BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2349/QĐ-BTTTT

Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRỰC THUỘC VIỆN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-BTTTT ngày 19/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam thực hiện chức năng nghiên cu khoa học và công nghệ, khảo sát, phát triển thị trường, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ tư vn theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm, nội dung số và các lĩnh vực thông tin, truyền thông có liên quan khác.

Tên giao dịch quốc tế của Trung tâm: Market Intelligence and Development Center (viết tt là MIDC).

Trung tâm Khảo sát nghiên cứu và phát triển thị trường là tổ chức khoa học và công nghệ công lập có thu và tự bảo đảm chi phí hoạt động. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con du và tài khoản riêng đgiao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu, kho sát, điều tra hiện trạng, đánh giá, dự báo xu hướng phát triển thị trường công nghiệp phần mềm, nội dung số và các lĩnh vực thông tin, truyền thông có liên quan khác; thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cu và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.

3. Nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số theo phân công của Viện trưởng.

4. Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phần mềm, nội dung số và công nghệ thông tin, truyền thông có liên quan khác, bao gồm: Thiết kế giải pháp và phát triển công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, kho thông tin, trang thông tin điện tử; phát triển và ứng dụng phần mềm và phần mềm mã nguồn mở; chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông.

5. Tổ chức đo thử, đánh giá, kim định sản phẩm phần mềm và nội dung stheo phân công của Viện trưởng và quy định của pháp luật.

6. Hỗ trợ doanh nghiệp phần mềm, nội dung số nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sản phẩm, dịch vụ, quy trình quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển các sáng tạo, ý tưởng mới, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, sản phẩm mới, tiên tiến trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số; tổ chức hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước, tổ chức xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế phát triển thị trường công nghiệp phần mềm, nội dung số và công nghệ thông tin, truyền thông khác.

7. Cung cấp dịch vụ tư vn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm: khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế thi công - tng dự toán, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công, giám sát và đánh giá đầu tư, lập kế hoạch và dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin... và cung cấp các dịch vụ tư vấn khác.

8. Được liên doanh, liên kết hợp tác kinh doanh đầu tư với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đ mrộng và phát triển các hoạt động liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Trung tâm nhm tạo thêm các nguồn thu khác để mở rộng và phát triển sự nghiệp theo quy định của pháp luật;

9. Quản lý tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật, của Bộ thông tin và Truyền thông và theo phân cấp của Viện trưởng;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm điều hành các lĩnh vực công tác của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp,

- Phòng Nghiên cứu và Phát triển thị trường,

- Phòng Ứng dụng và Chuyn giao công nghệ,

- Phòng Tư vấn và Dự án.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định.

3. Số lượng người làm việc là viên chức của Trung tâm do Viện trưởng bố trí, sắp xếp trong tng số lượng viên chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Giám đốc Trung tâm được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an TP.Hà Nội;
- Sở TTTT các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT của Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TCCB (100b).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn