ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2012

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BNV ngày 26/02/2013 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 168/TTr-SNV ngày 02/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thông

KẾ HOẠCH

Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

______________________________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Xác định được Chỉ số cải cách hành chính (sau đây viết tắt là: Chỉ số CCHC) năm 2012 của tỉnh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của tỉnh.

- Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm đảm bảo trung thực, khách quan theo quy định tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ.

- Tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số CCHC bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của tỉnh nói riêng.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá kết quả cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2012 về các lĩnh vực:

 

 

 

- Tổ chức bộ máy, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (phụ lục 1)

Sở Nội vụ

 

Hoàn thành trướcngày 25/4/2013 gửi nộp báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ

- Cải cách thủ tục hành chính (phụ lục 2)

 

Văn phòng UBND tỉnh

 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh (phụ lục 3)

Sở Tư pháp

 

- Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; (phụ lục 4)

Sở Tài chính

 

 

- Hiện đại hóa hành chính về công nghệ thông tin (phụ lục 5)

Sở Thông tin- Truyền thông

 

- Áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh (phụ lục 6)

Sở Khoa học-Công nghệ

 

2

Điều tra xã hội học:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4  đến tháng 5/2013

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 30 đại biểu

- Tổng số phiếu điều tra: 30 phiếu

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh

 

- Lãnh đạo sở, ngành và UBND huyện: 3 người/sở, huyện * 21 sở, huyện

- Tổng số phiếu điều tra: 63 phiếu

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Người dân: 30 người * 03 xã * 03 huyện

( mỗi huyện, thành phố chọn 03 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thuộc loại tốt, trung bình, kém. Tại mỗi đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn chọn ngẫu nhiên 30 người dân để điều tra xã hội học).

- Tổng số phiếu điều tra: 270 phiếu

Huyện Văn Lâm, huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên

 

- Doanh nghiệp: 100

(lựa chọn 10 doanh nghiệp nhà nước, 10 doanh nghiệp FDI và số còn lại là doanh nghiệp ngoài quốc doanh)

- Tổng số phiếu điều tra: 100 phiếu

Sở Kế hoạch-Đầu tư

Ban quản lý các KCN tỉnh

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2012 của tỉnh theo lĩnh vực được giao bằng cách cho điểm theo từng tiêu chí có trong phụ lục (có hướng dẫn chấm điểm kèm theo mỗi phụ lục); kết quả đánh giá và tài liệu kiểm chứng gửi về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ trước ngày 22/4/2013.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, UBND huyện Văn Lâm, UBND huyện Kim Động, UBND thành phố Hưng Yên sau khi nhận phiếu điều tra từ Sở Nội vụ có trách nhiệm gửi phiếu điều tra theo các đối tượng trong kế hoạch và thu, kiểm tra phiếu điều tra đảm bảo đủ số lượng, nội dung, thời gian (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau phù hợp với yêu cầu của Bộ Nội vụ); phiếu điều tra xã hội học gửi về Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2012 theo từng lĩnh vực và thu nhận các phiếu điều tra xã hội học, tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Nội vụ./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Thông