BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------

Số: 1126/TCHQ-TXNK
V/v: Xác định trị giá tính thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thuận Nhân.
(Địa chỉ: 472 Hà Huy Giáp – P.Thành Lộc – Q12 – TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/CV/11 ngày 09/12/2011 (đến Tổng cục Hải quan ngày 02/03/2012) của Công ty TNHH Thuận Nhân về việc đề nghị xác định lại giá tính thuế theo hợp đồng ngoại thương đối với mặt hàng xe gắn máy hai bánh hiệu Honda Airblade i108cc và Honda PCX 124,9cc do Thái Lan sản xuất nhập khẩu tại các tờ khai số: 14,15/NK/KDG/C51C01 ngày 10/02/2011; 17/NK/KDG/C51C01 ngày 18/02/2011; 18,19/NK/KDG/C51C01 ngày 24/02/2011; 20/NK/KDG/C51C01 ngày 03/03/2011; 21/NK/KDG/C51C01 ngày 10/03/2011; 24,25,26,27/NK/KDG/C51C01 ngày 22/03/2011 và số 29,30/NK/KDG/C51C01 ngày 29/03/2011. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 978/TCHQ-TXNK ngày 02/03/2012 trả lời công văn số 07/11/TN ngày 09/12/2011 (đến Tổng cục Hải quan ngày 22/02/2012) của Quý Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thuận Nhân biết và thực hiện.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Cục HQBRVT (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-TG(05b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng