THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2051/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN QUẢN LÝ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương;

Căn cứ văn bản thỏa thuận của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Phó Trưởng ban: Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

4. Thành viên:

- Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam