ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2005

CHỈ THỊ

Về việc điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và báo tin mộ liệt sĩ

________________________

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-LĐTBXH ngày 12/4/2005 và công văn số 1067/LĐTBXH –TBLS&NCC về việc phê duyệt và thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và báo tin mộ liệt sĩ. Để đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu và thời gian quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan và các địa phương triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Tổ chức quán triệt chủ trương của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và báo tin mộ liệt sĩ đến thân nhân liệt sĩ. Tổ chức tuyên truyền trong nhân dân và gia đình liệt sĩ biết để phối hợp thực hiện tốt công tác này.

2- UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ chức công tác, cử cán bộ tham gia việc điều tra nắm chính xác các thông tin cần thiết về liệt sĩ theo hướng dẫn của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

3- Kiểm tra rà soát bổ sung những trường hợp gia đình đã biết phần mộ liệt sĩ ở các Nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa có tên trong danh sách mà ngành Lao động – Thương binh và Xã hội gửi về địa phương kiểm tra.

4- Căn cứ vào danh sách quản lý gia đình liệt sĩ ở địa phương và thông tin trao đổi của thân nhân để bổ sung hoàn chỉnh các yếu tố ghi trong phiếu điều tra và phải đảm bảo tính chính xác để làm cơ sở quản lý và chỉnh sửa lại bia mộ liệt sĩ, đồng thời báo thư đến thân nhân liệt sĩ biết để thăm viếng.

5- Việc điều tra thông tin về mộ liệt sĩ phải được tiến hành khẩn trương, chính xác và phải thường xuyên tổ chức kiểm tra rút kinh nghiệm. Phấn đấu hoàn thành chậm nhất là vào cuối tháng 9/2005.

6- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để báo tin mộ liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hoàng Sơn