HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 161/2009/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

          Điện Biên,  ngày 14  tháng 7  năm 2005

 NGHỊ QUYẾT

Về việc Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí cho công tác

xây dựng  và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

__________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 16

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số: 100/2006/TT-BTC, ngày 23/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 09/2007/TTLT-BTP-BTC, ngày 15/11/2007 của Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 158/2007/TTLT-BTC-BTP, ngày 28/12/ 2007 của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 910 /TT-UBND, ngày 26/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-BPC, ngày 04/7/2009 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

 

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1.Nhất trí thông qua mức chi hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp tỉnh Điện Biên như Tờ trình số: 910/TTr-UBND, ngày 26/6/2009 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

 Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể mức chi hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XII kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 9 tháng 7 năm 2009./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Mùa A Sơn