BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

do Bộ Tài chính ban hành

 _________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại  từ các khoản thu của ngân sách nhà nước từ năm ngân sách 2004.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 01 văn bản quy phạm pháp luật và 03 công văn do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2004 theo Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg ngày 10/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại từ các khoản thu của ngân sách nhà nước từ năm ngân sách 2004 (có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN BÃI BỎ

(Kèm theo Quyết định số:  65/2004/QĐ-BTC ngày  10/8/2004

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Số TT

Tên văn bản

 

1

Thông tư số 48/2000/TT-BTC ngày 29/5/2000  của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp lại, quản lý và sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp vào Ngân sách Trung ương để đầu tư cho ngành báo in.

 

2

Công văn số 10784 TC/ĐT ngày 9/11/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện ghi thu, ghi chi dự án Xi măng Tam Điệp

 

3

Công văn số 1323 TC/TCT ngày 14/2/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu đối với vật tư nhập khẩu đầu tư dự án nhà máy đạm Phú Mỹ.

 

4

Công văn số 2362 TC/TCT ngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp lại thuế lợi tức cho Đài tiếng nói Việt Nam.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trương Chí Trung