéo cắt giấy

cái

24

1

16,22

15

Máy hút ẩm - 2kw

cái

60

1

16,22

16

Máy hút bụi - 1,5 kw

cái

60

1

16,22

17

Ổ cắm lioa

cái

12

6

97,32

18

Ổ cứng di động

cái

24

1

16,22

19

Quạt thông gió - 0,04kw

cái

60

1

16,22

20

Quạt trần - 0,1 kw

cái

60

2

32,44

21

Thước đo độ

cái

36

2

32,44

22

Thước nhựa 0,5m

cái

24

2

32,44

23

Thước tỷ lệ 3 cạnh

cái

24

2

32,44

24

Thước vẽ đường cong

cái

24

2

32,44

25

Tủ đựng tài liệu

cái

96

1

16,22

Các dụng cụ giá trị thấp

%

 

 

5,00

4. Định mứcvật liệu: tính cho 100km2

Mức sử dụng vật liệu được quy định tại Bảng 31 được tính chung cho các mức độ phức tạp ĐCCT.

Bảng 31

TT

Tên vật liệu

ĐVT

Mức

1

Bản đồ địa hình số (1/25.000)

mảnh

1,111

2

Băng dính khổ 5 cm

cuộn

0,420

3

Bìa đóng sách

tờ

1,050

4

Bút bi

cái

1,050

5

Bút chì 24 màu

hộp

0,040

6

Ruột chì kim

hộp

0,283

7

Bút đánh dấu

cái

0,210

8

Bút xoá

cái

0,210

9

Cặp tài liệu

cái

0,630

10

Hồ dán

lọ

0,210

11

Giấy A4

ram

0,420

12

Giấy A0

tờ

1,667

13

Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

tờ

0,840

14

Giấy kẻ ngang

thếp

0,840

15

Mực in laser

hộp

0,063

16

Mực photocopy

hộp

0,006

17

Mực in phun màu A4

hộp

0,035

18

Mực in màu A0

hộp

0,010

19

Túi nhựa đựng tài liệu Clear

cái

0,170

20

Sổ 15 x 20 cm

quyển

0,630

21

Điện năng

kwh

442,534

Các vật liệu giá trị thấp

%

8,000

II. Công tác khảo sát thực địa

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

1.1.1. Đăng ký nhà nước, liên hệ công tác địa phương, đảm bảo an ninh nơi thực hiện nhiệm vụ.

1.1.2. Lộ trình điều tra để thu thập thông tin về ĐCTV, ĐCCT, ĐM, ĐC với nội dung theo Qui định kỹ thuật và dự án điều tra đã được phê duyệt.

1.1.3. Nghiên cứu tính chất cơ lý của đất đá, địa động lực, ĐCTV, ĐC để lập bản đồ ĐCCT.

1.1.4. Đo vẽ các mặt cắt ĐC-ĐCCT.

1.1.5. Đo đạc, ghi chép, nghiên cứu ĐCCT tại hố móng, moong khai thác, công trình khai đào.

1.1.6. Quan sát và xác định độ nứt nẻ, mô tả tính chất cơ lý của đất đá.

1.1.7. Kiểm tra, đối chiếu kết quả giải đoán tư liệu viễn thám, tài liệu địa vật lý với tài liệu địa chất mới thu thập.

1.1.8. Hoàn chỉnh các tài liệu thu thập ngoài thực địa; mặt cắt địa chất các loại; lập bản đồ tài liệu thực tế, sơ đồ thực địa theo qui định; tổng kết khối lượng thực hiện, lập kế hoạch công tác cho đợt khảo sát tiếp theo.

1.1.9. Xác định vị trí đặt công trình khoan, khai đào, thí nghiệm ĐCTV, thí nghiệm ĐCCT, quan trắc theo thiết kế đề án;

1.1.10. Tổng hợp tài liệu, thiết kế các công trình khoan, khai đào, thí nghiệm ĐCTV, thí nghiệm ĐCCT ngoài trời, trình phê duyệt thiết kế khoan, bàn giao vị trí khoan cho đơn vị thực hiện.

1.1.11. Đóng gói mẫu, lập danh sách và yêu cầu gia công, phân tích.

1.1.12. Lộ trình kiểm tra, liên kết ĐCCT trong và ngoài diện tích đo vẽ.

1.1.13. Kiểm tra công tác thực địa

1.1.14. Di chuyển trong vùng công tác.

1.1.15. Vận chuyển mẫu về địa điểm tập kết tạm thời, từ đơn vị thực hiện đến cơ sở phân tích.

* Điều kiện thực hiện

Nội vùng công tác được quy định thực hiện công việc trong một tỉnh.

* Những công việc chưa có trong định mức

- Vận chuyển mẫu từ nơi tập kết tạm thời về đơn vị;

- Thuê rà mìn, đền bù hoa màu (được tính toán trực tiếp);

- Thuê thuyền khảo sát.

1.2. Phân loại khó khăn

- Mức độ phức tạp ĐCCT được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

- Mức độ khó khăn đi lại phần đất ven biển quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

1.3. Định biên

Định biên lao động công tác khảo sát thực địa cho diện tích 100 km2 được quy định tại Bảng 32.

Bảng 32

Công việc

ĐTV.II3

ĐTV.III6

ĐTV.III4

ĐTV.IV5

CN4(N2)

LX3(B12N1)

Nhóm

Khảo sát thực địa

1

2

3

2

1

1

10

1.4. Định mức: công nhóm/100km2

Mức thời gian tính theo công nhóm/100km2 được quy định tại Bảng 33.

Bảng 33

Mức độ phức tạp ĐCCT

Khó khăn đi lại phần đất ven biển

Tốt

Trung bình

Kém

Đơn giản

80,91

101,14

121,37

Trung bình

98,67

123,34

148,01

Phức tạp

116,43

145,54

174,65

2. Định mức thiết bị: ca/100km2

Mức sử dụng thiết bị được quy định tại Bảng 34 tính cho vùng có mức độ phức tạp ĐCCT trung bình và mức độ khó khăn đi lại phần đất ven biển trung bình. Đối với vùng điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại các Bảng 03 và Bảng 04 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 34

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức

1

Định vị vệ tinh (GPS) cầm tay

cái

10

1

123,34

2

Máy tính xách tay - 0,4kw

cái

5

4

493,36

3

Máy in laser 0,4 kw

cái

5

1

123,34

4

Ô tô 2 cầu, 7 chỗ

cái

15

1

123,34

3. Định mức dụng cụ: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại Bảng 35 tính cho vùng có mức độ phức tạp ĐCCT trung bình và mức độ khó khăn đi lại phần đất ven biển trung bình. Đối với vùng điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại các Bảng 03 và Bảng 04 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 35

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức

1

Ampe kế 20A

cái

48

1

123,34

2

Áp kế

cái

48

1

123,34

3

Ba lô

cái

24

2

246,68

4

Bàn làm việc

cái

96

2

246,68

5

Bi đông nhựa

cái

36

2

246,68

6

Búa địa chất

cái

24

2

246,68

7

Bút chì kim

cái

12

7

863,38

8

Compa 12 bộ phận

bộ

24

1

123,34

9

Cưa gỗ

cái

24

1

123,34

10

Cuốc chim

cái

24

1

123,34

11

Chuột máy tính

cái

12

4

493,36

12

Dao rọc giấy

cái

12

1

123,34

13

Dao rựa

cái

12

1

123,34

14

Đèn xạc điện

cái

12

2

246,68

15

Địa bàn địa chất

cái

36

1

123,34

16

Găng tay BHLĐ

đôi

3

9

1110,06

17

Giầy BHLĐ

đôi

6

9

1110,06

18

Hòm tôn đựng dụng cụ

cái

60

1

123,34

19

Hòm tôn đựng tài liệu

cái

60

1

123,34

20

Hộp đựng mẫu

cái

24

1

123,34

21

Khóa hòm

cái

36

3

370,02

22

Kính BHLĐ

cái

12

9

1110,06

23

Kính lập thể

cái

60

1

123,34

24

Kính lúp 20 x

cái

60

1

123,34

25

Máy ảnh kỹ thuật số

cái

60

1

123,34

26

Máy đo thông số môi trường nước

cái

60

1

123,34

27

Máy tính bỏ túi

cái

60

1

123,34

28

Máy đo độ mặn

cái

60

1

123,34

29

Mũ BHLĐ

cái

12

9

1110,06

30

Nhiệt kế

cái

12

1

123,34

31

Ổ cắm lioa

cái

12

4

493,36

32

Ổ cứng di động

cái

24

1

123,34

33

Ống đựng bản vẽ

ống

36

1

123,34

34

Phù kế muối

cái

24

1

123,34

35

Quạt cây - 0,06kw

cái

60

3

370,02

36

Quần áo BHLĐ

bộ

12

9

1110,06

37

Quần áo mưa

bộ

12

9

1110,06

38

Tất chống vắt

đôi

6

9

1110,06

39

Thuổng

cái

24

1

123,34

40

Thước cuộn thép

cái

24

1

123,34

41

Thước cuộn dây 20m

bộ

24

1

123,34

42

Thước đo độ

cái

36

1

123,34

43

Thước gấp nhôm

cái

24

1

123,34

44

Thước tỷ lệ 3 cạnh

cái

24

1

123,34

45

Thước vẽ đường cong

cái

24

1

123,34

46

Ủng BHLĐ

đôi

12

9

1110,06

47

Vải bạt 2 x 3 m

tấm

36

9

1110,06

48

Xắc cốt đựng tài liệu

cái

24

1

123,34

49

Xẻng

cái

24

1

123,34

Các dụng cụ giá trị thấp

%

 

 

5,00

4. Định mức vật liệu: tính cho 100km2

Mức sử dụng vật liệu được quy định tại Bảng 36 được tính chung cho các mức độ phức tạp ĐCCT; các mức độ khó khăn đi lại phần đất ven biển.

Bảng 36

TT

Tên vật liệu

ĐVT

Mức

1

Băng dính khổ 5 cm

cuộn

2,630

2

Bao ni lông đựng mẫu

kg

0,660

3

Bút bi

cái

0,130

4

Bút chì 24 màu

hộp

0,130

5

Bao tải đựng mẫu

cái

16,000

6

Can lấy mẫu loại 1 lít

cái

12,560

7

Can lấy mẫu loại 2 lít

cái

12,560

8

Can lấy mẫu loại 3 lít

cái

12,560

9

Cặp tài liệu

cái

7,560

10

Hồ dán

lọ

1,320

11

Dây buộc mẫu

kg

0,530

12

Dung dịch chuẩn máy đo độ mặn

lít

2,000

13

Giấy A4

ram

0,790

14

Giấy A0

tờ

2,780

15

Giấy đo độ pH

hộp

2,630

16

Giấy gói mẫu

tờ

39,490

17

Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

tờ

2,110

18

Giấy kẻ ngang

thếp

5,260

19

Hộp ghim dập

hộp

0,270

20

Hộp ghim kẹp

hộp

0,270

21

Mực in laser

hộp

0,118

22

Mực in phun màu A4

hộp

0,066

23

Mực photocopy

hộp

0,011

24

Nhật ký

quyển

25,000

25

Paraphin

kg

2,630

26

Pin cho máy đo độ mặn

quả

16,000

27

Pin dùng cho GPS

đôi

160,000

28

Ruột chì kim

hộp

4,000

29

Sổ 15 x 20 cm

quyển

1,320

30

Sổ eteket (500 tờ)

quyển

0,530

31

Xăng A92

lít

333,018

32

Điện năng

kwh

929,860

Các vật liệu giá trị thấp

%

8,000

III. Công tác văn phòng sau thực địa

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

1.1.1. Hoàn chỉnh các tài liệu thực địa (nhật ký, bản vẽ, sơ đồ).

1.1.2. Lập bản đồ tài liệu thực tế ĐCCT của diện tích đo vẽ.

1.1.3. Lựa chọn mẫu phân tích bổ sung, mẫu kiểm tra; sắp xếp mẫu lưu vào kho.

1.1.4. Tổng hợp các tài liệu thu thập.

1.1.5. Đi lấy kết quả phân tích mẫu ở các cơ sở phân tích thí nghiệm.

1.1.6. Xử lý, tổng hợp các tài liệu khảo sát thực địa, kết quả phân tích mẫu.

1.1.7. Phân chia, mô tả, khoanh định các bề mặt ĐH, các biểu hiện hoạt động kiến tạo, các biểu hiện xói lở - bi tụ - biến động đường bờ và đáy biển.

1.1.8. Xác định các bề mặt địa hình có khả năng chứa khoáng sản, đặc biệt là vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng công trình; xác định các bề mặt ĐH, cấu trúc địa chất, công trình xây dựng có ảnh hưởng đến điều kiện ĐCCT.

1.1.9. Tính toán, xử lý kết quả phân tích thí nghiệm mẫu, các thông số về ĐCTV, ĐCCT, ĐC ở các điểm khảo sát, các công trình khoan, khai đào, kết quả thí nghiệm hiện trường và trong phòng.

1.1.10. Tổng hợp các kết quả điều tra ĐC, ĐM, ĐVL, tài liệu khoan, công trình, ảnh viễn thám để phân chia, khoanh định và xác định thành phần, tính chất cơ lý của các phân vị ĐCCT trên diện tích điều tra.

1.1.11. Đánh giá sơ bộ về các khu vực có điều kiện ĐCCT kém ổn định, khu vực có biểu hiện tai biến địa chất để định hướng công tác điều tra tiếp theo và phục vụ công tác quy hoạch sử dụng lãnh thổ.

1.1.12. Thành lập bản đồ ĐCCT, phân khu ĐCCT và báo cáo kèm theo trên diện tích điều tra.

1.1.13. Hoàn thiện các tài liệu nguyên thủy, sổ ghi chép, bản vẽ, biểu bảng tổng hợp, theo quy định để chuyển giao sang bước lập báo cáo kết thúc đề án.

1.1.14. Ứng dụng tin học xử lý số liệu, thành lập các loại bản đồ theo quy định.

1.1.15. Viết báo cáo kết quả thi công, đánh máy, in, photo tài liệu và bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu.

1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ phức tạp ĐCCT được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

1.3. Định biên

Định biên lao động công tác văn phòng sau thực địa cho diện tích 100 km2 được quy định tại Bảng 37.

Bảng 37

Nội dung công việc

ĐTV.II3

ĐTV.III6

ĐTV.III4

ĐTV.IV2

Nhóm

Văn phòng sau thực địa

1

4

4

2

11

1.4. Định mức: công nhóm/100km2

Mức thời gian tính theo công nhóm/100km2 được quy định tại Bảng 38.

Bảng 38

Mức độ phức tạp ĐCCT

Mức

Đơn giản

38,65

Trung bình

47,14

Phức tạp

55,63

2. Định mức thiết bị: ca/100km2

Mức sử dụng thiết bị được quy định tại Bảng 39 tính cho vùng mức độ phức tạp ĐCCT trung bình. Đối với các điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số tại Bảng 03 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 39

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức

1

Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2kw

cái

8

2

94,28

2

Máy photocopy - 0,99kw

cái

8

1

47,14

3

Máy in A0 - 1kw

cái

5

1

47,14

4

Máy Scanner A0 - 1,2kw

cái

8

1

47,14

5

Máy chiếu - 0,5kw

cái

5

1

47,14

6

Máy vi tính - 0,4kw

cái

5

8

377,12

7

Máy in laser 0,4 kw

cái

5

1

47,14

8

Máy scanner A4-0,05kw

cái

8

1

47,14

9

Máy in màu Jet 4-500-0,5 kw

cái

5

1

47,14

3. Định mức dụng cụ: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại Bảng 40 tính cho vùng có mức độ phức tạp ĐCCT trung bình. Đối với các điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 03 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 40

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức

1

Bàn dập ghim loại nhỏ

cái

36

1

47,14

2

Bàn dập ghim loại lớn

cái

36

1

47,14

3

Bàn làm việc

cái

96

3

141,42

4

Bàn máy vi tính

cái

96

8

377,12

5

Bút chì kim

cái

12

11

518,54

6

Chuột máy tính

cái

12

8

377,12

7

Compa 12 bộ phận

bộ

24

1

47,14

8

Dao rọc giấy

cái

12

1

47,14

9

Đèn neon - 0,04kw

cái

36

6

282,84

10

Đồng hồ treo tường

cái

60

1

47,14

11

Ghế tựa

cái

96

11

518,54

12

Ghế xoay

cái

96

8

377,12

13

Hộp đựng tài liệu A4

cái

36

1

47,14

14

Kéo cắt giấy

cái

24

1

47,14

15

Máy hút ẩm - 2kw

cái

60

1

47,14

16

Máy hút bụi - 1,5 kw

cái

60

1

47,14

17

Ổ cắm lioa

cái

12

8

377,12

18

Ổ cứng di động

cái

24

1

47,14

19

Quạt thông gió - 0,04kw

cái

60

1

47,14

20

Quạt trần - 0,1 kw

cái

60

2

94,28

21

Thước đo độ

cái

36

2

94,28

22

Thước nhựa 0,5m

cái

24

2

94,28

23

Thước tỷ lệ 3 cạnh

cái

24

2

94,28

24

Thước vẽ đường cong

cái

24

2

94,28

25

Tủ đựng tài liệu

cái

96

1

47,14

Các dụng cụ giá trị thấp

%

 

 

5,00

4. Định mứcvật liệu: tính cho 100km2

Mức sử dụng vật liệu được quy định tại Bảng 41 được tính chung cho các mức độ phức tạp ĐCCT.

Bảng 41

TT

Tên vật liệu

ĐVT

Mức

1

Băng dính khổ 5 cm

cuộn

1,060

2

Bìa đóng sách

tờ

2,640

3

Bút bi

cái

2,640

4

Bút chì 24 màu

hộp

0,100

5

Ruột chì kim

hộp

1,131

6

Bút đánh dấu

cái

0,530

7

Bút xoá

cái

0,530

8

Cặp tài liệu

cái

1,590

9

Hồ dán

lọ

0,530

10

Giấy A4

ram

1,060

11

Giấy A0

tờ

2,778

12

Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

tờ

2,110

13

Giấy kẻ ngang

thếp

2,110

14

Mực in laser

hộp

0,159

15

Mực photocopy

hộp

0,015

16

Mực in phun màu A4

hộp

0,088

17

Mực in màu A0

hộp

0,020

18

Túi nhựa đựng tài liệu Clear

cái

0,679

19

Sổ 15 x 20 cm

quyển

1,590

20

Điện năng

kwh

1.563,313

Các vật liệu giá trị thấp

%

8,000

Mục 2. LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH PHẦN BIỂN VEN BỜ TỶ LỆ 1:25.000

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

Bản đồ địa chất công trình phần biển ven bờ tỷ lệ 1:25.000 được thành lập trên cơ sở tổng hợp tài liệu khoan, đo địa vật lý và các tài liệu địa chất khác có liên quan. Nội dung cụ thể gồm:

1.1.1. Thu thập các tài liệu đã thi công trước gồm các tài liệu ĐVL các bản đồ kết quả giải đoán tài liệu địa chấn nông phân giải cao.

1.1.2. Xử lý, phân tích tài liệu có trước, thiết kế khoan, trình phê duyệt thiết kế khoan.

1.1.3. Tổng hợp, xử lý, luận giải toàn bộ các tài liệu ĐVL, kết quả khoan máy dải ven biển.

1.1.4. Khoanh định diện phân bố, xác định thành phần, bề dày, tính chất cơ lý của các loại thạch học.

1.1.5. Phân chia, khoanh định diện phân bố, xác định thành phần, đặc điểm của các trầm tích tầng mặt, các thành tạo trước Đệ tứ theo thành phần thạch học và tuổi.

1.1.6. Xác định diện phân bố, đặc điểm của các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

1.1.7. Tại các diện tích phân bố loại đất yếu như bùn, than bùn hóa, đất loại sét trạng thái chảy, túi khí nông phải xác định các tính chất đặc biệt của đất gây khó khăn, phức tạp cho xây dựng công trình và sự biến đổi của đất theo không gian.

1.1.8. Thu thập, tổng hợp tài liệu về các đứt gãy đang hoạt động đặc điểm hoạt động của đứt gãy.

1.1.9. Tại mỗi đơn vị loại thạch học được khoanh định trên bản đồ đều phải có số liệu mô tả về thành phần, bề dày và đặc tính cơ lý.

1.1.10. Thành lập bản đồ CTĐC, ĐCCT và bản đồ phân khu ĐCCT và báo cáo kết quả kèm theo trên cơ sở tổng hợp các tài liệu ĐC, ĐM, ĐCTV, ĐCCT.

1.1.11 Liên kết tài liệu giữa phần đất liền và biển ven bờ.

1.1.12. Tổng hợp các tài liệu thu thập, kết quả phân tích mẫu; thành lập báo cáo kết quả năm kế hoạch và các bản đồ, bản vẽ theo quy định.

1.1.13. Ứng dụng tin học xử lý số liệu, thành lập các loại bản đồ theo quy định.

1.1.14. Viết BCKQ, đánh máy, in, photo tài liệu và bảo vệ trước HĐNT.

1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ phức tạp ĐCCT được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

1.3. Định biên

Định biên lao động công việc lập bản đồ địa chất công trình phần biển ven bờ tỷ lệ 1:25.000 cho diện tích 100 km2 được quy định tại Bảng 42.

Bảng 42

Nội dung công việc

ĐTV.II3

ĐTV.III6

ĐTV.III4

ĐTV.IV5

Nhóm

Tổng hợp lập bản đồ địa chất công trình phần biển ven bờ

1

4

4

2

11

1.4. Định mức: công nhóm/100km2

Mức thời gian tính theo công nhóm/100km2 được quy định tại Bảng 43.

Bảng 43

Nội dung công việc

Mức độ phức tạp ĐCCT

Mức

Tổng hợp lập bản đồ ĐCCT phần biển ven bờ

Đơn giản

4,79

Trung bình

5,84

Phức tạp

6,89

2. Định mức thiết bị: ca/100km2

Mức sử dụng thiết bị được quy định tại Bảng 44 tính cho vùng có mức độ phức tạp ĐCCT trung bình. Đối với vùng điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 03 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 44

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức

1

Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2kw

cái

8

2

11,68

2

Máy photocopy - 0,99kw

cái

8

1

5,84

3

Máy in A0 - 1kw

cái

5

1

5,84

4

Máy Scanner A0 - 1,2kw

cái

8

1

5,84

5

Máy chiếu - 0,5kw

cái

5

1

5,84

6

Máy vi tính - 0,4kw

cái

5

8

46,72

7

Máy in laser 0,4 kw

cái

5

1

5,84

8

Máy scanner A4-0,05kw

cái

8

1

5,84

9

Máy in màu Jet 4-500-0,5 kw

cái

5

1

5,84

3. Định mức dụng cụ: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại Bảng 45 tính cho vùng có mức độ phức tạp ĐCCT trung bình. Đối với vùng điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 03 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 45

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức

1

Bàn dập ghim loại nhỏ

cái

36

1

5,84

2

Bàn dập ghim loại lớn

cái

36

1

5,84

3

Bàn máy vi tính

cái

96

8

46,72

4

Bàn làm việc

cái

96

2

11,68

5

Bút chì kim

cái

12

11

64,24

6

Chuột máy tính

cái

12

8

46,72

7

Compa 12 bộ phận

bộ

24

1

5,84

8

Dao rọc giấy

cái

12

1

5,84

9

Đèn neon - 0,04kw

bộ

36

6

35,04

10

Đồng hồ treo tường

cái

60

1

5,84

11

Ghế tựa

cái

96

11

64,24

12

Ghế xoay

cái

96

8

46,72

13

Kéo cắt giấy

cái

24

1

5,84

14

Máy hút ẩm - 2kw

cái

60

1

5,84

15

Máy hút bụi - 1,5 kw

cái

60

1

5,84

16

Ổ cắm lioa

cái

12

8

46,72

17

Ống đựng bản vẽ

cái

36

1

5,84

18

Ổ cứng di động

cái

36

1

5,84

19

Quạt thông gió - 0,04kw

cái

60

1

5,84

20

Quạt trần - 0,1 kw

cái

60

1

5,84

21

Thước đo độ

cái

36

1

5,84

22

Thước nhựa 0,5m

cái

24

2

11,68

23

Thước tỷ lệ 3 cạnh

cái

24

2

11,68

24

Thước vẽ đường cong

cái

24

2

11,68

25

Tủ đựng tài liệu

cái

96

1

5,84

Các dụng cụ giá trị thấp

%

 

 

5,00

4. Định mứcvật liệu: tính cho 100km2

Mức sử dụng vật liệu được quy định tại Bảng 46 tính chung cho các mức độ phức tạp ĐCCT.

Bảng 46

TT

Tên vật liệu

ĐVT

Mức

1

Bản đồ địa hình số (1/25.000)

mảnh

1,111

2

Băng dính khổ 5 cm

cuộn

0,050

3

Bìa đóng sách

tờ

1,450

4

Bút bi

cái

4,524

5

Bút chì 24 màu

hộp

0,096

6

Bút đánh dấu

cái

0,560

7

Bút xoá

cái

0,056

8

Giấy A4

ram

0,904

9

Giấy A0

tờ

3,333

10

Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

tờ

0,252

11

Giấy kẻ ngang

thếp

0,196

12

Hồ dán

lọ

0,028

13

Hộp ghim kẹp

hộp

0,028

14

Mực in màu A0

hộp

0,024

15

Mực in laser

hộp

0,136

16

Mực in phun màu A4

hộp

0,075

17

Mực photocopy

hộp

0,013

18

Ruột chì kim

hộp

4,524

19

Sổ 15 x 20 cm

quyển

0,392

20

Túi nhựa đựng tài liệu Clear

cái

0,392

21

Điện năng

kwh

287,825

Các vật liệu giá trị thấp

%

8,000

Chương III

LẬP BẢN ĐỒ CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT DẢI VEN BIỂN TỶ LỆ 1:25.000

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

1.1.1. Thu thập các tài liệu trọng lực, đo từ, bay đo từ và phổ gamma, mặt cắt địa chấn, cột địa tầng lỗ khoan, CTĐC, đứt gãy trong phạm vi nghiên cứu của dự án.

1.1.2. Tổng hợp, chỉnh lý, biên tập xây dựng maket bản đồ CTĐC và viết thuyết minh đề cương.

1.1.3. Lựa chọn các thông số và phương pháp xử lý tài liệu.

1.1.4. Xác định các thông tin về tính chất của đứt gãy, về vị trí, dấu hiệu và sự hoạt động, hướng dịch chuyển trong Đệ tứ theo tài liệu từ và trọng lực.

1.1.5. Xác định các đơn vị CTĐC.

1.1.6. Xác định và phân chia các thành tạo cổ, các thể magma.

1.1.7. Minh giải tài liệu đo địa chấn để xác định chiều dày các thành tạo trầm tích Đệ tứ.

1.1.8. Xác định các đơn vị cấu trúc: các miền cấu trúc, ranh giới các miền cấu trúc - địa động lực.

1.1.9. Xác định các đứt gãy kiến tạo có vai trò phân chia miền cấu trúc khu vực qua các tiêu chí như: quy mô, thời gian thành tạo và mức độ hoạt động.

1.1.10. Nghiên cứu các hoạt động động đất: các cấu trúc có nguy cơ và tiềm năng sinh chấn và đặc điểm môi trường sinh chấn (đới xiết ép, tách giãn).

1.1.11. Nghiên cứu và thể hiện trên bản đồ các nội dung khác như các vùng lộ hoặc phát hiện các thành tạo magma, phun trào hiện đại, các vùng lộ đá gốc trước Kainozoi, các vùng có nguy cơ gây tai biến địa chất khác như: sạt lở, trượt, sụt lún ngầm.

1.1.12. Liên kết đồng bộ kết quả ĐC, ĐVL, ĐM, ĐCCT.

1.1.13. Lập bản đồ cấu trúc địa chất, các sơ đồ trung gian để làm rõ cấu trúc, lịch sử phát triển địa chất, vai trò khống chế các yếu tố kiến tạo.

1.1.14. Viết BCKQ, đánh máy, in, photo tài liệu và bảo vệ trước HĐNT.

1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ phức tạp CTĐC dải ven biển được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

1.3. Định biên

Định biên lao động công việc lập bản đồ cấu trúc địa chất dải ven biển tỷ lệ 1:25.000 cho diện tích 100 km2 được quy định tại Bảng 47.

Bảng 47

Nội dung công việc

ĐTV.II3

ĐTV.III6

ĐTV.III3

Nhóm

Lập bản đồ CTĐC dải ven biển tỷ lệ 1:25.000

1

2

3

6

1.4. Định mức: công nhóm/100km2

Mức thời gian tính theo công nhóm/100km2 được quy định tại Bảng 48.

Bảng 48

Nội dung công việc

Mức độ phức tạp CTĐC dải ven biển

Mức

Tổng hợp lập bản đồ CTĐC dải ven biển tỷ lệ 1:25.000

Đơn giản

5,26

Trung bình

5,84

Phức tạp

6,42

2. Định mức thiết bị: ca/100km2

Mức sử dụng thiết bị được quy định tại Bảng 49 tính cho vùng có mức độ phức tạp CTĐC dải ven biển trung bình. Đối với vùng điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 05 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 49

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức

1

Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2kw

cái

8

1

5,84

2

Máy photocopy - 0,99kw

cái

8

1

5,84

3

Máy in A0 - 1kw

cái

5

1

5,84

4

Máy Scanner A0 - 1,2kw

cái

8

1

5,84

5

Máy chiếu - 0,5kw

cái

5

1

5,84

6

Máy vi tính - 0,4kw

cái

5

4

23,36

7

Máy in laser 0,4 kw

cái

5

1

5,84

8

Máy scanner A4-0,05kw

cái

8

1

5,84

9

Máy in màu Jet 4-500-0,5 kw

cái

5

1

5,84

3. Định mức dụng cụ: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại Bảng 50 tính cho vùng có mức độ phức tạp CTĐC dải ven biển trung bình. Đối với vùng điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 05 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 50

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức

1

Bàn dập ghim loại nhỏ

cái

36

1

5,84

2

Bàn dập ghim loại lớn

cái

36

1

5,84

3

Bàn máy vi tính

cái

96

4

23,36

4

Bàn làm việc

cái

96

2

11,68

5

Bút chì kim

cái

12

6

35,04

6

Chuột máy tính

cái

12

4

23,36

7

Compa 12 bộ phận

bộ

24

1

5,84

8

Dao rọc giấy

cái

12

1

5,84

9

Đèn neon - 0,04kw

bộ

36

4

23,36

10

Đồng hồ treo tường

cái

60

1

5,84

11

Ghế tựa

cái

96

6

35,04

12

Ghế xoay

cái

96

4

23,36

13

Kéo cắt giấy

cái

24

1

5,84

14

Máy hút ẩm - 2kw

cái

60

1

5,84

15

Máy hút bụi - 1,5 kw

cái

60

1

5,84

16

Ống đựng bản vẽ

cái

36

1

5,84

17

Ổ cắm lioa

cái

12

4

23,36

18

Ổ cứng di động

cái

24

1

5,84

19

Quạt thông gió - 0,04kw

cái

60

1

5,84

20

Quạt trần - 0,1 kw

cái

60

1

5,84

21

Thước đo độ

cái

36

1

5,84

22

Thước nhựa 0,5m

cái

24

1

5,84

23

Thước tỷ lệ 3 cạnh

cái

24

1

5,84

24

Thước vẽ đường cong

cái

24

1

5,84

25

Tủ đựng tài liệu

cái

96

1

5,84

Các dụng cụ giá trị thấp

%

 

 

5,00

4. Định mức vật liệu: tính cho 100km2

Mức sử dụng vật liệu được quy định tại Bảng 51 tính chung cho các mức độ phức tạp CTĐC dải ven biển.

Bảng 51

TT

Tên vật liệu

ĐVT

Mức

 

1

Bản đồ địa hình số (1/25.000)

mảnh

1,111

 

2

Băng dính khổ 5 cm

cuộn

0,050

 

3

Bìa đóng sách

tờ

1,450

 

4

Bút bi

cái

4,524

 

5

Bút chì 24 màu

hộp

0,096

 

6

Bút đánh dấu

cái

0,560

 

7

Bút xoá

cái

0,056

 

8

Giấy A4

ram

0,904

 

9

Giấy A0

tờ

3,333

 

10

Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

tờ

0,252

 

11

Giấy kẻ ngang

thếp

0,196

 

12

Cồn dán

lọ

0,028

 

13

Hộp ghim kẹp

hộp

0,028

 

14

Mực in màu A0

hộp

0,024

 

15

Mực in laser

hộp

0,136

 

16

Mực in phun màu A4

hộp

0,075

 

17

Mực photocopy

hộp

0,013

 

18

Ruột chì kim

hộp

4,524

 

19

Sổ 15 x 20 cm

quyển

0,392

 

20

Túi nhựa đựng tài liệu Clear

cái

0,392

 

21

Điện năng

kwh

151,450

 

Các vật liệu giá trị thấp

%

8,000

 

 

 

 

 

 

Chương IV

LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO ĐÁY BIỂN PHẦN BIỂN VEN BỜ TỶ LỆ 1:25.000

I. Công tác văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

1.1.1. Chuẩn bị diện tích nghiên cứu.

1.1.2. Thu thập các tài liệu, các thông tin mới nhất của vùng nghiên cứu.

1.1.3. Lập kế hoạch về khối lượng và nội dung công việc cho công tác điều tra ĐM.

1.1.4. Thiết kế mạng lưới điều tra khảo sát ĐM đáy biển.

1.1.5. Dự kiến vùng phức tạp về địa mạo, khu vực nhạy cảm có khả năng xảy ra tai biến xói lở đường bờ và những khu vực có triển vọng và bảo tồn khoáng sản.

1.1.6. Lựa chọn các phương pháp xử lý số liệu.

1.1.7. Hoàn thiện phương pháp khảo sát.

1.1.8. Lập và bảo vệ đề cương cho công tác điều tra ĐM đáy biển.

1.1.9. Đánh máy tài liệu, ứng dụng tin học xử lý số liệu, thành lập các sơ đồ, bản đồ theo quy định.

1.1.10. Tổ chức phổ biến an toàn lao động cho tất cả cán bộ kỹ thuật, người lao động tham gia khảo sát thực địa.

1.1.11. Hoàn thành thủ tục đăng ký nhà nước, giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, mua bảo hiểm đi biển, thuê tàu thuyền, phương tiện khảo sát, liên hệ công tác địa phương, đảm bảo an ninh nơi thực hiện nhiệm vụ.

1.1.12. Vận hành, bảo dưỡng, kiểm định thiết bị máy móc, dụng cụ cho thực địa.

1.1.13. Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động, thiết bị cứu hộ, an toàn trên biển.

* Những công việc chưa có trong định mức

- Thuê giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện;

- Mua bảo hiểm đi biển cho người và thiết bị;

- Thuê tàu thuyền, phương tiện khảo sát phục vụ khảo sát trên biển.

1.2. Định biên

Định biên lao động hạng mục văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công của công tác lập bản đồ địa mạo đáy biển phần biển ven bờ tỷ lệ 1:25.000 cho diện tích 100 km2 được quy định tại Bảng 52.

Bảng 52

Nội dung công việc

ĐTV.III7

ĐTV.III5

ĐTV.IV6

Nhóm

Văn phòng trước thực địa và chuẩn bị thi công

1

1

1

3

1.3. Định mức: công nhóm/100km2

Mức thời gian được quy định theo công nhóm/100km2là 3,16.

2. Định mức thiết bị: ca/100km2

Mức sử dụng thiết bị được quy định tại Bảng 53.

Bảng 53

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức

1

Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2kw

cái

8

1

3,16

2

Máy photocopy - 0,99kw

cái

8

1

3,16

3

Máy in A0 - 1kw

cái

5

1

3,16

4

Máy Scanner A0 - 1,2kw

cái

8

1

3,16

5

Máy chiếu - 0,5kw

cái

5

1

3,16

6

Máy vi tính - 0,4kw

cái

5

3

9,48

7

Máy in laser 0,4 kw

cái

5

1

3,16

8

Máy scanner A4-0,05kw

cái

8

1

3,16

9

Máy in màu Jet 4-500-0,5 kw

cái

5

1

3,16

3. Định mức dụng cụ: ca/100km2

Mức sử dụng dụng cụ được quy định tại Bảng 54.

Bảng 54

TT

Tên dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Số lượng

Mức

1

Bàn dập ghim loại nhỏ

cái

36

1

3,16

2

Bàn dập ghim loại lớn

cái

36

1

3,16

3

Bàn làm việc

cái

96

1

3,16

4

Bàn máy vi tính

cái

96

3

9,48

5

Bút chì kim

cái

12

3

9,48

6

Chuột máy tính

cái

12

3

9,48

7

Compa 12 bộ phận

bộ

24

1

3,16

8

Dao rọc giấy

cái

12

1

3,16

9

Đèn neon - 0,04kw

cái

36

2

6,32

10

Đồng hồ treo tường

cái

60

1

3,16

11

Ghế tựa

cái

96

3

9,48

12

Ghế xoay

cái

96

3

9,48

13

Hộp đựng tài liệu A4

cái

36

1

3,16

14

Kéo cắt giấy

cái

24

1

3,16

15

Máy hút ẩm - 2kw

cái

60

1

3,16

16

Máy hút bụi - 1,5 kw

cái

60

1

3,16

17

Ổ cắm lioa

cái

12

3

9,48

18

Ổ cứng di động

cái

24

1

3,16

19

Quạt thông gió - 0,04kw

cái

60

1

3,16

20

Quạt trần - 0,1 kw

cái

60

1

3,16

21

Thước đo độ

cái

36

1

3,16

22

Thước nhựa 0,5m

cái

24

1

3,16

23

Thước tỷ lệ 3 cạnh

cái

24

1

3,16

24

Thước vẽ đường cong

cái

24

1

3,16

25

Tủ đựng tài liệu

cái

96

1

3,16

Các dụng cụ giá trị thấp

%

 

 

5,00

4. Định mức vật liệu: tính cho 100km2

Mức sử dụng vật liệu được quy định tại Bảng 55.

Bảng 55

TT

Tên vật liệu

ĐVT

Mức

1

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000

mảnh

1,111

2

Băng dính khổ 5 cm

cuộn

0,420

3

Bìa đóng sách

tờ

1,050

4

Bút bi

cái

1,050

5

Bút chì 24 màu

hộp

0,040

6

Bút đánh dấu

cái

0,210

7

Bút xoá

cái

0,210

8

Cặp tài liệu

cái

0,630

9

Hồ dán

lọ

0,210

10

Giấy A4

ram

0,420

11

Giấy A0

tờ

1,667

12

Giấy kẻ ly 60 x 80 cm

tờ

0,840

13

Giấy kẻ ngang

thếp

0,840

14

Mực in laser

hộp

0,063

15

Mực photocopy

hộp

0,036

16

Mực in phun màu A4

hộp

0,060

17

Mực in màu A0

hộp

0,010

18

Túi nhựa đựng tài liệu Clear

cái

0,170

19

Ruột chì kim

hộp

0,283

20

Sổ 15 x 20 cm

quyển

0,630

21

Điện năng

kwh

60,202

Các vật liệu giá trị thấp

%

8,000

II. Công tác khảo sát thực địa

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

1.1.1. Chuẩn bị phương tiện, tài liệu, dụng cụ để tiến hành công việc trên tàu.

1.1.2. Lắp đặt các dụng cụ, máy móc.

1.1.3. Đi từ nơi ở đến nơi neo đậu của tàu.

1.1.4. Thực hiện lộ trình quan sát ĐM đáy biển.

1.1.5. Nghiên cứu, mô tả ghi nhật ký theo yêu cầu điều tra ĐM.

1.1.6. Kiểm tra, đối chiếu kết quả giải đoán tư liệu viễn thám, tài liệu ĐVL với tài liệu ĐC mới thu thập.

1.1.7. Hoàn chỉnh các tài liệu thu thập ngoài thực địa; lập bản đồ tài liệu thực tế địa mạo và các bản đồ, sơ đồ thực địa theo qui định; tổng kết khối lượng thực hiện, lập kế hoạch công tác cho đợt khảo sát tiếp theo.

1.1.8. Xác định các dấu hiệu ĐM liên quan với sự tập trung các loại tài nguyên khoáng sản.

1.1.9. Hoàn chỉnh tài liệu thực địa.

1.1.10. Di chuyển nơi ở trong vùng công tác hoặc đến vị trí làm việc mới.

* Những công việc chưa có trong định mức

- Tiền ăn định lượng và nước ngọt đối với những vùng thiếu nước ngọt;

- Thuê xe vận chuyển người và thiết bị từ địa điểm tập kết tạm thời đến vị trí cầu cảng nơi neo đậu tàu, thuyền phục vụ khảo sát.

1.2. Phân loại khó khăn

Mức độ khó khăn về điều kiện thi công trên biển quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

1.3. Định biên

Định biên lao động hạng mục khảo sát thực địa của công tác lập bản đồ địa mạo đáy biển phần biển ven bờ tỷ lệ 1/25.000 cho diện tích 100 km2 được quy định tại Bảng 56.

Bảng 56

Nội dung công việc

ĐTV.III7

ĐTV.III5

Nhóm

Khảo sát thực địa

1

2

3

1.4. Định mức: công nhóm/100km2

Mức thời gian tính theo công nhóm/100km2 được quy định tại Bảng 57.

Bảng 57

Nội dung công việc

Mức độ khó khăn về điều kiện thi công trên biển

Mức

Khảo sát thực địa

Dễ

51,04

Trung bình

54,88

Khó khăn

60,92

2. Định mức thiết bị: ca/100km2

Mức sử dụng thiết bị được quy định tại Bảng 58 tính cho vùng có mức độ khó khăn về điều kiện thi công trên biển trung bình. Đối với các điều kiện khác, được điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 06 mục 5 Phần I Thông tư này.

Bảng 58

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Thời hạn (năm)

Số lượng

Mức

1

Định vị vệ tinh (GPS) cầm tay

cái

10

1

54,88

2

Máy tính xách tay - 0,04kw

cái

5

1

54,88

3

Máy đo sâu hồi âm

cái

10

1

54,88

4

Cuốc đại dương 50kg

cái

8

1

54,88

5

Ống phóng trọng lực loại nhỏ

cái

8

1

54,88

6

Tời điện 5,5kw

bộ

8

1

54,88

7

Máy phát điện BS700 - 5,2kw

cái

8

1

54,88