BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg ngày 10/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại từ các khoản thu của Ngân sách nhà nước từ năm ngân sách 2004;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5072/VPCP-KTTH ngày 22/9/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thuế đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án ODA và văn bản số 943/VPCP-KTTH ngày 1/3/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thuế đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn vay ODA;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bãi bỏ Thông tư số 28/2001/TT-BTC ngày 3/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại Ngân sách nhà nước.

Điều 2:

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 chấm dứt việc ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu theo Thông tư số 28/2001/TT-BTC; các chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan chủ quản để bố trí đủ vốn đối ứng để nộp thuế, thực hiện nhập khẩu hàng và nộp thuế theo đúng quy định của Luật thuế xuất nhập khẩu.

2. Đối với máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải chuyên dùng của các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại Ngân sách nhà nước đã nhập khẩu trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 nhưng chưa được bố trí nguồn vốn đối ứng để nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, cơ quan hải quan cho giải toả hàng và không xử lý phạt chậm nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Các Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cơ quan chủ quản bố trí bổ sung kế hoạch vốn đối ứng cho dự án để nộp thuế. Trường hợp có khó khăn trong việc bố trí vốn đối ứng, cơ quan chủ quản đầu tư có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ xử lý dứt điểm trước ngày 31 tháng 12 năm 2005.

3. Đối với máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải chuyên dùng của các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại Ngân sách nhà nước đã nhập khẩu từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, các Chủ đầu tư được nhận hàng và chậm nộp thuế trong thời gian tìm nguồn vốn nộp thuế nhưng chậm nhất không quá 275 ngày kể từ ngày các chủ đầu tư nhận được thông báo chính thức của cơ quan thu thuế về số thuế phải nộp.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng