BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
---------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 
 
THÔNG TƯ
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
-------------------------------------
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
1. Quyết định số 01/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2008 về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Quyết định số 18/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 11/3/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.
3. Quyết định số 24/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính.
4. Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/9/2008 ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT CP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo; Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, NNO (200).
BỘ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Hoàng Tuấn Anh