HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2013/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Trên cơ sở Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4798/TTr-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh về việc bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Tờ trình số 4798/TTr-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Thống nhất với nội dung đánh giá của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2013.

2. Bổ sung các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013 như sau:

a) Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 6576/BTC-NSNN ngày 24/5/2013 của Bộ Tài chính về thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2013.

- Sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên, cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ khởi công, khánh thành, công bố quyết định; các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước...

- Thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương đối với số vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 của các đơn vị nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa triển khai thực hiện và các khoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụng sai quy định.

- Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh để tăng nguồn thu cho ngân sách, tập trung các nguồn lực tài chính của địa phương nhằm đảm bảo cân đối ngân sách, chi trả kịp thời các khoản tiền lương, phụ cấp của cán bộ công chức và các chính sách an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng nợ lương và các khoản chính sách an sinh xã hội ở các cấp ngân sách.

b) Đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các nông, lâm trường khẩn trương thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng đất; tổ chức làm việc với lãnh đạo các nông lâm trường để tập trung xử lý, tháo gỡ những vướng mắc. Tiến hành rà soát các cơ sở tôn giáo có giấy chứng nhận hoạt động hợp pháp nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất tôn giáo theo từng địa bàn cấp huyện, xã để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.

- Tổ chức làm việc với UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa để rà soát kết quả cấp Giấy chứng nhận và khối lượng chưa được cấp, qua đó chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong năm 2013.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã quá hạn nhưng chưa hoàn thành khắc phục ô nhiễm triệt để và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường xả khí thải, nước thải vượt quy chuẩn quy định.

- Hướng dẫn, hỗ trợ về giải pháp kỹ thuật và các quy định pháp luật trong việc khắc phục ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện để các cơ sở tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi (như Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh) đầu tư cho các công trình khắc phục ô nhiễm môi trường.

c) Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển xã hội:

- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tập trung triển khai hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ giáo viên. UBND thành phố Biên Hòa tập trung triển khai, thực hiện nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh để hoàn thành các công trình trường học xóa ca ba và tình trạng mượn, thuê phòng học.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động, đặc biệt chú trọng đến số lao động bị mất việc làm từ những doanh nghiệp đã giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động.

- Tăng cường sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan chức năng trong việc theo dõi, quản lý và xử lý nghiêm đối với các trường hợp nợ đọng bảo hiểm kéo dài của các doanh nghiệp.

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống hiệu quả tai nạn đuối nước ở trẻ em .

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

- Thực hiện kịp thời việc phân bổ kinh phí đối với các chương trình, dự án cho đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường đầu tư giáo dục, dạy nghề cho học sinh dân tộc ít người gắn với quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực được đào tạo góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc.

- Hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa khu dân cư gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Thiết kế các thiết chế văn hóa cho theo đúng quy định về diện tích, quy mô; trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm của cơ sở kinh doanh các dịch vụ văn hóa, dịch vụ thể thao.

- Tập trung triển khai thực hiện cấp phép, quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở dạy thêm, học thêm đặc biệt đối với các cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

- Tập trung thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 và thực hiện xét công nhận các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT. Thực hiện việc cấp thẻ BHYT cho 100% trẻ em dưới 06 tuổi. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về công tác khám chữa bệnh (đặc biệt khám chữa bệnh BHYT), vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng đề án “Điều chỉnh, bổ sung khung giá dịch vụ y tế” trình HĐND tỉnh theo quy định.

d) Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ. Nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết kịp thời, không để phát sinh lây lan thành điểm nóng.

e) Tiếp tục chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

f) Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh:

- Thực hiện tốt Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 13/11/2009 của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, tập trung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng, an ninh.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tập trung phòng, chống, đấu tranh, xử lý kiên quyết, kịp thời làm hạn chế tối đa tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, cháy nổ và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2013.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, nhân dân cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12/7/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư