BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------------
Số: 1340/TCHQ-TXNK
V/v: xác định trị giá tính thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2011
 
 
Kính gửi: Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu.
 
 
Trả lời công văn số 0363/HQBRVT-TXNK ngày 07/3/2011 của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu về việc xác định trị giá tính thuế 08 chiếc xe ô tô du lịch của Công ty TNHH Ô tô Phương Khanh nhập khẩu năm 2007 tại các tờ khai số: 48/NKDO.PM ngày 15/5/2007; 70/NKDO.PM ngày 01/6/2007; 71/NKDO.PM ngày 01/6/2007; 72/NKDO.PM ngày 01/6/2007; 73/NKDO.PM ngày 01/6/2007; 147/NKDO.PM ngày 24/7/2007; 207/NKDO.PM ngày 29/8/2007. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì:
Cơ quan hải quan có quyền xác định trị giá tính thuế khi người khai hải quan kê khai không trung thực trị giá tính thuế. Việc xác định trị giá tính thuế được thực hiện theo đúng nguyên tắc, trình tự phương pháp xác định trị giá tính thuế.
Yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện xác định lại trị giá tính thuế đối với 07 tờ khai nhập khẩu của Công ty TNHH ôtô Phương Khanh nếu cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận giá thực tế phải thanh toán của Doanh nghiệp không đúng như khai báo trên hồ sơ Hải quan theo giá thực tế phải thanh toán do cơ quan có thẩm quyền điều tra cung cấp, truy thu thuế còn thiếu và xử lý theo quy định của pháp luật.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện./.
 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Giá (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường